Analýza aktuálnej problematiky odmeňovania zdravotných sestier v zariadeniach sociálnych služieb

I. Platná legislatíva:
• Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“)

• Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“)

• Zákon č. . 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti“)

• Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 109/2009 Z. z ., ktorou sa ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb (ďalej len „vyhláška o zdravotných výkonoch“)

• Zákon č. 62/2012 Z. Z. o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek a ktorým sa dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o minimálnych mzdových nárokoch“)

II. Stav veci
➢ V zariadeniach sociálnych služieb (ďalej len „ZSS“) žijú osoby so zdravotným postihnutím alebo starí ľudia → všetky tieto osoby majú nepriaznivý zdravotný stav, ktorý si spravidla vyžaduje celodennú ošetrovateľskú starostlivosť. Túto je potrebné poskytovať spravidla priamo v ZSS, v mnohých prípadoch je treba ošetrovateľskú službu zabezpečiť 24 hodín denne.
➢ Ošetrovateľskú starostlivosť v ZSS poskytujú profesionálne zdravotné sestry, ktoré v plnom rozsahu spĺňajú kvalifikačné požiadavky na povolanie sestry určené zákonom o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti.
➢ V čase od 2003 – 2008 (od prijatia zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti) nebol právny základ pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, no napriek tomu ošetrovateľskú činnosť zdravotné sestry v ZSS klientom poskytovali.
➢ Uvedený legislatívny nedostatok bol v roku 2008 sanovaný zákonom o sociálnych službách a zároveň novelou zákona o zdravotnej starostlivosti a prijatím vyhlášky o zdravotných výkonoch.
➢ Od 1. 4. 2012 nadobudne účinnosť zákon o minimálnych mzdových nárokoch, na základe ktorého sú príslušní zamestnávatelia povinní určiť všetkým zdravotným sestrám mzdu podľa tohto zákona.
➢ ZSS nemajú dostatok finančných prostriedkov na navŕšenie miezd sestier, a tak preraďujú sestry na iný druh práce – na opatrovateľskú služba. Opatrovateľská služba je sociálna služba vymedzená v § 41 zákona o sociálnych službách a v prílohe č. 4 k tomuto zákonu a v žiadnom prípade ju nemožno stotožňovať s ošetrovateľskou starostlivosťou, ktorá je výslovne zdravotnou starostlivosťou.
➢ Sestry pracujúce v ZSS sa proti tomuto bránia a poukazujú na porušovanie zákonov. Ide o 2 649 sestier zamestnaných v ZSS. K ich stanovisku sa pridala aj Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek.
➢ Naproti tomu konanie zariadení sociálnych služieb podporilo MPSVR SR, ktoré vyhlásilo, že sestry v ZSS nie sú zdravotníckymi pracovníkmi, pretože podľa MPSVR SR ZSS nemajú právny základ pre poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti, že túto neposkytujú, ale iba zabezpečujú, a teda že nemajú ani nárok na zvýšenie mzdy podľa zákona o minimálnych mzdových nárokoch. Podľa oficiálneho stanoviska zverejneného na web-stránke MPSVR SR „väčšina z nich však neposkytuje priamo ošetrovateľské úkony a preto nemajú od 1. apríla podľa zákona o minimálnych mzdových nárokoch sestier a pôrodných asistentiek nárok na zvýšenie mzdy ako iné sestry, pracujúce napríklad v zdravotníckych zariadeniach. Dôvodom je, podľa stanoviska MPSVR SR je, že „podľa ďalších zákonov (č. 581/2004 Z. z., zákon č. 578/2004 Z. z. a zákon č. 576/2004 Z. z. ), ktoré spadajú do kompetencie ministerstva zdravotníctva, zariadenia sociálnych služieb nie sú poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a to ani napriek tomu, že zákon o sociálnych službách im umožňuje takúto starostlivosť vykonávať. Preto sestry v zariadeniach sociálnych služieb sa väčšinou len podieľajú na zabezpečovaní zdravotnej starostlivosti, napríklad sledujú zdravotný stav klienta, jeho vitálne funkcie a zvážia potrebu zavolať lekára.“

