Takto si prisýpali Eurá pod rúškom pomoci proti povodniam

Povodne sú veľmi, veľmi zlá vec. Ešte dnes mám pred očami tú katastrofu, ktorá sa udiala v júni 2010. Zosúvajúce sa svahy, rúcajúce sa domy a cesty, ľudia bez domova a majetku. Aj preto som považovala za veľmi rozumné a zmysluplné opatrenie, ktoré nielenže malo zmierniť dôsledky povodní a obdobných prírodných katastrof, ale zároveň aj malo napomôcť ľuďom aspoň dočasne získať prácu. Hovorím o príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie, ktorého začlenenie do zákona o službách zamestnanosti som považovala azda za jediné zmysluplné opatrenie, ktoré za ministrovania pána Mihála bolo prijaté. Aj som sa tešila, ako promptne pani premiérka vyčlenila zo svojej rezervy na tento účel 580 000 EUR.

No to som vôbec netušila, ako budú zodpovední s týmito prostriedkami narábať a že vlastne projekt slúžil úplne iným cieľom, než na čo boli tieto finančné prostriedky vyčlenené. Nech čitateľ posúdi sám po prečítaní dokumentu, ktorý sa mi dostal do rúk spolu s videonahrávkou.

 

 

Dokument o plytvaní peňazí (PDF).

Zvláštne praktiky “Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR” financované z rezervy vlády Ivety Radičovej a za pomoci ministra práce Jozefa Mihála prostredníctvom ESF

1. Úvod

Minister Ivan Mikloš v auguste 2010 ohlásil, že peniaze na odstraňovanie škôd po povodniach sa budú získavať aj pomocou neštandardných nástrojov. Jeden z nich navrhol 27.08.2010 na výjazdovom rokovaní vládneho kabinetu v Košiciach. Ide o novelu zákona o hazardných hrách, ktorá má vytiahnuť národnej lotériovej spoločnosti Tipos mimoriadny odvod 40 miliónov eur.

Časť mimoriadneho odvodu musí Tipos podľa navrhovaného zákona uhradiť do 10. októbra. Staronový šéf Tiposu Stanislav Žiačik pre agentúru ČTK povedal, že firma je schopná uhradiť z finančnej rezervy zhruba 20 miliónov.

Nový splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment Martin Kováč predkladá nápady ako to všetko minúť.

Vláda SR pre zabezpečenie zníženia rizík povodní a s tým súvisiacich rizík erózie pôdy, zosuvov a straty autoregulačných a ekosystémových funkcií krajiny prijala svojím uznesením č. 744/2010 z 27. októbra 2010 Program revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR a návrh jeho realizačného projektu 2010 (ďalej „PRK IMP“). V bode B.2. tohto uznesenia vláda uložila splnomocnencovi vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny pripraviť dva realizačné projekty PRK IMP na obdobie roku 2011 a predložiť ich na rokovanie vlády, a to prvý realizačný projekt PRK IMP do 15. februára 2011 a druhý realizačný projekt PRK IMP do 15. mája 2011.

Pilotný Realizačný projekt PRK IMP pre rok 2010 zabezpečuje zníženie povodňových rizík v 23 obciach, ktoré sa nachádzajú v 5 povodiach. Projekt úspešne prebieha s termínom ukončenia prác do konca marca 2011 a s predložením správy o realizácii tohto projektu na rokovanie vlády SR v polovici mája 2011. Na tieto aktivity Iveta Radičová zo svojej rezervy vyhradila v roku 580 000 EUR.

V rámci medzirezortného pripomienkového konania bolo k materiálu vznesených 43 pripomienok, z toho 17 zásadných. Zásadné pripomienky uplatnené ministerstvami pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a životného prostredia boli prerokované na konaniach o rozporoch, ktoré sa uskutočnili 28. februára 2011 na Úrade vlády SR, resp. na ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka. Celý proces medzirezortného pripomienkového konania bol sprevádzaný za ostrej výmeny názorov premiérky Ivety Radičovej, ktorá za každú cenu chcela naštartovať 1 RP a 2 RP režírovaný splnomocnencom vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment Martinom Kováčom a Michalom Kravčíkom z MVO ĽUDIA A VODA.

Napr. Asociácia vodárenských spoločností argumentovala nasledovne:

Považujeme za nevyhnutné aby všetky zásahy do prostredia boli pred ich realizáciou vyhodnotené a v prípade väčších akcií prešli procesom hodnotenia vplyvov na životné prostredia (EIA). Tieto podmienky považujeme za nevyhnutné do materiálu doplniť. MPŽPaR SR nevypočuté, ako ani Asociácia vodárenských spoločností.

Nový splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment Martin Kováč vo svojom materiály tvrdí, že 1 RP zároveň vytvorí systémovo viac ako 2 500 pracovných príležitostí a ďalších viac ako 2 000 sezónnych pracovných príležitostí. Do prvého realizačného projektu sa investuje 19 mil. eur zo štátneho rozpočtu a 5 mil. eur. z Európskeho sociálneho fondu.
Postupnosť krokov súvisiacich so zapojením obcí do 1. RP 2011
Úrad vlády SR (ďalej len „úrad“) oznámi obciam možnosť zapojiť sa do 1. RP 2011.

Obce prejavia svoj záujem o participáciu na danom projekte vyplnením formulára na internetovej stránke úradu, ktorý bude súčasťou oznámenia. Obec vo formulári určí, či bude opatrenia popísané v 1. RP 2011 realizovať svojpomocne, alebo so zhotoviteľom. Ukončenie prihlasovania obcí bude 17. marca 2011. Úrad upovedomí obce, ktoré vyhovujú kvalifikačným kritériám pre 1. RP 2011 následne na druhý deň, 18. marca 2011. V ten istý deň úrad vyzve obce, ktoré budú realizovať práce dodávateľsky, na vyhlásenie verejného obstarávania. Tieto obce budú povinné vyhlásiť verejné obstarávanie do 31. marca 2011. Obce, ktoré nevyhlásia toto verejné obstarávanie do určeného termínu budú z 1. RP 2011 vyradené.

Dôvod?
Od 1.04.2011 je platný iný zákon v rámci povinného elektronického verejného obstarávania. Asi chápeme súvislosti, že PR premiérky sa musí naštartovať čo najskôr.

Podľa autorov projektu v materiály pred schvaľovaním vlády sa spomína nasledovné: Do každej cielene vybranej obce sa investuje 120.000 eur. 90 000 eur z rozpočtu rezervy Ivety Radičovej a 30 000 eur na výdavky spojené so mzdami 10 – tich dlhodobo nezamestnaných. Takzvane cez počítač Úrad vlády vybral prvých 200 obcí.

V rámci zverejnených prieskumov trhu na www stránkach obcí pre zákazky s nízkou hodnotou boli zverejnené návrhy zmlúv o dielo, kde bola dohodnutá splatnosť faktúr 30 dní. Po podpise zmluvy s jednotlivými spoločnosťami už bola dohodnutá zálohová platba aj 60 % a prepísané jednotlivé články.
Platí totiž ustanovenie § 45 ods.1 a to hovorí jasne: uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi (a teda ani s výzvou na predkladanie ponúk) a taktiež nesmie byť v rozpore s predloženou ponukou. Za týchto okolností je to aj v rozpore s § 9 ods.4 zákona o verejnom obstarávaní. Toto je jednoznačné porušenie základných princípov verejného obstarávania.

Tu je tabuľka, koľko nás stál rok 2011:

Projekt Rozpočet Čerpanie Počet vytvorených pracovných miest N z čerpania cez UPSVaR
Realizačný projekt PRK 2010 – pilotný 580 000,00 EUR 549 217,84 EUR 159 Nie je údaj ani v správach ÚV SR
1. realizačný projekt 24 000 000,00 EUR 17 552 665,00 EUR 2.500 Nie je údaj ani v správach ÚV SR
2. realizačný projekt 8 161 035,00 EUR 8 040 000,00 EUR 3.480 Nie je údaj ani v správach ÚV SR
3. realizačný projekt – plánovaný – 2012 10 000 000,00 EUR 0 5.100 Nie je údaj ani v správach ÚV SR
Transfer na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – 2011 495 000,00 EUR 495 000,00 EUR - -
Ostatné výdavky súvisiace s riadením a zabezpečením programu – 2011 222 335 EUR 222 335 EUR - -
SPOLU 43 458 370,00 EUR 26 859 217,84 EUR 11.239 -


Poznámka: Objem 24 mil. EUR 1 RP nebol vyčerpaný celý, bol použitý do 2 RP v roku 2011. Údaje Počtu vytvorených pracovných miest bol čerpaný zo správ pre Úrad vlády predkladaný splnomocnencom vlády Kováčom. Tieto údaje nevieme verifikovať, nakoľko podľa odpovedí obcí pre 1 RP podľa nás nie sú presné a sú nadsadené. Vieme to overiť podľa financovania par. 50 j.

