Tag Archives: vystúpenie

Moje vystúpenie k návrhu novely zákona o rodičovskom príspevku

Vystúpenie k návrhu novely zákona č.571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci    v  hmotnej  núdzi   a  o  zmene  a doplnení   niektorých   zákonov   v   znení   neskorších    predpisov

Moje vystúpenie v pléne číslo 63/2010

Vystúpenie poslankyne NR SR Viery Tomanovej v pléne k vládnemu návrhu novely zákona o službách zamestnanosti