Pozmeňovací návrh k zákonu 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti

Pozmeňovací návrh poslankyne NR SR Viery Tomanovej k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

č. p. t.  63

Vládny návrh zákona, č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v     a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa mení takto:

 1. V čl. I sa vypúšťajú  body 1 až 7.

Odôvodnenie:

Navrhuje sa vypustiť novelizačné body, ktorými by sa mala podľa vládneho návrhu zákona zrušiť kompetencia úradov práce, sociálnych vecí a rodiny vypracúvať a schvaľovať regionálne programy  a projekty na zlepšenie situácie na trhu práce vo svojom územnom obvode,  financované z Európskeho sociálneho fondu, ako aj participácia zamestnávateľov a odborov pôsobiacich v danom regióne na týchto projektoch a programoch.

Návrh vlády znamená ničím neopodstatnený návrat k neželateľnému centralizmu, čo je v rozpore  so všetkými predchádzajúcimi  vládami schválenými koncepčnými a  strategickými dokumentmi k decentralizácii štátnej správy.

Okrem toho z vecného hľadiska je nanajvýš potrebné zachovať regionálne programy    a projekty na zlepšenie situácie na trhu práce, pretože situáciu v danom regióne poznajú najlepšie tí aktéri, ktorí sú v danom regióne činní (t. j. príslušné úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, zamestnávatelia, predstavitelia územnej samosprávy, regionálne organizačné jednotky živnostenských komôr, obchodných a priemyselných komôr a ďalších zainteresovaných subjektov pôsobiacich v danom regióne).

Novelizačné body podľa vládnej predlohy nijako nesúvisia s pomocou sanácie dôsledkov povodní, nie sú prevenciou na predchádzanie hroziacim škodám a ani inak nespĺňajú kritériá na skrátené legislatívne konanie.

 1. V čl. I sa vypúšťajú body  9 až 11.

Odôvodnenie:

V nadväznosti na návrh na vypustenie novelizačných bodov 1 až 9, ktorým sa navrhuje zachovať  regionálne programy a projekty na zlepšenie situácie na trhu práce sa navrhuje zachovať aj vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie v rámci týchto regionálnych projektov a programov.

 1. 3. V čl. I sa vypúšťajú  body 15 a 18.

Odôvodnenie:

Návrh reaguje na vypustenie § 51a, ktorý upravuje príspevok na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce. Vypustenie príspevku, ktorý v súčasnosti poskytuje úrad práce zamestnávateľovi, ak prijme do pracovného pomeru  absolventa vzdelávania a prípravy na trh práce, je zlým opatrením, pretože prestane  motivovať zamestnávateľov, aby zamestnávali absolventov, na ktorých vzdelávanie úrad práce už vynaložil nemalé finančné prostriedky; doterajšie poskytovanie takéhoto príspevku dokonca garantovalo absolventovi, že ho zamestnávateľ udrží v zamestnaní najmenej 24 mesiacov.  Podľa   § 50a, ktorý vládny návrh zákona navrhuje vypustiť,  sa za absolventa vzdelávania a prípravy na trh práce považuje  absolvent strednej školy vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov a občan starší ako 50 rokov veku vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 3 mesiace, ak absolvovali vzdelávanie a prípravu pre trh práce zabezpečované úradom, trvajúce najmenej absolventovi v rozsahu  6 kalendárnych mesiacov a najviac 24 kalendárnych mesiacov.  Novela pôsobí proti zamestnávaniu uchádzačov o zamestnanie, ktorí patria medzi najzraniteľnejšie skupiny.  Práve vzdelávanie a príprava na trh práce je jedným z najvhodnejších nástrojov na začleňovanie nezamestnaných na trh práce. Vládna návrh zároveň pôsobí kontraproduktívne vo vzťahu k budovaniu poznatkovo orientovanej ekonomike.

 1. V čl. I sa vypúšťa bod 21.

Odôvodnenie:

Ako k bodu 1.

 1. V čl. I novelizačný bod 22 znie:

„22. V § 53c ods. 2 v prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo pilotného projektu“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo pilotné“.“.

 1. Za § 53c sa vkladá nový § 53ca, ktorý znie:

 

㤠53ca

Pilotné projekty

Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj pilotné projekty na overovanie nových aktívnych opatrení na trhu práce, ktoré schvaľuje ministerstvo a realizuje ústredie a úrad; tieto projekty sú financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu a spolufinancované zo štátneho rozpočtu alebo sú financované zo štátneho rozpočtu.“.