Pri procese riadenia a kontroly využitia zdrojov z rezervy vlády a ESF boli zistené nasledovné spochybnenia:

2. Zmanipulované verejné obstarávania

V rámci zverejnených prieskumov trhu na www stránkach obcí pre zákazky s nízkou hodnotou boli zverejnené návrhy zmlúv o dielo, kde bola dohodnutá splatnosť faktúr 30 dní. Po podpise zmluvy s jednotlivými spoločnosťami už bola dohodnutá zálohová platba aj 60 % a prepísané jednotlivé články zmlúv.

Platí totiž ustanovenie § 45 ods.1 a to hovorí jasne: uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi (a teda ani s výzvou na predkladanie ponúk) a taktiež nesmie byť v rozpore s predloženou ponukou. Za týchto okolností je to aj v rozpore s § 9 ods.4 zákona o verejnom obstarávaní. Toto je jednoznačné porušenie základných princípov verejného obstarávania.
Podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne na základe technických požiadaviek, ktoré obce nemali jasne zadefinovaný. Uchádzač mohol manipulovať cenu 90 000 EUR.

3. NESPLNENIA POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÚCICH Z PRÁVA SPOLOČENSTVA

Vláda SR uznesením č. 744 z 27. októbra 2010 schválila „Návrh Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR“ vrátane návrhu pilotného realizačného projektu 2010, ktorý predložil splnomocnenec vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a KRAJINY V ROZPORE Z EURÓPSKYMI SMERNICAMI Z OBLASTI POSUDZOVANIA VPLYVOV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ZABEZPEČENIA ÚČASTI VEREJNOSTI PRI NAVRHOVANÍ PLÁNOV A PROGRAMOV TÝKAJÚCICH SA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA.

4. Zdroje z Európskeho sociálneho fondu použité neoprávnene

Prvý realizačný projekt PROGRAMU bol nastavený aj na vytváranie pracovných príležitostí a bol podporovaný Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR z prostriedkov ESF. Tieto prostriedky ako aj verejné zdroje štátneho rozpočtu SR boli teda POUŽITÉ NA AKTIVITY, KTORÉ BOLI OD POČIATKU VYKONÁVANÉ V ROZPORE S PLATNOU LEGISLATÍVOU EÚ.
ĎALEJ MÁME DÔVODNÉ PODOZRENIE, ŽE REALIZÁCIOU PROJEKTOV TOHTO PROGRAMU DOŠLO OKREM NORIEM KOMUNITÁRNEHO ENVIRONMENTÁLNEHO PRÁVA K PORUŠENIAM KOMUNITÁRNEHO PRÁVA ĎALŠÍCH OBLASTÍ, AKO NAPR. VODNEJ POLITIKY, LESNÉHO HOSPODÁRSTVA, STAVEBNÍCTVA ALE AJ VLASTNÍCKE PRÁVA, AKO AJ PLATNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Z UVÁDZANÝCH OBLASTÍ.

5. Zákon o službách zamestnanosti bol zneužitý za účelom neoprávneného obohatenia sa

Úrady prace poskytujú pre obce príspevok podľa par. 50j Zákon o službách zamestnanosti … Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami. Podľa nášho názoru toto nie sú opatrenia na ochranu pred povodňami. Malé prehradenie potokov by sa dalo zaradiť do kategórie hradenia bystrín, čo je lesnícky terminus technicus pre činnosť zameranú na obmedzovanie erózie. Ale obmedzovanie erózie nie sú predsa protipovodňové opatrenia, čo priamo vylučuje podporu podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti, podľa ktorého “Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie“.
Úrady práce pod gesciou ministra práce Mihála, štátnej tajomníčky Nicholsonovej a generálnej riaditeľky ESF Zuzany Polačkovej neoprávnene podporili aktivity pre “Príspevok na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami a na riešenie následkov mimoriadnej situácie“.

6. Medzirezortné pripomienkové konania boli zmanipulované

PROGRAM a REALIZAČNÉ PROJEKTY schválené príslušnými uzneseniami vlády SR boli pred schválením prerokované vždy skráteným medzirezortným pripomienkovým konaním (MPK), čím bola obmedzená možnosť vyjadrenia k daným materiálom. Naviac neprešli posúdením odbornou verejnosťou či príslušných inštitúcií, ktoré túto oblasť zastrešujú. Pri vyhodnotení MPK PROGRAMU boli netransparentným spôsobom odstránené zásadné pripomienky na rozporovom konaní dňa 20. októbra 2010 bez možnosti poskytnutia informácií verejnosti, čo dokumentujeme zaslaným stanoviskom.

7. Obce boli zavedené do manipulácie VO


Ku dňu 23.01.2012 sa nám podarilo podľa odpovedí obcí zmonitorovať finančný objem vo výške 15 684 831,00 EUR z celkových 17 552 665 EUR, čo je predpokladom skoro na 100 % určenia diagnózy, ktorá sa predpokladala už v zrode tejto šialenej aktivity.

50 % z objemu 15 684 831,00 EUR sa identifikovalo viacero prepojených firiem ako úspešných uchádzačov pre tieto stavebné práce. V 50 % sú zahrnuté všetky firmy, ktoré profitovali viac ako raz v jednotlivých obciach. Zaujímavosťou tohto priebehu je, že skoro 100 % zhoda je vo víťazných cenách z prieskumu trhu na ktoré sa uzavrela zmluva o dielo za cenu 90 000,00 EUR. Usudzujeme, že všetky obce, ktoré zabezpečovali tieto práce, manipulovali verejné obstarávanie na pokyn splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny Martina Kováča, nakoľko na stránke http://www.krajina.gov.sk úmyselne poskytoval vzorové výzvy pre prieskumy trhu, ktoré neboli pripravené v zmysle zákona o VO. Účelom bolo len čo najrýchlejšie poskytnúť finančné toky.

Suma 90 000,00 EUR bola rozdelená na rôzne výdavky pre stavebné stroje a v tejto sume bola zahrnutá aj čiastka za odmenu pre garanta projektu, spracovateľa projektovej dokumentácie, geodetické práce, po realizačné zameranie a pod.

Čiastka za odmenu pre garanta projektu, spracovateľa projektovej dokumentácie, geodetické práce, po realizačné zameranie a pod. mohla dosiahnuť aj cca 20 000,00 EUR. Práve tieto čiastky mimo stavebných prác prúdili do kontrolovaného finančného kanála. Jedným z najväčších prijímateľov bola práve MVO ĽUDIA a VODA, kde bol jej predsedom Ing. Michal Kravčík. Ide cca o 300 000,00 EUR. Ing. Michal Kravčík, ktorý je v súčasnosti výkonný manažér Programu revitalizácie krajiny pod gesciou splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny Martina Kováča. Zdroje prúdili do MVO ĽUDIA a VODA priamo z obcí alebo formou víťazného uchádzača. Otázkou pre verejnosť je, od kedy nie je predsedom OZ MVO ĽUDIA a VODA Michal Kravčík, výkonný manažér Programu revitalizácie krajiny.

8. Peniaze prúdili do kontrolovaných stavebných firiem, kde bola v obci na kontrole aj štátna tajomníčka Lucia Nicholsonová

Náhodnou metódou sa nám podarilo odhaliť pozadie návštevy štátnej tajomníčky rezortu práce, ktorá je známa s generálnou riaditeľkou ESF Zuzanou Polačkovou vyhláseniami, že každý konečný prijímateľ, ktorý má viac ako jeden projekt, je bielym koňom z čias bývalej Ficovej vlády. Vyhláseniami, že každý dodávateľ, ktorý sa objaví viac ako raz u konečného prijímateľa, je podozrivý s klientelizmu.

Nechápeme, čo robila štátna tajomníčka Lucia Nicholsonová a generálna riaditeľka sekcie práce MPSVaR v obci, ktorá figuruje na zozname podozrivých z klientelizmu. Že by dohodnúť provízie od Ing. Michala Kravčíka a MVO ĽUDIA a VODA. Samozrejme, verejnosť pred zaslaním otázok o tomto nemohla vedieť. Ako dôkaz predkladáme aj fotodokumentáciu.

9. Príklad 10 obcí, ktoré dostali duplicitne dotáciu na protipovodňové aktivity v roku 2011

V rámci riadených projektov splnomocnencom vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment Martinom Kováčom a Michalom Kravčíkom z MVO ĽUDIA A VODA je aj príklad integrovanej pomoci do vybraných 10 obcí v sume 92 700 EUR a 20 000 EUR v rámci 1 RP a 2 RP.

