Zosúlaďovanie pracovného a rodinného života

Mať dieťa je veľmi v terajšej situácií veľmi ťažké rozhodnutie. Vo väčšine prípadov znevýhodňuje ženu na trhu práce a rodine môže toto rozhodnutie spôsobiť ekonomické problémy. Analýzu problému a súbor opatrení, ktoré chcem zaviesť.

Rodičovská dovolenka

 • Nárok na pracovné voľno podľa Zákonníka práce z dôvodu starostlivosti o dieťa majú obaja rodičia a dokonca ho môžu čerpať aj súčasne. Rodičia sa môžu dohodnúť, kto bude čerpať rodičovskú dovolenku a kto z nich bude poberať rodičovský príspevok – štátnu sociálnu dávku s účelom prispieť na starostlivosť o dieťa. Výsledok dohody medzi rodičmi o čerpaní rodičovskej dovolenky je však výrazne nerovnovážny.
 • Počet otcov čerpajúcich rodičovskú dovolenku ešte nikdy neprekročil 2 %.
 • – Ostatné dostupné údaje za 3. kvartál 2010 uvádzajú 1000 mužov čerpajúcich rodičovskú dovolenku a 71 000 žien.
 • Rodičovstvo má na zamestnanosť otcov a matiek odlišný dopad. Zatiaľ čo u otcov sa zamestnanosť zvyšuje zo 79% na 88,6%, u matiek klesá zo 79,3% na 66,7%.
 • Rozdiel zamestnanosti žien s deťmi a bez detí je -12,5 p.b a medzi otcami a matkami takmer -22 p.b.
 • Otcovstvo muža v zamestnanosti skôr udržuje, matky zo zamestnania vyraďuje a zakladá diskriminačné prostredie medzi partnermi v rodine aj na pracovisku.

Starostlivosť o rodinu

 • Aj keď v ostatných rokoch zaznamenávame stúpajúci trend podielu mužov na domácich prácach a starostlivosti o deti, ešte stále pretrváva väčší podiel starostlivosti o rodinu na ženách – matkách.
 • Zamestnané ženy venujú domácim prácam a starostlivosti o rodinu 2X toľko času ako muži.
 • Hoci muži trávia viac času v platenej práci (o 4 hodiny), po započítaní aj neplatenej práce celková priemerná týždenná dotácia vynakladaná na platenú a neplatenú prácu je u žien 80 hodín a 68 hodín u mužov.
 • Tam, kde má jeden z partnerov viac zdrojov a lepšie postavenie, druhý partner venuje domácim prácam viac času. Rodový príjmový rozdiel tu teda zakladá aj nerovnomerné rozdelenie neplatenej práce.

Neplatená práca žien

Narodenie dieťaťa znamená pre ženy začiatok sociálneho znevýhodňovania.

 • Rodičovská práca v rannom štádiu vývinu dieťaťa sa počas prvých 28 týždňov ( po novom 34 týždňov ) ohodnocuje poistnou dávkou – materským, podmieneným predchádzajúcim prispievaním do sociálnej poisťovne.
 • V roku 2010 to bolo v priemere 317,90 (55% vymeriavacieho základu), čo predstavovalo zvýšenie v priemere o 32 eur v porovnaní s rokom 2009, ale len približne o 10 eur viac ako bola minimálna mzda alebo o 48 eur viac ako životné minimum. V januári 2011 sa už pravdepodobne prejavilo zvýšenie 60% vymeriavacieho základu a priemerné vyplácané materské bolo 339,3 eura.
 • Do troch rokov dieťaťa potom matky poberajú sociálnu dávku – „rodičovský príspevok na starostlivosť o dieťa“ v priemere 195 eur.
 • To je ohodnotenie častokrát viac ako 16 hodinovej dennej opatrovateľskej práce žien v rodine.
 • Ak by mala byť dodržaná minimálna hodinová mzda (1, 768 eura v roku 2010), potom opatrovateľská práca žien by mala predstavovať minimálne 800 eur mesačne.

POZNÁMKA: Uvádzané údaje sú však priemernými výškami a matka môže dostávať materské pod hranicou životného minima. V roku 2010 dávku hmotnej núdze a zároveň materské či rodičovský príspevok poberalo 1 315 osôb z neúplných rodín (väčšinou žien ich detí) a 398 osôb z úplných rodín.

 • Za tú istú prácu na platenom trhu práce by dostala žena čistú mzdu 406,59 eura.
 • Pritom nie je zohľadnená neadekvátnosť nízkej hodnoty opatrovateľskej a výchovnej práce na platenom trhu práce.
 • Matka starajúca sa o dieťa v súkromnej sfére, t. j. dostane za obdobie do 2 rokov veku dieťaťa v priemere 5 517 eur, na platenom trhu práce by zarobila 9 744 eur v čistom. Rozdiel činí 4 227 eur. Pri viacerých deťoch rozdiel narastá, nehovoriac o stratách v dôsledku znížených príležitostí napr. ďalšieho vzdelávania či kariérneho postupu minimálne počas 2 rokov, čo sa žena stará o dieťa v domácnosti.