Odôvodnenie k bodom 6 a 7:

Navrhuje sa ponechať doterajšie znenie § 54, podľa ktorého sa za aktívne opatrenia na trhu práce považujú aj projekty prevažne financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu alebo v kombinácii so štátnym rozpočtom. Ide o projekty na zlepšenie postavenia uchádzačov o zamestnanie na trhu práce, schvaľované ministerstvom alebo Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré  realizujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, resp. ústredie. Ide tiež o individuálnu štátnu pomoc investorovi schválenú vládou Slovenskej republiky alebo Európskou komisiou na základe žiadosti o poskytnutie štátnej pomoci podľa osobitných predpisov  formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta a príspevku na vzdelávanie zamestnanca prijatého na vytvorené nové pracovné miesto a tiež o  investičnú pomoc schválenú vládou Slovenskej republiky alebo Európskou komisiou formou príspevku na vytvorenie nového pracovného miesta. Ide  zároveň aj o projekty a programy na podporu rozvoja regionálnej zamestnanosti a zvyšovania zamestnateľnosti  financované zo štátneho rozpočtu a o projekty a programy na zlepšenie situácie rozvoja zamestnanosti v územnom obvode úradu v rámci partnerstiev podľa § 10 schválených výborom a realizovaných partnerstvami vytvorenými na tento účel. Vládny návrh na vypustenie citovaného ustanovenia pôsobí proti zvyšovaniu zamestnanosti prostredníctvom aktívnych opatrení na trhu práce financovaných z verejných zdrojov, najmä z Európskeho sociálneho fondu.

Vládny návrh novelizačných  bodov 21 a 22   nijako nesúvisí s pomocou sanácie dôsledkov povodní, nie sú prevenciou na predchádzanie hroziacim škodám a ani inak nespĺňajú kritériá na skrátené legislatívne konanie.

 1. V čl. I sa vypúšťa bod 24.

Odôvodnenie:

Ako k bodu 18.

 1. V čl. I novelizačný bod 32 znie:

„32. V § 65b sa vypúšťajú slová „§  64a,“.“.

Odôvodnenie:

V nadväznosti na návrh ponechať § 51a, § 53a, a § 54 .

 1. V čl. I sa vypúšťa bod 33.

Odôvodnenie:

V nadväznosti na  návrh na ponechanie príspevku na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce sa navrhuje ponechať aj splnomocňovacie  ustanovenie na podrobnú úpravu výšky a dĺžky poskytovania príspevku na podporu zamestnávania absolventov vzdelávania a prípravy pre trh práce v závislosti od priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese a od právnej formy a predmetu činnosti zamestnávateľa a ďalšie podrobnosti poskytovania príspevku podľa § 51a.

jjj

 1. V čl. I novelizačnom bode 34 § 72p znie:

 

㤠72p

(1) Pri poskytovaní príspevku na základe dohody o poskytnutí príspevku na udržanie občana so zdravotným postihnutím v zamestnaní podľa § 56a, ktorá bola uzatvorená pred 1. januárom 2011, sa postupuje podľa ustanovení účinných od 1. januára 2011.

(2) Plnenie povinnosti podľa § 63 ods. 1 písm. d) za rok 2010 zadaním zákazky podľa § 64 alebo odoberaním výrobkov alebo služieb podľa § 64a účinných do 31. decembra 2010 je zamestnávateľ povinný preukázať úradu najneskôr do 31. marca 2011.“.

 1. 11. Novelizačný  článok III.  znie:

Čl. III

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996  Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z., zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 448/2008 Z. z, zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z. a zákona č. 568/2009 Z. z. sa mení takto:

V § 58 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Návrh na pozastavenie činnosti sprostredkovateľa alebo zrušenie povolenia na sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa odseku 2 je oprávnený podať

a) príslušný daňový úrad,  ktorý zistil  porušenie právnych  predpisov  v oblasti daní, 36i)

b) príslušný orgán štátnej správy v oblasti služieb zamestnanosti36j),  ktorý zistil porušenie právnych  predpisov  v  oblasti  služieb zamestnanosti,

c) Národný inšpektorát práce, ktorý zistil porušenie pracovnoprávnych predpisov a predpisov  v  oblasti bezpečnosti a  ochrany zdravia  pri práci, 36k) alebo

d) fyzická osoba,  ktorá bola  činnosťou sprostredkovateľa  poškodená.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom  36i)  až  36k) znejú:

„36i) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.

36j) Zákon č. 453/2003 Z. u. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

36k) Zákon č. 125/2006  Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

Odôvodnenie:

Návrh reaguje na vládny novelizačný bod  8., podľa ktorého pri zrušení oprávnenia na činnosť sprostredkovateľa alebo pri pozastavení činnosti sprostredkovateľa sa postupuje podľa § 58 živnostenského zákona.

Naším návrhom sa navrhuje, upraviť subjekty, ktoré sú oprávnené dávať živnostenskému úradu návrh na zrušenie oprávnenia na činnosť sprostredkovateľa alebo pozastavenie činnosti sprostredkovateľa. Týmito subjektmi sú podľa súčasnej právnej úpravy  (§27 zákona č. 5/2003 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov)  daňové úrady. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, inšpektoráty práce ako aj občan, ktorý bol činnosťou sprostredkovateľa poškodený.

Tento príspevok je v Legislatíva, Moje aktivity poslankyne NR SR, Pozmeňovacie návrhy s tagmi , , . Urobte záložku z permalink-u.

Komentáre podliehajú schvaľovaniu. Urážlivé a vulgárne komentáre schvaľované nebudú

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>