 • Obec Baďan, 1 RP, 2 RP
 • Obec Bogliarka, 1 RP, 2 RP
 • Obec Demjata, 1 RP, 2 RP
 • Obec Granč-Petrovce, 1 RP, 2 RP
 • Obec Hajnáčka, 1 RP, 2 RP
 • Obec Hrabušice, 1 RP, 2 RP
 • Obec Hrnčiarska Ves, 1 RP, 2 RP
 • Obec Jakubany, 1 RP, 2 RP
 • Obec Jarovnice, 1 RP, 2 RP
 • Obec Krasňany, 1 RP, 2 RP

Otázkou je, prečo tieto obce čerpali v rámci rozpočtov aj duplicitné rozpočtové položky na projektovú dokumentáciu.

10. Personálne prepojenia na STV, stavebné firmy, ministra pôdohospodárstva SR – Zsolta Simona, MOST – HÍD a SDKÚ

Úlohou analýzy personálneho prepojenia bolo identifikovať, prečo sa v médiách konečne neobjavila informácia, ktorá by zastavila pochybné aktivity štátnej tajomníčky Lucii Nicholsonovej, generálnej riaditeľky sekcie práce MPSVaR – PaedDr. Daniely Pivovarovej, splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny Martina Kováča aj z jeho asistentom Ing. Michalom Kravčíkom prostredníctvom nastrčenej MVO ĽUDIA a VODA. V rámci medzirezortného pripomienkového konania boli podané zásadné pripomienky. Napriek negatívnemu stanovisku aj ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona boli tieto pripomienky Úradom vlády SR ignorované, teraz vieme prečo.

Ing. Miroslav Hríb, PhD. – bývalý poradca ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona, teraz konateľ úspešnej spoločnosti Vodales, s.r.o. pri zákazkách v obciach v hodnote 809 994 EUR, ako aj bývalý I. zástupca riaditeľa: technický námestník – Vojenské lesy a majetky SR – štátny podnik.

V rámci filmového festivalu AQUA FILM ČADCA 2011 sa uskutočnila odborná konferencia na tému voda v celej Karpatskej kotline. Odzneli zaujímavé reportáže, odborné príspevky a prebehla diskusia medzi starostami, odborníkmi univerzít a pracovníkmi odborných vodohospodárských pracovísk. Konferenciu moderoval podpredseda Hospodárského klubu Ing. Peter Kasalovský, PhD. Na konferencii vystúpili Ing. Martin Kováč, splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny, Dr. Ing. Piotr Topiński, riaditeľ Agentúry rozvoja Żywiec, Ing. Zsuzsana Nagy, PhD. , Maďarská republika, Ing. Karel Zlatuška, CSc. , Masarykova univerzita Brno a Ing. Miroslav Hrib, PhD., zástupca podnikateľov, bývalý poradca ministra pôdohospodárstva Zsolta Simona, teraz konateľ úspešnej spoločnosti Vodales, s.r.o. pri zákazkách v obciach v hodnote 809 994 EUR, ako aj bývalý I. zástupca riaditeľa: technický námestník – Vojenské lesy a majetky SR – štátny podnik.

V rámci konferencie prebehlo slávnostné vyhodnotenie filmovej prehliadky. Odborné hodnotenie dokumentárnych filmov odprezentovala Katarína Začková, reportérka STV, ktorá bola predsedkyňou odbornej poroty.

Katarína Začková, reportérka STV spracovala v roku 2011 jednu časť reportéri, ktorá bola subjektívne zameraná na pozitívne pochopenie aktivít pána Ing. Michala Kravčíka v boji proti zlým vodohospodárom. Celá relácia bola zmanipulovaná za zdroje daňových poplatníkov http://www.stv.sk/online/archiv/reporteri?date=2011-09-05&id=46202.
http://www.aquafilm.sk/index.php/konferencia

Partner konferencie:
EKOSTAV – ďalšia mnoho násobne úspešná spoločnosť u obcí v hodnote 666 199 EUR, blízky priateľ Ing. Michala Kravčíka, výkonného manažéra Programu revitalizácie krajiny na Úrade vlády SR.

11. Spriaznené firmy, ktoré dostali zákazky v rámci 1 RP z rezervy vlády Ivety Radičovej

UNISTAV ,s.r.o. Prešov 741 600,00 EUR
ENVIGEO, a.s., Banská Bystrica 370 800,00 EUR
Kaping s.r.o., Prešov 648 685,00 EUR
EKOSTAV Oščadnica s.r.o., Oščadnica 666 199,00 EUR
SANSTAV Group a.s., Bojná 370 800,00 EUR
Vodales, s. r. o., Zvolen 809 994,00 EUR
3SC, s.r.o., Svinia 556 200,00 EUR
MVO ĽUDIA A VODA kontrolovala prostredníctvom garanta projektu a spracovateľa projektovej dokumentácie projekty za: 1 287 092,00 EUR
SPOLU 5 451 370,00 EUR


Otázkou je, komu tento nekontrolovateľný systém riadenia vyhovuje?

Zo správy pre MPK TRETÍ REALIZAČNÝ PROJEKT PROGRAMU REVITALIZÁCIE KRAJINY A INTEGROVANÉHO MANAŽMENTU POVODÍ SR:

Obce taktiež vnímajú, že za celú históriu ich fungovania je systém realizácie i financovania navrhovaných opatrení nastavený transparentnejšie ako všetky ostatné doteraz realizované schémy a to z toho dôvodu, že boli stanovené jednoduché, jasne definované a presné kritériá, ktoré poskytovali samosprávam priestor na efektívne vynakladanie finančných prostriedkov bez zbytočného mrhania finančných zdrojov na množstvo projektových dokumentácií, ktoré dlhodobo ostávajú bez realizačnej koncovky.
Otázkou je, kto režíruje koncovku do spriaznených firiem?

Tab.č.1: Prehľad čerpania výdavkov Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR na podporu projektov obcí

Finančný objem Použitie prostriedkov (1.RP a 2.RP)
26 310 000 eur Celková alokácia na program č. 06P020H pre rok 2011
495 000 eur Transfer na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
17 552 665 eur Podpora projektov obcí zapojených do 1. RP (190 obcí)
8 040 000 eur Podpora projektov obcí zapojených do 2. RP (354 obcí)
222 335 eur Ostatné výdavky súvisiace s riadením a zabezpečením programu
10 000 000 eur Celková alokácia na program č. 06P020H pre rok 2012 – 3 RP
9 600 000 eur Podpora projektov obcí zapojených do 3. RP (max. 320 obcí)
118 800 eur mzdy a odvody pracovníkov pre útvar úradu vlády zabezpečujúci riadenie a implementáciu programu revitalizácie krajiny v roku 2012
114 700 eur výdavky na dobudovanie kapacity pre zabezpečenie kontroly a monitoringu realizácie prác na lokalitách zaradených do 1.RP, 2.RP a 3.RP, komunikačné aktivity, vydanie publikácie, technická podpora
166 500 eur zapojenie odborných inštitúcií z verejného sektoru do spolupráce pri implementácii 3. RP a programu revitalizácie krajiny

Finančné zdroje vo výške 9 600 000 eur budú v rámci 3.RP použité na zrealizovanie projektov v „320“ obciach s vodozádržným objemom 4,8 mil. m3. Finančné prostriedky vo výške 400 000 eur budú v rámci 3. RP použité na mzdy a odvody pracovníkov pre útvar úradu vlády zabezpečujúci riadenie a implementáciu programu revitalizácie krajiny v roku 2012, výdavky na dobudovanie kapacity pre zabezpečenie kontroly a monitoringu realizácie prác na lokalitách zaradených do 1.RP, 2.RP a 3.RP, komunikačné aktivity, vydanie publikácie, technickú podporu, zapojenie odborných inštitúcií z verejného sektora do spolupráce pri implementácii 3. RP a programu revitalizácie krajiny.

12. Záver

1. Tento materiál vyhodnotil viacnásobné pochybenia Úradu vlády pod vedením Ivety Radičovej splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny Martina Kováča. Materiál bol vytvorený za pomoci odborníkov na proces verejného obstarávania, ako aj za pomoci odborníkov na životné prostredie.

2. Finančná analýza sa zaoberala odhalením skupiny poradcov a skupiny stavebných firiem, ktoré profitovali na umelo vyprodukovaných sezónne zamestnaných dlhodobo nezamestnaných.

3. Materiál odhaľuje pochybenia v oblasti legislatívneho procesu schvaľovania aktivít splnomocnenca vlády SR pre územnú samosprávu, integrovaný manažment povodí a krajiny Martina Kováča, ktorý pomocou premiérky Ivety Radičovej silou moci pretláčal svoje nekontrolovateľné zámery aj so svojim asistentom Ing. Michalom Kravčíkom napriek nevôli niektorých ministrov.

4. Materiál odhaľuje, prečo Iveta Radičová nešla do priameho konfliktu so štátnou tajomníčkou Luciou Nicholsonovou, pretože prostredníctvom úradov práce a ESF plnila úlohu dotačného balíka pre umelo vytvorených zamestnancov. Nedokážeme presne identifikovať, koľko rodinných príslušníkov starostov v jednotlivých obciach poberali tento príspevok bez práce, nakoľko stavebné firmy vykonali dielo cca za 2 mesiace, hoci bolo mnoho prípadov, keď úrady práce, sociálnych vecí refundovali mzdové náklady obciam za 6 kalendárnych mesiacov.