III. Platný právny stav:
➢ Zákon o sociálnych službách v § 22 upravuje, že zariadenie sociálnych služieb uvedené v § 35, 36, 38 a 39 môže okrem poskytovania sociálnych služieb podľa tohto zákona poskytovať zdravotnú starostlivosť v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je vyhláška o zdravotných výkonoch.
➢ Podľa § 2 ods. 4 zákona o zdravotnej starostlivosti je ošetrovateľská starostlivosť zdravotnou starostlivosťou.
➢ Zákon o zdravotnej starostlivosti v § 2 ods. 13 upravuje, že ošetrovateľská starostlivosť sa môže poskytovať aj v zariadeniach sociálnych služieb podľa osobitného predpisu. Týmto osobitným predpisom je zákon o sociálnych službách.
➢ Zariadeniami sociálnych služieb, v ktorých sa môže poskytovať ošetrovateľská starostlivosť sú podľa § 22 zákona o sociálnych službách:
• zariadenie pre seniorov
• zariadenie opatrovateľskej služby
• domov sociálnych služieb
• špecializované zariadenie.

➢ Vyhláška o zdravotných výkonoch ustanovuje výber zdravotných výkonov z katalógu zdravotných výkonov, ktoré v zariadeniach sociálnych služieb vykonávajú zamestnanci zariadenia sociálnych služieb.
➢ Podľa § 27 ods. 1 písm. b) zákona o poskytovateľoch je sestra zdravotníckym pracovníkom.
➢ Podľa § 41 zákona o sociálnych službách je opatrovateľská služba kvalifikovaná ako sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4.
➢ Zákon o minimálnych mzdových nárokoch (bude účinný od 1. 4. 2012) určuje minimálne mzdové nároky sestier. Tento zákon nerozlišuje úpravu minimálnych mzdových nárokov podľa poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, a teda nevylučuje z nárokov ani sestry poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť v pracovnom pomere k ZSS.

III. ZÁVERY:
• Je teda nesporné, že podľa platnej právnej úpravy sa ošetrovateľská starostlivosť môže poskytovať aj v určených zariadení sociálnych služieb (v rozsahu vyhlášky o zdravotných výkonoch).
• Je nesporné, že minimálne mzdové nároky (podľa zákona o minimálnych mzdových nárokoch) sa vzťahujú aj na sestry v zariadeniach sociálnych služieb.
• Ak teda ZSS preraďujú doterajšie činnosti, ktoré sú vymedzené ako ošetrovateľská starostlivosť, do kategórie opatrovateľskej služby, robia tak účelovo len a len s cieľom nevyplatiť sestrám zákonom stanovené minimálne mzdové nároky.
• Vynucovanie súhlasu sestry s preradením na funkciu opatrovateľky, ak táto vykonáva ošetrovateľskú činnosť, je protiprávnym konaním, ktoré zákon klasifikuje ako zakázané zneužitie práva na škodu druhého účastníka právneho vzťahu (§ 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Ak teda aj sestry pod hrozbou prepustenia zo zamestnania podpísali takéto prevedenie na iný druh práce, takýto právny úkon je neplatný z titulu nedostatku slobodnej vôle ako podstatnej náležitosti právneho úkonu – konanie v tiesni (§ 15 v spojení s § 1 ods. 4 Zákonníka práce a v spojení s § 37 ods. 1 a § 39 Občianskeho zákonníka). V takýchto prípadoch odporúčam podať na súd návrh na určenie neplatnosti dohody o zmeny pracovnej zmluvy. Následne sa domáhať mzdy podľa zákona o minimálnych mzdových nárokoch.

