Moje vystúpenie k návrhu novely zákona o rodičovskom príspevku

Vystúpenie k návrhu novely zákona č.571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších predpisov  a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci    v  hmotnej  núdzi   a  o  zmene  a doplnení   niektorých   zákonov   v   znení   neskorších    predpisov

 

 

Vážený pán predsedajúci,

panie poslankyne,

páni poslanci,

 

Máme pred sebou a to už v druhom  čítaní návrh zákona  skupiny poslancov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzu a o zmene a doplnení  niektorých zákonov  v znení,  ktorých cieľom,  ako  uviedli  v  dôvodovej správe,   je motivovať   rodičov nájsť  si  prácu,  udržať  si  zamestnanie,  a to  aj  v nižšie  platených funkciách,   pričom  formu  zvolili  zníženie dávky štítnej sociálnej podpory – rodičovského príspevku.

Dovolím si Vám, vážené kolegyne a kolegovia pripomenúť, že účelom dávky štátnej sociálnej podpory je podporiť vzniknutú sociálnu udalosť v rodine , ktorou je v tomto prípade narodenie dieťaťa a potreba  riadnej a celodennej starostlivosti  o toto dieťa do troch rokov  jeho veku bez rozdielu a nie motivácia pracovať.

Predložený návrh je zlý, ba zákerný pretože hodlá trestať rodičov tých detí, ktorí žijú v regiónoch

s  dlhodobo vysokou mierou nezamestnanosti,  pohybujúcou  sa  na  úrovni   20  až  37 % , rodičov, ktorých  jediný príjem je iba v rámci pomoci v hmotnej núdzi a nedosahuje taktiež,  dlhodobo,  sumu životného minima , rodičov detí, ktorí žijú v biede.

Zákernosť tohto návrhu spočíva v tom, že rodičovský príspevok skupina poslancov navrhuje znížiť  o 50 % t.j. v absolútnom  vyjadrení  na  95  Eur/ mesiac, pričom pre účely poskytnutia pomoci v hmotnej núdzi sa má započítavať plná výška teda   190 Eur/ mesiac . Tento zlý  návrh siaha na samú podstatu  života novonarodeného dieťaťa a matky ,  keď im neumožňuje prežiť.  Je totálne necitlivý voči novonarodenému dieťaťu, ktorému nedáva šancu na zdravý vývoj,  na  kvalitnú, dobrú a láskavú opateru rodiča. Jer potrebné uvedomiť si aj to čo rodič dieťaťu do tých troch rokov dáva.

Tento návrh smeruje k jedinému – úspore finančných prostriedkov, na  jednej strane na   tých najslabších na druhej strane tých ktorí by mali byť budúcnosťou tohto národa.

Do roku 2007 dochádzalo na Slovensku k neustálemu poklesu novonarodených detí a  zvýšenie dávok štátnej sociálnej podpory bol tiež jeden zo stimulov, ktorý prispel ku zvýšeniu počtu novonarodených detí. Ide o nasledovné nástroje, ktoré prispievajú k riešeniu nepriaznivého demografického vývoja z hľadiska počtu  narodených detí :

-           Zavedenie príplatku k príspevku pri narodení dieťaťa / celková výška zo 4 790 Sk na 25 000 Sk cca  840 Eur ,

-          nové sociálne dávky pre zárobkovo činných rodičov detí do troch rokov,

-          zvýšenie prídavku na dieťa a zavedenie jeho valorizácie,

-          príplatok k prídavku na dieťa pre nepracujúcich rodičov-poberateľov dôchodkových dávok

ako náhrady za neposkytovaný daňový bonus k prídavku na  nezaopatrené dieťa ,

-          príspevku pri starostlivosti o dieťa,

-          zákon o náhradnom  výživnom / finančná podpora osamelým rodičom s deťmi, náhrada výživného deťom, ktorých výška sirotského dôchodku nedosahovala a nedosahuje ani výšku minimálneho výživného,

ako aj razantného zvýšenia pomoci v hmotnej núdzi či už samotnej dávky pre rodičov s deťmi alebo zavedenie možnosti poskytnutia príspevku na bývanie na jedno miesto ak ho obývajú dve rodiny dvakrát  t. j. každej rodine / napr. mladej rodine s deťmi i starým rodičom ­ dôchodcom/ak prispievali na náklady na bývanie samozrejme za podmienok stanovených zákonom.