Porovnanie adekvátnosti výšok miezd a sociálnych dávok za opatrovateľskú prácu žien

Poznámka: priemerný rodičovský príspevok k decembru 2010 a v roku 2011 za január; životné minimum pri posudzovaní jednej fyzickej osoby a jedného nezaopatreného dieťaťa vždy k 1.7. kalendárneho roka, poberatelia/ľky DHN za december 2010. Zdroj: Sociálna poisťovňa, MPSVR SR, ÚPSVR, ŠÚ SR

Rozdiel príjmu ženy za rovnakú prácu podľa sféry vykonávania práce

Poznámka: v súkromnej 28 týždňov poberania materského a 17 mesiacov poberania rodičovského príspevku v roku 2010, vo verejnej sfére (na platenom trhu práce) ide o čistú mesačnú mzdu rovnakého obsahu v kategórií „detské pestúnky, opatrovateľky, pomocní vychovávatelia“ v 3.kvartáli 2010 Zdroj: Sociálna poisťovňa, UPSVR SR, ISCP Trexima a vlastné prepočty

 • Situácia sa opakuje pri opatrovaní odkázaných členov rodiny v staršom veku ženy.
 • Pri opatrovaní blízkych osôb dostávajú ženy nie plat, ale sociálnu dávku (peňažný príspevok na opatrovanie).
 • Dlhodobo ženy tvoria 80% percent zo všetkých poberateľov/liek príspevku na opatrovanie a priemerná výška (testovaná príjmom) je 139 eur mesačne.

Predškolské zariadenia

 • Dostupnosť nie je adekvátna.
 • Počet predškolských zariadení pre deti aj napriek nárastu počtu narodených deti nestúpa, zvyšuje sa skôr počet tried pri priemernom počte 19,5 dieťaťa na jednu triedu.
 • Od roku 2008 pribudlo 218 tried.
 • V Petržalke napríklad odmietli 300 detí, hoci každoročne mestská časť žiada o výnimku, aby mohla umiestniť viac detí. Z viacerých miest hlásia preplnenosť škôlok aj vzhľadom na to, že náklady na prevádzku sú pre obce a mestá vysoké.
 • Pomôcť by mal nepriamo príspevok na starostlivosť o deti – po novom najviac 230 euro.
 • Matky a otcovia však musia nastúpiť do práce skôr ako im skončí rodičovská dovolenka.
 • V decembri 2010 poberalo príspevok na starostlivosť dokopy 5 715 rodičov (95% matiek) v priemernej výške 63,6 eura.
 • Na zariadenia, resp. na jedno dieťa v zariadení prispel štát v priemere 80 eurami pre 1 983 detí.
 • Príspevok na starostlivosť však využívajú rodičia aj pre inú fyzickú osobu (2 269 žiadostí/detí) alebo pre rodiča dieťaťa ( dokopy 1 039 žiadostí/detí) s minimálnou výškou príspevku 41 eura.

 

Čo s tým urobíme?

Uvedenú nevýhodnú situáciu žien chceme v budúcom volebnom období riešiť nasledovne:

Opatrenia aktívnej politiky trhu práce

 • Aj naďalej budeme uplatňovať opatrenia aktívnej politiky trhu práce, ktoré pomáhajú zamestnávať znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie – medzi nimi aj:
 • osoby staršie ako 50 rokov,
 • rodičia starajúci sa najmenej o tri deti do skončenia povinnej školskej dochádzky alebo osamelý rodič starajúci sa aspoň o jedno dieťa do skončenia povinnej školskej dochádzky,
 • občan, ktorý nevykonával zárobkovú činnosť ani sa nepripravoval na povolanie najmenej počas 24 mesiacov pred dňom ostatného zaradenia do evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu ťažkostí pri zosúlaďovaní svojho pracovného života a rodinného života.

Poznámka: v týchto prípadoch ide spravidla o ženy.

 • Zavedieme nové opatrenie aktívnej politiky trhu práce: príspevok na opatrovateľskú činnosť v zariadeniach sociálnych služieb. Príspevok bude vyplácaný zamestnávateľovi, ktorý je zariadením sociálnych služieb, na novovytvorené pracovné miesto, ktorým bude činnosť opatrovateľky. Príspevok bude pozostávať z platenia odvodov na sociálne poistenie a na zdravotné poistenie po dobu dvoch rokov od vytvorenia takéhoto pracovného miesta.

Opatrenia proti diskriminácii žien v zamestnaní

Sprísnime činnosť inšpekcie práce zameranú na diskrimináciu žien v prístupe k zamestnaniu v nevýhodnom odmeňovaní za tú istú prácu

 

Opatrenia v prospech zlepšenia odmeňovania sektorov zamestnávajúcich prevažne ženy

Keďže nízke platy sú najmä v odvetviach sociálnych služieb a v školstve, kde zároveň zaznamenávame výraznú zamestnanosť žien, zasadíme sa o zvýšenie platov v zariadeniach sociálnych služieb a v školstve.

 

Opatrenie v prospech odmeňovania neplatenej práce

Vzhľadom na to, že výskumy potvrdzujú, že značná časť žien je nútená predčasne ukončiť zamestnanie z dôvodu starostlivosti o prestarlých rodičov, ktorí sú na starostlivosť odkázaní, (aj v súvislosti s nedostatkom miest v zariadeniach sociálnych služieb a s ich podfinancovaním), v období po konsolidácii verejných financií sa zasadíme o zavedenie systému štátnej podpory osôb, ktoré z dôvodu starostlivosti o prestarlých rodičov sú nútení prerušiť / ukončiť zamestnanie.
Pôjde o systém v sociálnom poistení, napodobňujúci systém materskej dovolenky a materského.
- do Zákonníka práce sa zavedie povinnosť poskytnúť osobe starajúcej sa o prestarlého rodiča „opatrovateľskú dovolenku“,
- v systéme sociálneho poistenia sa zavedie nový druh dávky „opatrovateľská dávka“.

Inštitucionálne opatrenia

Znovu zriadime Radu vlády pre rodovú rovnosť a obnovíme jej činnosť.

Tento príspevok je v Sociálna pomoc, Sociálne služby, Štátna sociálna podpora, Trh práce, Zamestnanosť s tagmi , , . Urobte záložku z permalink-u.

Komentáre podliehajú schvaľovaniu. Urážlivé a vulgárne komentáre schvaľované nebudú

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>