III. Nedoriešené otázky:

 Ošetrovateľská starostlivosť je podľa § 2 zákona o zdravotnej starostlivosti jednou z foriem zdravotnej starostlivosti.
 § 4 zákona o poskytovateľoch, ktorý vymedzuje poskytovateľov zdravotníckych zariadení, uvádza, že poskytovateľom zdravotnej starostlivosti je fyzická alebo právnická osoba, ktorá má na takúto činnosť oprávnenie, povolenie alebo licenciu.
 Podľa § 61 sociálne služby môže poskytovať právnická alebo fyzická osoba na základe registrácie na vyššom územnom celku. Povolenie MZ SR na vykonávanie ošetrovateľskej služby zákon neupravuje.
 § 11 až 26 zákona o poskytovateľoch taxatívne vymenúva jednotlivé druhy poskytovateľov, ktorým MZ SR vydáva povolenie na prevádzkovanie zariadenia zdravotnej starostlivosti, podmienky vydania a odňatia povolenia a podmienky ich činnosti. ZSS sa medi nimi nenachádzajú.
 Šiesta časť zákona o poskytovateľoch upravuje povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zdravotníckeho pracovníka. Povinnosti ZSS sa tam neuvádzajú.
 Siedma časť zákona o poskytovateľoch upravuje dozor nad dodržiavaním zdravotnej starostlivosti a sankcie.
 Výkony ošetrovateľskej starostlivosti ako výkony zdravotnej starostlivosti nie sú uznané ani zdravotnými poisťovňami. Z toho dôvodu tieto výkony uhrádza príslušné ZSS zo svojich finančných prostriedkov.
Závery:
• V záujme odstránenia interpretačných problémov bude potrebné legislatívne precizovať zariadenie sociálnych služieb ako poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (len v rozsahu určenej ošetrovateľskej starostlivosti) s tým, že u týchto zariadení sa nebude vyžadovať povolenie na prevádzkovanie zariadenia zdravotnej starostlivosti. Týmto bude zároveň doriešená aj otázka dozoru nad dodržiavaním zdravotnej starostlivosti. Zároveň bude potrebné doriešiť úhradu výkonov ošetrovateľskej starostlivosti z hľadiska platiteľa (podľa môjho názoru by toto malo byť hradené z prostriedkov zdravotného poistenia, teda zdravotnými poisťovňami a zároveň by malo byť vylúčené z oprávnených úhrad na sociálne služby).

• Návrh legislatívnych úprav:

➢ Novelizovať zákon o poskytovateľoch s cieľom:
- výslovne upraviť, že poskytovateľom zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti určenej osobitným predpisom, je aj zariadenie sociálnych služieb,
- že na vykonávanie ošetrovateľskej starostlivosti v rozsahu určenom osobitným predpisom v zariadení sociálnych služieb sa nevyžaduje povolenie podľa § 11 zákona,
- vymedziť rozsah povinností zariadení sociálnych služieb pri poskytovaní ošetrovateľskej starostlivosti.
➢ Novelizovať zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov s cieľom
- upraviť rozsah výkonov ošetrovateľskej starostlivosti hradenej z prostriedkov verejného zdravotného poistenia.

➢ Tieto úlohy patria do pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR.

Vypracovala: JUDr. Emília Kršíková
V Bratislave 25. 2. 2012

Tento príspevok je v Ostatné. Urobte záložku z permalink-u.

12 Odpovede k Analýza aktuálnej problematiky odmeňovania zdravotných sestier v zariadeniach sociálnych služieb

 1. Jakub Strnisko hovorí:

  Pozrime sa. Pan Mihal plati statisice eur svojim poradcom a tu to ma naservirovane gratis. Nepredpokladam, ze by zodvihol hodenu rukavicu a zacal odbornu diskusiu (o Nicholsonovej ani nehovorim, spomeniem ju ked bude tema o malej nasobilke), pretoze vedel a musel vediet, ako svojim navrhom zakona a jeho vykladom bude diskriminovat jednu skupinu a zvyhodnovat druhu-svojich.