Zavedením nových zákonov a to :

-           o príspevku pri starostlivosti o dieťa,

-           o rodičovskom príspevku,

sme umožnili rodičom dobrovoľne sa rozhodnúť do akej miery a ako dlho sa chcú a budú starať o svoje deti, alebo kedy sa rozhodnú ísť pracovať a využijú príspevok pri starostlivosti o dieťa, resp. jednorazový bonus, ktorý zákon o rodičovskom príspevku umožňoval. Okrem uvedenej pomoci mladým  rodinám s deťmi určite pomocou boli aj ďalšie prijaté legislatívne opatrenia ako bolo  rozšírenie okruhu poistencov štátu o poberateľky materského,  úprava započítavania rodičovskej dovolenky pre nárok na dávku v nezamestnanosti a ďalšie opatrenia, ktoré znamenali znižovanie ohrozenosti rodín s deťmi chudobou a to v rôznych sociálnych udalostiach.

Súčasná vládna  koalícia okamžite nástupom do vlády pripravila novelu predmetných zákonov  a znížila rodičovský príspevok  pre matky , ktoré v dôsledku starostlivosti o dieťa prišli o príjem ,  zo sumy 256 Eur na 190 Eur vraj v záujme odstránenia diskriminácie  a zjednotenia sumy  rodičovského príspevku pre všetkých na jednu úroveň. Čiže znížila mesačnú výšku rodičovského príspevku z úrovne minimálnej mzdy /+ odvody do soc. poistenia  platí štát/ t.j. o 66 Eur mesačne a pán minister blahosklonne  zdôrazňoval, že súčasne zvýši pre ostatné matky rodičovský príspevok o cca 26 Eur. Zabudol  však  dámy a páni povedať, že  ide o fiktívne zvýšenia pretože o čo zvýši rodičovský príspevok o to zníži pomoc v hmotnej núdzi, čiže matky  v hmotnej núdzi nedostali nič. Taktiež mu neprekáža skutočnosť , že matky , ktoré prišli o príjem narodením dieťaťa a poberajú materské pre účely, ktorého boli poistené a platili odvody do fondu nemocenského poistenia sú diskriminované tým, že nemajú nárok po dobu poberania materského na rodičovský príspevok – dávku štátnej sociálnej podpory, ktorú ostatné všetky matky bez skúmania príjmu a majetku poberajú odo  dňa narodenia dieťaťa.

A hľa je tu opäť tá istá situácia, matky, ktoré pracovali a boli soc.  poistené budú mať rodičovský príspevok 190 Eur a tie ktoré nepracovali lebo žijú v regióne s dlhodobo vysokou mierou nezamest-

nanosti alebo sú invalidnými občiankami s ťažkým zdravotným postihnutím neschopné práce, budú potrestané a výška ich rodičovského príspevku bude v skutočnosti 95 Eur na mesiac ale pre účely hmotnej núdze sa bude počítať ich fiktívny príjem vo výške 190 Eur a to je zákernosť, diskriminácia , porušovanie ústavných práv to matiek a novonarodených detí!!!!!!!!!!.

Dámy a páni z koalície , Vy ste tu nielen pre podnikateľov a finančné skupiny  ale predovšetkým pre občanov Slovenska a to nielen pred voľbami ale práve počas celého volebného obdobia. To, že ste otrokmi podnikateľov, ale nie tých slušných a dobrých  – Tí Vás nepotrebujú, lebo si uvedomujú hodnotu ľudského  kapitálu a starajú sa oň, ale tých, ktorí sa snažia obchádzať platné právne predpisy a svojich zamestnancov tlačia do role otrokov,  toto ste potvrdili prijatím novely zákonníka práce , a to že Vás ovládajú finančné skupiny potvrdzuje aj ďalšia novela zákona  o starobnom dôchodkovom sporení alias druhý pilier, v rámci ktorého tým istým matkám, ktorým znižujete rodičovský príspevok prispievate na starobu z príjmu 60% z priemernej mzdy v národnom hospodárstve zo štátneho rozpočtu. Tieto peniaze sú vynakladané neefektívne, DSS –finančné inštitúcie si z nich stŕhajú poplatky za vedenie účtu, správu fondu, zhodnotenie majetku a ďalšie skryté poplatky , tieto  peniaze z dlhodobého hľadiska  ich znehodnocujú  ale v mladosti pri príchode ich detí na svet im nedáte najesť!  Taká je Vaša politika vo vzťahu k mladým rodinám s deťmi!

 

 

Tento príspevok je v Moje aktivity poslankyne NR SR, Vystúpenia v NR SR s tagmi , , . Urobte záložku z permalink-u.

Komentáre podliehajú schvaľovaniu. Urážlivé a vulgárne komentáre schvaľované nebudú

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>