5. Materiál odhaľuje pochybenia v oblasti procesu verejného obstarávania ako aj pochybenia pri zneužití zákona o službách zamestnanosti. Celý proces prideľovania dotácie nebol zvládnutý od začiatku procesu. Nebol zvládnutý celý kontrolný mechanizmus pred podpisom zmluvy z obcou, nakoľko obce manipulovali VO a vo viacerých prípadoch zmluva o dielo s dodávateľom sa nezhodovala s dátumom podpisu dohody o poskytnutí príspevku s úradom práce.

6. Obciam, ktoré sa zapojili do aktivít v rozpore so zákonom hrozí sankcia vo forme vrátenia zdrojov Úradu vlády, čim hrozí aj nútená správa menším obciam, ktorým táto pomoc bola poskytnutá. V rámci zmlúv o poskytnutí finančnej pomoci z rezervy predsedníčky vlády bola podpísaná aj zmluvná povinnosť každej obce 20 ročná záruka na prevedených protipovodňových aktivitách. V tomto prípade každá obec bez uznesenia obecného zastupiteľstva podpísala záväzok bez finančného krytia v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách. Starostovia obcí prekročili svoje právomoci bez súhlasu obecného zastupiteľstva.

7. Výsledkom tejto správy je, aby po voľbách 2012 bola vykonaná hĺbková kontrola v niektorých obciach, ktoré neboli ochotné odpovedať na jednoduché otázky. Kontrolu by mal vykonať aj NKÚ , nakoľko hrozí, že obce postupovali v rozpore zo zákonom.

 

Tento príspevok je v Ostatné s tagmi , . Urobte záložku z permalink-u.

37 Odpovede k Takto si prisýpali Eurá pod rúškom pomoci proti povodniam

 1. Otaznik hovorí:

  Ked som si to precital, tak sa otvorene pytam? Preco toto este nevysetruje policia? Policia ma povinnost ex offo zacat ukony v trestnom konani, vobec nemusi cakat na trestne oznamenie. Uplne dostacuje zverejnenie.
  Je mi jasne, ze je to pod taktovkou Polackovej, Nicholsonovej, Kravcika a inych ludi. Iba sa recnicky pytam: nie je toto organizovana skupina??? A pretoze ide o statne zdroje, ako aj zdroje europskeho spolocenstva, nejde o ZLOCINECKU skupinu? Ved toto je podozrenie s korupcie a klientelizmu obzvlast zavazneho vyznamu pre stat!
  Ked odpocitame 30000 na mzdy a teda skutocne vynalozene peniaze, kde je zvysnych 90 000 na obec? Teda 18 000 000 EUR? Nakupovali sa motiky a lopaty? Vytiahli sa cez rozne funkcie? Pane Boze, ved to su neidentifikovane vydavky za vyse POL MILIARDY KORUN!!!!!! Uvedomuje si to niekto?
  Trochu som sa pohral s GOOGLE a zistil som, ze to Zdruzenie Ludia a Voda ziskalo z roznych zdrojov ako ESF, Norsky financny mechanizmus, Urad vlady a ine zdroje dotacie za DESIATKY MILIONOV KORUN. A vzdy na tie iste publikacie, temy, ludi.
  A to ma byt akoze kauza Gorila nejakou Kauzou? Tam sa udajne brali provizie 10%. Lenze tu to vyzera, ze sa brali provizie 50% a viac!!!!!!
  To mam pre tento stat pracovat 14 hodin denne preto, aby ho mimovladne organizacie blizke Kravcikovi a Nicholsonovej ci Polackovej rozkradali?
  A iba na okraj: Kravcik podla internetu kandidoval posledne volby do samospravy s podporou SaS. Aka to “nahoda”……
  Tento stat je zosobnenim americkeho sna: Miliony eur sa minaju pod taktovkou tych, ktori najviac o korupcii kvakaju.

 2. temiska hovorí:

  Kontrolu by ste mali poslať hneď a do všetkých obcí. Veď tam išlo toľko peňazí a skončili v rukách niekoľkých ľudí. To je strašné. . A malo by sa začať kontrolovať od úradníkov na Úrade vlády. A to ešte koľko peňazí bolo Kravčíkovi vyplatených z Úradu vlády? Veď on pracoval a bol v konflikte záujmov? Podľa mňa priamo pod očami pani Radičovej boli porušované pravidlá, ktoré tak veľmi proklamovala – transparentnosť, boj proti korupcii. Že by to bolo tak, ze vodu káže, víno pije? Pani Radičová by mala otvoriť oči a rýchlo konať – nedopustiť, aby boli schválené pre p. Kravčíka ďalšie peniaze na také drevené zábrany, ako máme možnosť vidieť v reportážiach. A ktovie odkiaľ pochádza to drevo? Že by ho kupovali? Ako mohlo niekoho napadnúť použiť na protipovodňové opatrenia drevo? Ako dlho majú vydržať tieto zábrany, každý normálny vie, že drevo, voda a slnko sa neznášajú. Malo by sa s takýmito praktikami skoncovať. Ako je možné, že tá istá obec dostala dvakrát peniaze na tú istú prácu.

 3. László Vodný z dolného Potoka hovorí:

  Konečne sa pravda a voda vyvalila na povrch zemský. Do teraz som nechápal motiváciu Radičovej a jej kolektívu na Úrade vlády SR. Normálna Vodná GORILA. Teraz má šancu predstaviteľ KDH na ministerstve vnútra zriadiť naozajstný vyšetrovací tím. V priamom prenose na tých videách vidieť stopy po páchateľoch trestných činov. Tu stači sedliacky rozum a policajta v teréne. Toto je brutálna rabovačka na zemných prácach a hlavne na hyenizme pod záštitou zamestnania rómskej populácie. Ako k tomu prídu obce na južnom Slovensku, ktoré sa nemôžu prihlásiť do protipovodňového programu len preto, lebo im z kopca netečie do topánok. Z kopca na lúku, kde sa nemalo povoľovať ani stavať. Lúka, kde meter štvrcový stál 2 Sk, meter štvorcový, kde sa vedelo 100 rokov, že tam steká voda z kopca. Do takéhoto šialenstva dávať zdanené finančné prostriedky je len nápadom šialeného splnomocnenca vlády, ktorý bol najatý za účelom vytvorenia lieviku peňaží do rúk vyvoleným firmám. Na druhej strane pani premiérka za tieto zdroje mohla zmodernizovať sociálne domy v 200 obciach … Pán Kravčík dobre dostal do lieviku pani premiérku. Ona tomuto šialenstvu aj uverila … Mementom tejto pravdy o vode by malo byť: 2 x krát meraj, jeden krát rež … ako naši starý dedovia vraveli, kým si László kúpiš pozemok pre svoj dom, sleduj svoj pozemok aspoň 3 roky počas roka. Toto pán Kravčík nepochopil. Nie preto je chudoba pod kopcom, ale preto, pretože tam nemajú čo robiť …

 4. László Vodný z dolného Potoka hovorí:

  Teraz som si čítal aj blog Kravčíka pod názvom Zákon o slobodnom prístupe k informáciam možno aj zneužiť na linke http://kravcik.blog.sme.sk/c/285351/Zakon-o-slobodnom-pristupe-k-informaciam-mozno-aj-zneuzit.html#ixzz1lGgOLVJi , kde píše v inotajoch toto ako autor výkonný manažér programu revitalizácie krajiny Michal Kravčík pod vedením Ivety Radičovej:

  Tu je mail, ktorý som dostal od jedného z množstva pohoršených starostov, ako píše pán Kravčík:

  „Pozdravujem, posielam Vám e-mail od nejakej mimovládnej organizácie. Neviem, čo sa to deje s tou revitalizáciou, ale je to hrôza. Treba s tým niečo robiť, lebo nás všetkých prevalcujú. Neviem ako mám na to reagovať, lebo keď mi bude posielať také e-maily každá mimovládka, tak nič nebudeme tu robiť len odpisovať. Najskôr nám treba zistiť, čo to je za mimovládka. Vidím, že je z Galanty a projekty sa robia na severe. Zdá sa mi, ako by sme my všetci, čo robíme tieto aktivity spáchali najnehoráznejší trestný čin, čo to je za štát. S pozdravom. Starosta …”

  Asi to bol starosta, ktorý je ovládaný s jednou z tých firiem, ktoré sú spomenuté v tomto článku. Je to taktika manipulátora Kravčíka s verejnou mienkou? V podstate áno — išlo stále o volebnú kampáň pani Radičovej z jej rezervy vlády … O nič v tomto programe ani nešlo !!!