  • Barmondes hovorí:

   Podľa mňa to rozhodne nevedel. Jeho niečo napadne, dostane “Hurá efekt” a spraví to. A následne zistí, že je to hlúposť na n-tú. Ale nie, on chyby nerobí, on to bude obhajovať.

 2. sestra z DSS BA hovorí:

  Poprosila by som, či by táto analýza nemohla byť uverejnená v nejakom denníku a zaslaná na SKSaPA, lebo je v tom právny chaos a každý si to vykladá ako sa mu to hodí. Mimo iného, mám taký dojem, že týmto zákonom o MMN sestier a PA sa menil aj zákon č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých pracovníkov vo verejnej službe a sestry z neho vypadli, takže ak boli doteraz odmeňované podľa tohoto zákona a majú to v prac. zmluve a zostávajú aj naďalej sestrami, potom podľa čoho budú odmeňované? Náš zamestnávateľ našťastie neuvažuje o preraďovaní sestier na opatrovateľky a veríme, že tie platy nám prizná, tak nám to bolo prezentované.

 3. Erika Bokros hovorí:

  Od januára 2009, kedy novelizovaný zákon o sociálnych službách umožnil sestrám poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť, nastali veľké zmeny v mnohých zariadeniach sociálnych služieb. Začali sme pracovať metódou ošetrovateľského procesu, pripravovali sa a vyhodnocovali plány ošetrovateľskej starostlivosti. Na pracoviskách máme vypracované štandardy a audity ošetrovateľských výkonov. Mnohé z nás absolvovali špecializáciu komunitného ošetrovateľstva, kedy sa stávate kompetentnou na samostatnú odbornú činnosť. Samosprávny kraj pravidelne kontroloval vedenie ošetrovateľskej dokumentácie a vyhláškou stanovené výkony. Zabudlo sa však na podstatný problém! Zaraďovanie sestier do platových tried a určenie pracovnej náplne je v kompetencii štatutárnych zástupcov. Zaužívaným spôsobom bolo zaraďovanie sestier do nízkych platových tried a požadovanie poskytovania komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti. Častým javom bolo, že náplň práce a vzdelanie sestry nebolo v súlade so zaradením do platovej triedy. Hlavne, že ste odviedli kus kvalitnej práce. Nenájdete jeden jediný orgán, ktorý by to mal pod kontrolou, nemáte sa na koho obrátiť, lebo ste pod nátlakom a zastrašovaná. V mnohých zariadeniach tvoria klientelu nielen sociálne, ale aj zdravotne odkázaní seniori, mentálne a telesne postihnutí. V súčasnosti sa propaguje komplexný prístup a prepojenie zdravotno-sociálnej starostlivosti. Akú úroveň dosiahne prosím Vás starostlivosť, keď sa z nej vylúči ošetrovateľstvo? Prečo máme odborné výkony zabezpečovať prostredníctvom ADOS, keď máme v zariadeniach kvalitné pracovné sily a vzdelané sestry? SKSaPA už dlhé roky bojovala za zrovnoprávnenie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb. Chýbal nám malý krôčik k uznaniu a oceneniu. A ako vyzerá vízia budúcnosti? Zrazu nie sme potrebné, lebo miesto 400 eur by sme mohli zarábať viac. A získané diplomy si môžeme strčiť tak akurát do šuflíka, lebo nám budú nanič.

 4. jarmila hovorí:

  Ani jedna z profesii nie je tak decimovaná, ako je profesia sestry. Chcela by som vidieť, či by narábali takto s profesiou lekárov alebo učiteľov a pod. Veď je to do neba volajúca nespravodlivosť. Do kedy bude táto spoločnosť podhodnocovať prácu sestier a ničiť ich status. Za 3-4 roky nebude mať kto vykonávať túto prácu na profesionálnej úrovni. Buď nás nahradia rýchlo vyškolené opatrovateľky, ktoré nemajú potrebné vzdelanie, ktorým chýbajú vedomosti v oblasti medicíny, psychológie, ošetrovateľstva a pod., nedokážu spájať príčinné vzťahy- čo sa deje už v DSS, pretože sestry, hlavne mladšie (ak ešte sú) pôjdu do susedného Rakúska, Nemecka a pod., alebo povolanie sa stane tak neatraktívne, že sa nebudú hlásiť absolventi základných škôl na SZŠ. Rovnaký problém je aj v nemocniciach. Sú schválené minimálne normatívy na personál, ktorý mnohí zamestnávatelia nenavyšujú, ale naopak, zvýšia lôžka (nadstavy, pretože chorých ľudí narastá), ale za rovnakého počtu personálu. Pri tak psychicky a fyzicky náročnej práce a v zlých pracovných podmienkach a už v dlhšie trvajúcom šetriacom režime sú sestry podráždené, vyhorené. A ešte aj spoločnosť sa k ním chová macošsky. Stačilo by ísť do nemocnice, na také interné alebo chirurgické, či úrazové oddelenie alebo LDCH a sledovať ich prácu, aby si pozorovateľ z toho vedel urobiť záver. Koľko toho má sestra naložené v tej svoje službe. Všetci pacienti potrebujú nielen podať liek, obrátiť nabok alebo ošetriť ranu, ale najmä nasýtiť dušu teplým ľudským slovom. A záver: vesú sa v tom vlaku naši občania, pacienti, ktorí na to najviac doplácajú, pretože sú v danom čase zraniteľní a potrebujú pomoc a často krát im tú pomoc nemá kto komplexne poskytnúť.

 5. sestra z DSS BA hovorí:

  Ďakujem pani Tomanová, dnes som sa na fóre SKSaPA dočítala, že už majú od Vás túto právnu analýzu a môžu ju použiť v argumentácii pri obhajobe práv sestier pracujúcich v DSS. Prajem veľa úspechov vo voľbách i v osobnom živote, máte môj krúžok na hlasovacom lístku. Ešte raz ďakujem za podporu.sestra Renáta

 6. Dana hovorí:

  Dobrý deň, chcela by som vedieť, či sa niekto zaoberal aj sestrami v školstve. Sme samostatne pracujúce sestry v reedukačných centrách, v diagnostických centrách a v internátnych školách. Dostávame rozpoluplné odpovede. Všade sa píše len o boji za sestry v ZSS, ale ešte nikto sa nezaoberal sestrami v školstve. Budeme rady, ak dostaneme fundovanú odpoveď, čo ss týka zvyšovania platov.

 7. EVA hovorí:

  Som na nočnej službe v DSS.Včera nam bolo oznámené,že nás nebudú degradovat na opatrovatelky,ale ani nám nezvýšia plat.Vraj VUC nemá na nás peniaze.V Bratislave a v Trenčíne sa držia zákona,tam s tým problém nemajú.Nechápeme tu u nás,či zákony platia iba pre niekoho.Prosím teda o radu,na koho sa máme obrátit´.

 8. Mgr. Molnárová Katarína hovorí:

  Čo sa dá robiť, ak VÚC zmení organizačnú štruktúru a od 1.4. nebude chcieť zamestnávať len minimálne množstvo sestier, čo ostatné sestry? Má právo ich degradovať za zdr. asistentov?
  Čo môžeme podniknúť? Prečo niekto neusmernil VÚC ako majú postupovať ?
  Sme nesmierne sklamané všetky sestry v DSS kách.

 9. Kapacita nášho DSS je 106 klientov. Zriaďovateľom -VÚC, bolo schválené 1,5 sestry na daný počet klientov. Sestry u nás poskytovali 24 hodinovú ošetrovateľskú starostlivosť. V každej smene bola jedna sestra. Teraz 3 sestrám znížia pracovný úväzok na 2 x60% a 1 x30%, ostatných 5 sestier chcú presunúť za zdrav. asistentov a 2 sestry za opatrovateľky. Máme obavy z podpísania takto nevýhodnej pracovnej zmluvy. Nevýhoda je aj vysoká nezamestnanosť v našom regióne.
  Ako sa máme zachovať v danej situácii?

