Moje vystúpenie v pléne číslo 63/2010

Vystúpenie poslankyne NR SR Viery Tomanovej v pléne k vládnemu návrhu novely zákona o službách zamestnanosti

č. p. t. 63
september 2010

Oceňujem legislatívnu  iniciatívu vlády  s cieľom utvoriť legislatívne prostredie na predchádzanie vzniku povodní a na riešenie následkov povodní, ktoré sa v ostatnom období stali výraznými mimoriadnymi udalosťami v Slovenskej republike a  ktoré si naďalej vyžadujú ďalšie nevyhnuté riešenia a nové prístupy k zabráneniu dopadov na občanov Slovenskej republiky. V tomto smere považujem aj vecné návrhy sledujúce tento účel za adekvátne. V kontexte na nevyhnutnosť urýchleného riešenia a predchádzania ďalším škodám, ktoré by mohli v súvislosti s dôsledkami povodní vzniknúť, považujem za primerané skrátené legislatívne konanie.

    Musím však pripomenúť, že z celkového počtu 40 novelizačných bodov sa  otázkam súvisiacim s následkami povodní venujú len dva – opakujem – dva body, konkrétne bod 16 a čl. II. Všetky ostatné body nesúvisia s následkami povodní a riešia úplne iné otázky. Žiaľ, musím povedať, že viaceré z nich nenapomáhajú zvyšovaniu zamestnanosti, práve naopak:  ich schválením by sa výrazne zúžil vejár aktívnych opatrení trhu práce. A čo je veľmi zlé, vláda navrhuje z aktívnych opatrení trhu práce financovaných z Európskeho sociálneho fondu úplne vylúčiť:

  • projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, schvaľované ministerstvom alebo Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré  realizujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. ústredie,
  •  individuálnu štátnu pomoc investorovi schválenú vládou alebo Európskou komisiou na základe žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci podľa osobitných predpisov  formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta a príspevku na vzdelávanie zamestnanca prijatého na vytvorené nové pracovné miesto,
  • investičnú pomoc schválenú vládou alebo Európskou komisiou formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta,
  • projekty a programy na podporu rozvoja regionálnej zamestnanosti a zvyšovania zamestnateľnosti  financované zo štátneho rozpočtu,
  • projekty a programy na zlepšenie situácie rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu v rámci partnerstiev podľa § 10 schválených výborom a realizovaných partnerstvami vytvorenými na tento účel.

Vládny návrh na vypustenie týchto nástrojov pôsobí proti zvyšovaniu zamestnanosti prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce financovaných z verejných zdrojov, najmä z Európskeho sociálneho fondu. Tieto závažné kroky, ktoré podľa môjho presvedčenia povedú k pasivite vlády vo vzťahu k riešeniu nezamestnanosti, chce vláda urobiť v skrátenom legislatívnom konaní , t.j. bez náležitej odbornej prípravy a bez náležitého prerokovania so zainteresovanými subjektmi a bez dostatočného času na zváženie dôsledkov navrhovaných krokov.

           Keď som si kládla otázku, prečo vláda a ministerstvo práce zakomponovala do návrhu novely, ktorá sa prerokúva v skrátenom legislatívnom konaní, také zásadné a  zmeny, ktoré priamo škodia trhu práce, bez náležitej spoločenskej diskusie, vystupuje do popredia veľmi priezračne tento záver:

  • vláda podľa všetkého zamýšľa presunúť prostriedky aktívnych opatrení trhu práce, ktorých čerpanie je  dnes  zákonom garantované, na iné účely – dnes nevieme aké!
  • Vláda si je vedomá, že takýto presun financií by jej len tak neprešiel, ak by k týmto zámerom uskutočnila štandardnú spoločenskú, politickú diskusiu, či diskusiu so sociálnymi partnermi. 
  • Vláda počíta s tým, že ak tieto škodlivé návrhy skryje v súbore s opatreniami na odstraňovanie následkov povodní, vzhľadom na situáciu, ktorá vznikla v spoločnosti v súvislosti s katastrofálnymi dopadmi povodní na poškodené obyvateľstvo, obce, či firmy, návrh zákona prejde aj s nenápadne zakomponovanými anti-opatreniami trhu práce.

 

     Z týchto dôvodov predkladám pozmeňovacie návrhy, ktorých podstatou je vypustiť z návrhu novely tie novelizačné články, ktoré nesúvisia s riešením dôsledkov povodní či prevencie pred povodňami, no najmä ktoré sú kontraproduktívne vo vzťahu k aktívnemu riešeniu problémov trhu práce. Musím však upozorniť, že pokiaľ by tieto pozmeňovacie návrhy neboli schválené, nemôžem za novelu zákona hlasovať.

Tento príspevok je v Moje aktivity poslankyne NR SR, Vystúpenia v NR SR s tagmi . Urobte záložku z permalink-u.

Komentáre podliehajú schvaľovaniu. Urážlivé a vulgárne komentáre schvaľované nebudú

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>