  Teraz som to pochopil, prečo sa pán Kravčík bojí a prečo tento blog vytvoril. Podľa môjho zistenia je to človek, ktorý sklamal občianske iniciatívy aj v minulosti. Nie preto, lebo chce zachrániť vodu, ale preto, lebo si chcel privlastniť svoje provízie … vykráda nápady svojich kolegov z občianskych aktivít a v tomto momente využil Ivetu Radičovú ako šedá eminencia pod dáždnikom splnomocnenca vlády Martina Kováča, bývalého funkcionára ZMOS. Tento funkcionár nebol veľmi vítaný v štruktúre ZMOS, tak sa rozhodol, že bude robiť mediátora pre tohto manipulátora Kravčíka, aby pomohol svojimi skúsenosťami pri legislatívnom manipulovaní procesu schvaľovania šialených a nezákonných praktikách pána Kravčíka.

  • Pavol Šutý hovorí:

   Pán László Vodný z dolného Potoka

   Hyenizmus, rabovačka, vyšetrovací tým, vodná gorila, rómska populácia, páchatelia trestných činov, sedliacky rozum a podobné sú slová z Vašich príspevkov.
   Ozaj sedliacky rozum stačí na to, aby mnohí čo videli pochopili, tí čo nevideli sa pýtajú tých čo videli a tí, čo nechcú vidieť, nechcú počuť ale majú v sebe len zlosť a nenávisť píšu tak, ako ste v príspevkoch napísali Vy.
   Príďte sa pozrieť čo sme urobili a aj čo neurobil jeden darebácky starosta.

   Najlepšie na jar, keď u Vás na juhu už sejete a u nás ešte odhadzujú sneh. Alebo v lete keď Vás ohrozujú veľké vody z topenia snehu a Alpách a my sa trasieme pri každom zahrmení od strachu pred povodňou. Alebo na jeseň keď veľa prší hore aj dole, v zime nič nevidíte ale môžeme sa rozprávať ako človek s človekom a nebyť hyeny.

   • Jozef hovorí:

    Pavol, ja sice Laszlo nie som, ale komentovat budem. Su aj ti, co videli, su aj ti, co poculi. A su aj ti, ktori boli splachnuti napriek hradzkam a tzv. protipovodnovym opatreniam. Velmi si zelam, aby ludia nezazivali to, co zazivaju v zatopovych oblastiach.
    Ale o inom som chcel. Viete, je velmi pekne, dojemne apelovat na vznesene motivy v podobe cloveciny. Pytam sa vsak, ci nie je hyenisticke minut miliardy sposobom, akym sa minaju. Otacka c. 1 znie: pomozu tieto opatrenia??? Otazka c. 2, ktorej sa kazdy vyhyba: Zda sa Vam, ze 30 000 na 10 pracovnych miest vyriesilo problem so zamestnanostou? Ze sa tito ludia vyskolili niecomu uzitocnemu? OK, mozno ano. Zda sa Vam, ze 90 000 bolo minutych efektivne a nie na vymyslene “akoze” projekty, ci dozor alebo superviziu?
    Jedna vec je teda alepovat na to, ze sa robi nieco spravne, druha vec je polemika o nehoraznych sumach, ako aj o tom, preco vyhravali v sutaziach ti isti, preto je vsade spolocnym menovatelom v spleti firiem a ludi pan Kravcik, preco sa robilo verejne obstaravanie tak okato, aby obislo elektronicke obstaravanie a limity, preco sa rozdelovali zakazky, aby sa vyhlo limitom??????? Prečo sa nosilo drevo do lesa?
    Videli sme prace nazivo v terene v stredoslovenskom kraji. Aj po burke. Vazeny pane, su nefunkcne. Azda Vam pomozu a srdecne Vam to prajem, ale nesnazte sa mi nahovorit, ze zapalky, ktore su po lejaku naplavene ilovytym nanosom, kamenim a pod. vydrzia a hlavne ze teraz plnia svoju funkciu! Ved sa po nich voda klze este lahsie! A ani nechcem vediet, ked sa pretrhne.
    Mimochodom, zaviazali ste sa ako obec, ze to budete 20 rokov financovat. Autor tohto napadu si asi myslel, ze si zabezpeci 20 rocny tok penazi prostrednictvom kadejakych konzultacii a “supervizii”? Ale to budete platit z vlastneho? Nuz drzim palce a dufam, ze ste sa nestali ako obec len jednym velkym bielym konom, cez ktoreho sa realizovali “skautske lesne prace” za realne ovela nizsiu hodnotu, ako sa vykazovalo.

 5. Obec ako vodný zlodej hovorí:

  Prečo mlčí ZMOS? Pozeral som si medzirezortné pripomienkovanie k ďaľšiemu podvodu, kde vláda mieni opätovne spustiť tretí realizačný projekt v sume 10 miliónov EUR, ako je to spomenuté v tomto článku. ZMOS v tomto konaní samozrejme súhlasí s materiálom. Prečo? Lebo bývalý funkcionár Kováč zabezpečil pekný tunel do lokálnych firiem? Bez kontroly? Bez zábran? Bez dodržania zákonného postupu vo verejnom obstarávaní? Nechápem, ako je možné, že toto preplácal minister Mihál, nominat SaS. Preplácal nehorázne 30 tis. EUR z Europských zdrojov daňových poplatníkov. Mihál, ktorý mieni preverovať dedičov bytov, ktoré zdedia po svojich rodičoch. Kto to je ten Mihál? Kto je tento chudák liberál? Odkiaľ prišiel? On, ktorý radil, ako podvádzať? Sulík, ktorý komunikuje s podsvetím? Lucia Nicholsonová? Tá, čo chcela tunelovať tie E-pay karty? Toto nech si prečítajú tie Fejs bukové deti, čo štrajkujú na ulici …

 6. Slobodný Solidárny hovorí:

  … a to je tých 123 nápadov. Musím uznať, že toto hlúpa hlava nemôže vymyslieť. Vyzerá to na perfektne organizovanú skupinu ktorá presne vie čo robí. Poviem vám strašné sklamanie pre mňa a mojich priateľov je táto SaS. Mysleli sme, že naše politické prostredie, o ktorom si myslíme, že je úplne štandardným modelom takzvanej demokracie, ktorý rovnako funguje v celom takzvanom modernom – západnom svete, potrebuje novú krv a Rišo Sulík so svojimi úprimnými očami a nevšednými, ľúbivými a kritickými vyhláseniami sa nám zdal prijateľný. Až neskôr sme si uvedomili, a bolo na to potrebné presne to čo sa stalo, a to pustiť týchto ľudí tvoriť hodnoty, že na to nemajú, resp. že to ešte nevedia. Za ten rok a pol ukázali presne čo vedia. Vedia búrať, intrigovať, kecať, kecať a kecať a popri tom dobre ponoriť svoje rypáky do pripraveného hrantu. Presvedčili ma o tom i zábery v rámci vyššie uvedeného príspevku. Teda nie že by som si idealizoval predchádzajúce garnitúry “zabehnutých” politikov, ale taká nekompetentnosť, ignorancia a anarchia a v prípade pani štátnej, Svätej Lucie, i nevzdelanosť tu ešte nebola a verím tomu že už ani nebude. Popritom sa veľmi čudujem, že im na tie klamstvá a sladké rečičky naletela pani premiérka Radičová, ktorú si mimochodom vážim a som rád že sa rozhodla odísť z toho politického bahna, len to urobila dosť neskoro, nakoľko už je dosť ušpinená. Neviem či sa pani premiérka po zmedializovaní týchto zaujímavých a zároveň poburujúcich informácií nerozhodne odvolať svoje tvrdenie, ktoré vypovedala v relácii Štefana Hríba, že (parafrázujem): Miško Kravčík je taký dobrý človek… Nepopieram, dobrý a myslím si že i vzdelaný človek to byť môže, ale ak by tým chcela vystihnúť i jeho morálnu hodnotu, … no neviem. Nakoniec uvidíme ako sa mu to všetko podarí vysvetliť. Horšie to už bude s osvieteným duom Nicholsonová, Poláčková…. a možno by bolo dobré a užitočné dotvoriť svätú trojicu i o meno Orgovánová. Nech túto krajinu všetci svätý ochraňujú pred takýmto arogantným, nekompetentným, podľa všetkého zrejme teroristickým zoskupením.
  Nič to, treba si vysúkať rukávy a pustiť sa do práce, ktorá prinesie skutočné hodnoty tejto spoločnosti. Keď už niekto na niečom zarobí, tak nech to aspoň slúži ľuďom.
  A tiež ma viac baví pracovať, keď na vrcholných postoch v štátnej správe vidím vzdelaných ľudí, ktorí počas svojho života aj niečo dokázali, ktorí sa vždy usilujú hodnoty budovať. To dáva pracovitým ľuďom silu veriť v lepšiu budúcnosť v rokoch krízy a v udržateľnosť dobrého stavu v čase prosperity.