 10. Eva Petrová hovorí:

  Som sestra ktorá pracuje v zdravotníckom zariadení vo FN mám odrobených 28 rokov ako sestra pri lôžku, v roku 2010 som prešla pracovať na ZZS- RLP ako sestra čo mám aj v pracovnej zmluve v popisu práce mám sestra špecialistka, licenciu na prevádzku ZZS má FN výnosom MZ SR bolo umožnené sestrám pracujúcim v ZZS do 31.8.2010 vykonávať prácu na tomto úseku a od tohoto dátumu smie v ZZS pracovať len zdravotnícky záchranár, som registrovaná v SK SaPA, pravidelne si robím preregistráciu a vyhodnotenie kreditového systému pre výkon povolania, po vydaní zákona som sa dozvedela že nie som sestrou lebo pracujem na záchranke, ale nie som ani zdravot. záchranár lebo nemám na toto povolanie vzdelanie? Teraz sa nevieme dopátrať kde vlastne patríme, pre výkon povolania sme sestry ale pre priznanie MMN nie sme sestry , pre komoru MTP nemôžeme byť jej členmi aby sa mohli postaviť a bojovať za naše požiadavky lebo sme sestry tak čo teda som? Podotýkam že po odpracovaní v zdravotníctve 28 rokov mám momentálne nižší základný plat ako sestra ktotrá prišla priamo zo školy pracovať!!!! Nakoniec sa nám do odpracovaných rokov nezapočítavajú ani roky ktoré pracujem v záchrannej službe lebo vykonávam neodkladnú starostlivosť a nie ošetrovateľskú starostlivosť. Myslím si že práca v záchrannej službe je vysoko špecifická a špecializovaná, výkony vykonávané v ZZS sú ako neodkladné, zdravotné ale aj ošetrovateľské, pracujeme na základe vlastného rozhodnutia, ktoré musí byť rýchle ale aj správne aby sme nepoškodili pacienta a v spoluprácí s lekárom vykonávame činnosti, ktoré sa nevykonávajú ani na niektorých oddeleniach nemocnice. Tak čo som vlastne, Mám VŠ II. ° 4 špecializácie, množstvo certifikátov aby som mohla vykonávať povolanie a na čo vlastne? Komora sestier pripravila zákon šitý horúcou ihlou, sama nedomyslela dôsledky a v konečnom dôsledku poškodila mnohým sestrám, sama nedokáže vyložiť sporné body zákona, nedokáže si zastať sestry, ktoré riadne platia členské príspevky!!!

 11. Panková Mária hovorí:

  A čo zdravotné sestry ktoré pracujú v školstve, napr. Reedukačné centrá Diagnostické centrá atď. na tie sa čo vzťahuje ? Tam nepracujú zdravotné sestry ? Každý hovorí len o sestrách v nemocniciach, v Dss sestry zdegradovali na ošetrovateľky, ale len platom, odbornú prácu vykonávajú ďalej ale zadarmo ! No a na zdravotné sestry pracujúce pod Ministerstvom školstva úplne zabudli / sesterská komora ani nevie kde všade pracujú zdrav. sestry/ hoci sú v sesterskej komore odkázali nám že si to máme vyjednať sami lebo oni nemajú mandát rokovať za nás ale vyberať poplatky aj od nás na to mandát majú. Ten zákon je právny paškvil, naviac nikto ho nedodržuje , a zatiaľ narobil viac zla ako dobra a právne vymôcť niečo v našej republike je nemožné. Vyzývam kompetentných nech odstránia nedostatky v zákone aby platil rovnako pre všetkých a nie len pre určitú skupinu ľudí.

Komentáre podliehajú schvaľovaniu. Urážlivé a vulgárne komentáre schvaľované nebudú

Napísať odpoveď pre Erika Bokros Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>