  P.S. … a ešte jedna otázka na margo aktuálneho hitu Gorila. Zaujímalo by ma, koľko z 25.000 ľudí, ktorých podľa dostupných informácií zamestnáva skupina PENTA vo svojich portfóliových spoločnostiach pôjde dnes demonštrovať … za to že im niekto dáva dobrú prácu. Ľudia sú naozaj barani, myslia si že pánom z Penty alebo inej skupiny tečú peniaze bez toho aby pohli zadkom. Popritom si o finančných skupinách nerobím žiadne ilúzie. O jednom som však presvedčený. Mladých je potrebné vychovávať k vnímaniu reálnych hodnôt, inak ich vždy niekto, dnes už cez sociálne siete, zneužije na svoje ciele, tak ako to robia neukojení 99%tní, Slobodní a solidárni alebo Obyčajní.

 7. Mandragorovnik hovorí:

  Vazeni! To fakt srandujete? Pevne verium, ze nie vsetci v SaS su zapojeni do tejto organizovanej trestnej cinnosti.
  Toto je od kauzy tunela Branisko azda najvacsi tunel v dejinach Slovenska. Kde sa Hrabe Hascak! Hascak zamestnava 7 000 zamestnancov, ma majetok miliardy korun, resp. eur a rozdeluje nejaku smiesnu proviziu 200 000 000 Sk. Tu sa najde jeden vodny majster, oceneny Goldmanovou cenou, ktory dokazal silou svojej osobnosti oblbnut Straku Ovesny, Radicovu, Sulika….(alebo sa dokazal proste len podelit?). Nejaky jednoduchy chlapec z Kosic s par kolegami urobili super kseft za 500 000 000 Sk. Hascak sa moze strcit. Preto sa pytam organizatorov Gorila: budete na namseti kricat aj za toto zverstvo?
  Uz viem, co budem robit. Stanem sa aktivistom a budem sirit posvatne myslienky dobrej vole. Budem sa byt do hrude a zachranovat prirodu. Akoze. A uz sa tesim, ako mi vlada za moj skvely marketingovy produkt posle miliardu korun. Mam dojem, ze z toho Kravcik a spol pekne zaprofitovali. Ale mam navrh pre tuto zlepencovu vladu: poslite Kravcikovi 5 milionov eur a zruste ten program. Vyjde to stat a obce lacnejsie.
  A na zaver odkaz tym starostom, ktori su “mudri”: pani, ocitli ste sa na cele svojich obci, ani neviete ako. Tak to vase bacovanie vyzera a tak aj dopadne. Budete trestne zodpovedni spolu s poslancami za zavazky na 20 rokov, ktore nemate kryte a ktore ste obciam sposobili. A to len preto, lebo vas strhla myslienka, teple reci a…..peniaze.

 8. miro novak hovorí:

  Pani Tomanova, rychlo si opravte v texte predlozky s a z. Mate toho tam neurekom. Pomocka s kym, s cim vers. z koho, z coho.

  Inak Vam ale fandim v boji za vycistenie tohoto chlieva.

  Prajem prijemny den
  miro novak

 9. zechenter hovorí:

  pani tomanova dokazali sye na socialnych podnikoch vytunelovat miliony tak sa laskavo nevyjadrujte vobec k nicomu a radsej z povedomia ludii ticho odidte .. kym vas gorila nedobehne … zlodej krici chytte zlodeja ….

 10. Janko Hrasko hovorí:

  VELMI PREDCIZNE UROBENA ANAL-LIZA! PANI TOMANOVA A KEDY ZVEREJNITE TAKUTO ANALYZU AJ NA SVOJE SOCIALNE PODNIKY???!!! MOZNO AJ TIE BY BOLO VHODNE TAKTO PRELUSTROVAT, CI TO LEN PRED VOLBAMI STE TAKA AKTIVNA???

 11. Vladimír Bezák hovorí:

  Prvý krok je že z úrovne vlády počínajúc vládou až po obvodné úrady, je nutné zredukovať zamestnancov o 50 %, vrátane
  poslancov SNR, tým znížime počet zlodejov.

 12. Ivan hovorí:

  Pani Tomanová … ja nebudem ani urážlivý ani vulgárny, takže som zvedavý, či máte odvahu zverejniť tento komentár alebo dokážete len cenzúru. Zverejním ho aj inde v presnom znení, aby si ľudia mohli porovnať, či bol “urážlivy a vulgárny”. Takže otázka na Vás … Do sociálanch podnikov vytvorených a vymyslených vami šlo na osobu v priemere 2000 EUR, ale platy “ľudí” zamestnaných tam boli ledva vo výške minimálnej mzdy, čo aj pri výške 2000 EUR musí byť každému jasné, že aj pri odpočítaní odvodov a neviem akých nákladov by musel dostávať taký človek v tom najhoršom možnom prípade min. 500 – 600 EUR. Schválne uvádzam pomerne nízku sumu, pretože “počítam”, že aj na ten “traktor”, čo mali na “štiepanie” dreva tí ubožiaci sa niečo muselo použiť… Kde je zvyšok?? Ten rozdiel?? Kam šiel? Na fára majiteľov sociálnych podnikov? Ktorí taktiež vo viac ako 50% boli prepojení na Smer? Verte, ja nemám SDKU v láske o nič viac, než vy, aj keď obaja ich nemáme v láske z iných príčin, ale ak vy zavádzate a nedokážete toto jasne povedať, tak prepáčte, nemáte morálne právo sa tu hrať na svätú, radšej to posuňte nám ľuďom a my si aj s SDKU urobíme poriadok tak, ako s inými… Inak ste len presne rovnaká strana ako tá, ktorú kritizujete… A naozaj ma veľmi zaujíma, či máte odvahu tento komentár zverejniť a ukázať, že necenzurujete “nechcené” príspevky…

  • julo hovorí:

   Bolo by už vhodné, keby sme sa všetci držali faktov. Tomanová obhajovala a obhajuje sociálne podniky ako nástroj na zníženie nezamestnanosti a pomoc pre dlhodobo nezamestnaných, ktorí nemajú už zručnosti, ani pracovné, či sociálne návyky. Pokial ide o pilotné sociálne podniky, na niektoré, keď zistila nejasnosti, hneď podala trestné oznámenie. Nič nezahmlievala, ani nezakrývala. Konala aj za cenu, žeby odstúpila od zmluvy a krátila príspevky. Nie Nicholsonová, ale Tomanová podala trestné oznámenia. Vyšetrovanie bolo zastavené, lebo sa nič nepotvrdilo. Bola to iba mediálna a politická vojna proti pani Tomanovej, platená zahraničným kapitálom a pravicovými denníkmi. V jednom prípade zistili pochybenie, no nepochybil samotný podnik, ale dodávateľ.
   Pani Tomanovej dal za pravdu aj Brusel, keď koncom minulého roka označil sociálne podniky ako najlepší nástroj na boj proti dlhodobej nezamestnanosti. A doporučil tak nastaviť systém sociálnym podnikov, ako ich nastavila pani Tomanová. To sú fakty a veľmi silné argumenty.
   Keď to zistila pani Nicholsonová s pánom ministrom Mihálom, otočili vo svojom názore a prehlásili, že sociálne podniky sú zrazu dobré a idú robiť veľký projekt pod názvom sociálna ekonomika. Budú ho robiť prostredníctvom zahraničných firiem, ktoré vybrali bez verejného obstarávania. Takže nie pani Tomanová, ale súčasné vedenie ministerstva v réžii SaS si ide robiť zo sociálnych podnikov obyčajný biznis a vybralo bez verejného obstarávania, v rozpore zo zákonom, zahraničné firmy. Žeby sa cez ne ľahšie odlievali peniaze na zahraničné účty?

  • temmiska hovorí:

   tento nastroj, ktory bol vytvorený neviem kým je ale fakt predražený! To sa nedá so sociálnymi podnikmi v žiadnom prípade porovnávať. Sociálny podnik mal povinnosť zamestnávať pracovníkov minimálne 2 roky. Peniaze boli vynaložené najmä na nákup technológie. Ale v prípade protipovodňových opatrení po pár rokov neostane nič. A mimochodom, keď tak kritizujete výšku nákladov na jedného zamestnanca v sociálnom podniku, vieto, čo stojí takto vytvorené jedno pracovné miesto na 6 mesiacov v programe protipovodňových opatrení.
   Ak rozoberieme 1. realizačný program a sčítame náklady, ktoré išli na mzdy cez úrady práce a náklady, ktoré išli priamo obciam a počet vytvorených pracovných miest na náklade uzatvorených zmlúv medzi obcou a úradom práce na tento účel (podľa dohôd z úradov práce – sú verejne dostupné) to bolo 1200 ľudí.
   Mesačné náklady na mzdu a odvody sa pohybovali do 501.03 EUR + 40 EUR príspevok na nákup náradia na jedno vytvorené pracovné miesto. Obce to spravidla využili na dobu 6 mesiacov. K tomu pridajte reálne čerpanie projektu na “stavebné práce” a dostanete sa k zaujímavému výsledku.
   Keď zrátame náklady na mzdy + príspevok na náradie + náklady realizáciu stavby, celkovo náklady na jedno vytvorené pracovné miesto činilo17 400,- EUR. A to sa zamestnanec po 6 mesiacoch vrátil späť na úrad práce. A to sa mi zdá príliš drahý nástroj.
   Myslím, že problém protipovodňových opatrení je úplne inde. A to, ako si rozdelili niektoré firmy teritórium, ako boli obce zavedené atdˇ. Viete napríklad to, že až 20 rokov musí obec udržiavať “stavebné dielo” v takom stave, aby plnilo svoj účel na ktorý bolo postavené. Kto povedal obci koľko ju to bude stáť. Kto ponesie za to následky?

 13. the_son_of_man hovorí:

  Je smiesne, ze peniaze v rezerve predsedu vlady urcene na nepredvidatelne okolnosti ako su poveodne, skoncili ako SMERacka kortesacka. Teraz sa Tomanova rozculuje. Je pre Slovensko priznacne, ze Tomanova a SMER si robia kampan na kritizovani toho, co robia v ovela vacsom rozsahu.
  Hanba SMERu. Hanba Slovakom, ze ich podporuju.

 14. agbal hovorí:

  a sociálne podnikypani Tomanovej ? žiaden prínos v boji s nezamestnanosťou … to bola aká korupcia …

  • agbal2 hovorí:

   Vyssie mas reakciu na temu socialne podniky. Ja ti poviem, co je to korupcia…. Kym za vedenia ministerky Tomanovej sa realizovali tisicky projektov (nehovorim, ze sa pliagy nenasli, ale dsrviva vacsina splnila svoj ucel a pomoc dostali ti, ktori ju dostat mali), Mihal s Nicholsonovou sa sustredia nie na socialne znehvyhodnene osoby, ktorym by adresne smerovali pomoc, ale na miliardove ksefty. Za ich posobenia dostali prispevky z eurofondov iba ich kamarati. Nikto iny. Pre verejnost dvere zatvorene a Brusel nas obvinuje z neefektivnosti. Pretoze stredoskolacka bez skusenosti dieru do sveta asi nenarobi, vsakze.
   A tie miliardove ksefty? Je ich niekolko. Okrem protipovodnovych opatreni je to par nezmyslov, ktore su na tejto web stranke zverejnene. Ich spolocnym znakom je to, ze ide o centralizovany dohlad nad sumou, ktora je sokujuca. Je nepripustne v demokratickej spolocnosti, snaziacej sa o transparentju decentralizaciu, aby si v niekto sustredil v rukach niekolko miliard a sam si s nimi bacoval. A MIhal s Nicholsonovou to urobili hned viackrat. Primitivne, akoby stat a ministerstvo bola ich s.r.o. A pevne verim, ze policia Nicholsonovu vysetri, ako ma a ze sa dokazu jej ksefty s kamaratmi, o ktorych verejnost nema ani paru.

 15. K veci hovorí:

  Hrasko, zechenter a ini…..
  Socialne podniky, socialne podniky, socialne podniky …bla bla bla, stale dookola.
  Pani, plati taka zasada, ze ak sa nechcem zosmiesnit, tak si najprv o problematike nastudujem, pretoze inak som hoden maximalne stredoskolskeho vyhlasenia Nicholsonovej a jej skorumpovaneho poradcu, ktory jej radil asi v tom, ako kde zaryzovat.
  Ak by ste prejavili aspon minimum skusnosti, zistili by ste, ze socialne podniky su agendou aj Nicholsonovej. Nedavno sa vyjadrila, ze chcu tento socialny nastroj “rehabilitovat”, pretoze je dobry a potrebny. Nicholsonova toto ma samozrejme z hlavy odbornikov, nie zo svojej. K socialnym podnikom pocas ministrovania p. Tomanovej: ano, naslo sa par smradov, co tento socialny nastroj zneuzilo. Ja pevne dufam, ze budu potrestani. Akosi sa skoro zabudlo na to, ze V. Tomanova podavala tresteho oznamenie ako prva. Kupeni reporteri vtedy priniesli reportaz, zevraj to bola Nicholsonova. Omyl, ta to robila len ako reklamu a kvoli zastretiu trestnej cinnosti svojich podriadenych. Ti, mtori myslienku zneuzili si nechali velmi dobre zalezat na tom, aby sa informacie o ich zneuzivani pomociu k ministerke nedostali. Taka je pravda.

  Teda ak idete pani argumentovat socialnym podnikom proti miliardovym kseftom v oblasti protipovodnovych opatreni, tak mate slabe patrony. Este budete pulit oci, ako take akvariove rybicky. A mimochodom, vobec nepochybujem, ze ste Kravcikovi kamarati, ktori sa snazia odputavat pozornost od jeho cinnosti, ktoru dufam coskoro vyhodnotia ako trestnu, pretoze je nemyslitelne, aby sa niekto bohorovne skryval za velke myslienky a pritom cerpal desiatky milionov korun stale dookola na tie iste publikacie, vzdelavanie. A aby priniesol nieco nove, vymyslel si akoze vzneseny motiv, a tym je zamestnavanie a pomoc socialne znevyhodnenym. Na to islo 30 000 EUR. A zvysnych 90 000 islo na “sprievodne aktivity”… Uf, to mal niekto bumazku…..

 16. projektant hovorí:

  “Otázkou je, prečo tieto obce čerpali v rámci rozpočtov aj duplicitné rozpočtové položky na projektovú dokumentáciu”

  Pretože predmetom oboch realizačných opatrení boli iné lokality, prípadne iné opatrenia. Jednoducho keď stavia dom Fero, tak nemôže použiť projekt domu suseda Jana.

  • Projektant vodný hovorí:

   Tomu rozumiem, ale keď autori projektu propagujú, že ďalších 300 obcí bude realizovať protipovodňový program, tak to nie je v súlade s propagovanými číslami o zamestnaní dlhodobo nezamestnaných. Niektoré obce mali aj 3 dotácie na ten istý účel. Ak autori tvrdia, že ide o super efektívne opatrenia a efektívne čerpanie zdrojov z rezervy vlády, mali naliehať na obce, že projektová dokumentácia musí byť pripravená na viac etáp nie? Úrad vlády nepropagoval to, že jedna obec dostane v priebehu roka aj 3 dotácie. Potom bola verejnosť zavedená do omylu. Žiadnych 7 tis. zamestnaných. Pokiaľ rotovali tí istí, správne číslo je možno iba 4 tis. nie? To z každej dotácie má byť vyčlenených 4 tis. EUR na návrh 5 tich preskakovačiek v lese? Zaujímavé, ako to počítaš … A podľa ich názoru toto nie je stavba, vodné dielo, ale dajaké zemné práce, kde prí tzv. vodný majster, ktorý povie, tu bude diera a hotovo. HM? Premýšľaj, čo si napísal …

 17. Pavol Šutý hovorí:

  Pani bývalá ministerka Tomanová,

  je smutné, že ste celý projekt posúdila len na základe nejakého dokumentu, ktorý sa Vám dostal do rúk.
  Som jeden z dodávateľov prác, priateľ Michala Kravčíka a mnohých ďalších čo sa podieľali na realizácii tohto projektu. V oblasti takýchto stavieb som odborník, robím takéto práce už tri desaťročia a som nesmierne rád, hrdím sa tým, že som mohol robiť aj na tomto zmysluplnom projekte revitalizácie územia alebo ako to nazývajú moji pracovníci protipovodňové opatrenia.
  Keď ste chceli vyjadriť svoj názor a ubližovať zainteresovaným na tomto projekte, prečo ste si to najskôr neoverila u starostov, ktorí sú kandidátmi strany SMER. Iste by ste sa pod takýto hruško – jablkový rozbor nepodpísala.
  Moja firma vykonala práce nie za 666 199 EUR ako uvádzate ale celková čiastka nami zrealizovaných prác je 1 080 000 vrátane DPH a to len v 1. Realizačnom projekte pre 12 obcí.
  Ani jedno euro sme nemuseli dať korupčníkom a im podobným výpalníkom! Ani jeden starosta a ani nikto iný to nepožadoval! Ťažko uveriť, však.
  Uchádzali sme sa o práce v 1. Realizačnom projekte v 28 obciach, získali sme 12 obcí. V 2. Realizačnom projekte sme sa uchádzali v 24 obciach, získali sme 16 obcí. Nestretol som sa s nespokojnosťou za našu prácu.
  Mňa úžasne oslovila zmysluplnosť zamestnávania nezamestnaných, ktorí sa mohli zapojiť, začleniť medzi pracujúcich osožnou prácou. Môžu o nej rozprávať, chváliť sa čo urobili pre svojich spoluobčanov.
  Bolo to úžasné, ja im ďakujem a verím, že počas povodní bude ich práca ocenená. Vyznamenania nedostanú. Vyznamenania dostávajú iní, hoci niekedy ich výkony nesiahajú ani po päty tým obyčajným jednoduchým robotníkom, ktorí aj na základe tohto projektu sa mohli aspoň pár mesiacov cítiť ako plnohodnotní občania vo svojich obciach. Ešte raz vďaka za ich prácu.

  Dehonestácia prác mojej firmy a takmer 300 nezamestnaných občanov isto nie je na mieste.
  Ešte raz Vám odporúčam aby ste si overili informácie u starostov, ktorí sa do tohto projektu zapojili.

  • Jozef hovorí:

   Pan Suty, vyssie som reagoval. Ja Vas chapem. Ja by som si tiez obhajoval kamarata, ak by mi dal zarobit milion eur. Ak mate obstaravanie v poriadku a neposobili ste len ako nasadena “konkurencia” v inych, neuspesnych sutaziach, iste sa nemate coho bat a preto nerozumiem Vasej snahe rozrazat otvorene dvere tak krvopotne, ako to robite. Alebo zeby predsa? Nz skusme upustit od politickej roviny a nechajte to policii. Ak je podozrenie, nech to vysetria. Ak tam nie je privela “nahod”, iste to ako uspesny stavebnik “sofistikovanych” stavieb obhajite.
   A ta uzasna zmysluplnost zamestnavania. Velmi velka efektivita. Nezamestnani, ktori tukali do dreva, hrabali listie a kopali krompacom pri tvorbe hradzok sa uplatnia skutocne vsade. Veru, ziskali to oni pridanu hodnotu v podobe zvysenia svojej kvalifikacie. Verim, ze Vasa marza nebola vysia ako 10%, pretoze podla toho, co tu pisete a ako sa snazivo obajujete ste to museli robit takmer zadarmo. Akaze korupcia. Vy ste este aj z domu peniaze doniesli, vsak? Bol by som zvedavy, ake su medzi Vami, transparentne prihlaenymi zaujemcami, prepojenia. Kto je s kym kamarat a podobne. A vy tu mate este aj odvahu pisat, ako keby ste to robili za 20 000 EUR.

  • Vodný Mišo hovorí:

   Vážený pán Pavol Šutý,

   krásne sa to číta, ako Ste boli super úspešný, ako sa hrdíte svojou 30 ročnou prácou, ako zamestnávate ľudí. Ale zabudli Ste tu napísať, kto tento bordel zaplatil !!! Daňový poplatník však? Vy Ste uvedené pravdivé fakty pomenoval ako ,,jablkový rozbor” … a na druhej strane niekto iný môže pomenovať Váš postup vo výberových konaniach ako ,,dobrá vata” … Čo Vy na to pán Šutý? Je nehoráznosť, že tu vystupujete ako taký BOH, pán podnikateľ, ktorý si v pohode tu verejne drzo napíše, že no a čo, veď môj priateľ Kravčík je superman, obce môžu v pohode porušovať zákon, a tak. O čom to tu píšete? Že Ste sa dostali k peniazom v rozpore so zákonom? V priamom prenose sa tu priznávate, choďte rovno na kriminálku aj s pánom Kravčíkom … Som zvedavý, ako budete pánovi prokurátorovi vysvetľovať, čo a ako ste vy-dokladovali Vaše diela, ako ste kradli drevo v lese a ako ste podviedli obce a ako ste ich zaviedli do omylu. Prajem Vám pekný spánok …

  • temiska hovorí:

   Koľko toho ešte o sebe prezradíte. Vy asi nemáte súdnosť sa verejne priznať, že objem zákaziek, ktoré ste získali nie je 660 tis. Eur ale raz toľko! Ako ste vôbec došli k takýmto zákazkam? Len tak náhodou? Neznáma firma, ktorej sa ponuky hrnú jedna radosť. Aj jednoduchému človeku musí byť jasné, že to nie je náhoda. Za tie roky kontrolovania poznám fígle slovenských podnikateľov. Pozrieme si komu ste robili “krovie” a kto ho robil Vám, keď Vás oslovovali obce. . Ešte aj pán Kravčík potvrdí, že ste kamarádi z mladosti.
   A nerozumiem, prečo sa do toho zapája pán Kaník. Viete mi to povedať?

 18. Ľubomír Kršjak hovorí:

  Keď som si prečítal tie riadky nedá mi aby som na ne nereagoval. Som starostom obce Rudno nad Hronom a kandidoval som za Smer SD. Nesúhlasím však s tým čo je v článku napísané. Dokonca ma to uráža. Naša obec je skúšaná povodňami od roku 1994. Už v tom roku bola vytopená celá obec a dokonca prišiel jeden občan o život. Odvtedy sme vytápaní našim potokom pravidelne. Veľmi sme privítali program revitalizácie krajiny a prihlásili sme sa do I. ako aj II. kola a boli sme úspešní. Hovorím však len za seba, nemôžem hovoriť za ostatné obce. Výberové konania prebehli podľa platnej legislatívy. A pozývam Vás všetkých na návštevu našich protipovodňových opatrení, ktoré sme zrealizovali. A robila ich firma Vodales Zvolen, ktorá vysúťažila obe kolá. A nebojím sa to napísať lebo mám čisté svedomie a občania budú môcť kludne spávať. Na obecnom úrade sú aj všetky doklady. Nie je problém do nich nahliadnuť. Nedám sa urážať aby niekto hovoril o niečom čo nevidel a nerozumie niektorým veciam. Pozývam všetkých nech vidia ako sme použili 90 000 euro. Už decembrové dažde nám to ukázali. A ide o jedinečné dielo, čiastočnú obnovu 250 ročného tajchu a vytvorenie ďalších 120 objektov. Netreba hádzať všetkých do jedného vreca ale objektívne posudzovať. Kto robí urobí aj chyby. Len si ich treba priznať. Na záver však musím povedať že to čo sa deje v súčasnej dobe je hyenizmus a je najvyšší čas razantne riešiť vzniknutú situáciu. Lebo sa dejú aj takéto veci: správca konkurznej podstaty poľnohospodárskeho družstva, ktoré už neexistuje 15 rokov chcel predať neoprávnene lesné pozemky vo vlastníctve urbárnikov občanov dokonca aj obce, lebo je v urbári. Samozrejme že mu to odobril sudca krajského súdu v Banskej Bystrici. Podvod ako víno!!!!!!!!!! Čo sa im stane v našom štáte???? Aj toto sa deje. Nebojme sa poukazovať na špinavé praktiky a trestať ich. Ak niekto urobí vedome podvod nech zaň nesie aj zodpovednosť. Ak to urobím ja mám smolu, musím za to niesť zodpovednosť. Ale kedy to bude tu tak fungovať? Tej vody našim potokom pretečie ešte veľmi veľa!!!!!
  starosta obce Ľubomír Kršjak

  • marcela hovorí:

   Článok vôbec nepoukazuje na starostov. Naopak, je tu niekto, kto Vás chce chrániť. Len by ma zaujímalo, či Vám niekto prepočítal, koľko finančných prostriedkov Vás bude stáť Váš záväzok, ku ktorému ste sa v zmluve s Úradom vlády zaviazali. Podľa článku II. odsek 13 ste sa ako starosta obce zaviazali zabezpečiť “plnenie účelu, údržbu a servis” vytvorených opatrení a to po dobu 20 rokov od ich dokončenia, aby boli plne funkčné a plnili svoj účel.
   Povedzme, že máte záručnú dobu od dodávateľa “zmluvy o dielo” na 3 – 5 rokov. Z čoho budete platiť výdavky na údržbu po tomto období? Kontrola z NKU, Úradu vlády SR k Vám môže prísť aj na 20 rok plnenia Vášho záväzku. A vy budete musieť mať protipovodňovú zábranu v takom stave, ako ju máte dnes. Inak Vám hrozí, že príspevok budete musieť vrátiť.
   Článok poukázal ale na niečo iné. Je to príliš drahý nástroj na vytvorenie krátkodobých pracovných miest. Poukázal aj na to, ako bolo možné, že ste neboli upozornení na porušovanie viacerých zákonov napr. o ochrane životného prostredia. Je zarážajúce, ako sa mohla dostať do rúk jednej neziskovej organizácie kontrola 1,2milióna Eur. Nezdá sa Vám to podozrivé? Ešte raz zdôrazňujeme, pri spracovávaní údajov z obcí, úradov práce, sociálnych vecí je mnoho takých obcí, ktoré si celý projekt zrealizovali čestne, bez akýchkoľvek pochybení a náznaku klientelizmu, papiere majú v poriadku. Nechceme týmto článkom povedať, že všetky obce sú nepoctivé. Chceme aj poukázať na to, ako cez rozdelenie peňazí do obcí veľká časť z nich tečie tým, ktorí o ich rozdelení na začiatku rozhodovali a robia to tak, že Vás vtiahnu do navonok zaujímavo vyzerajúceho projektu. Bez toho, aby Vám vysvetlili jeho nástrahy. Poznáme aj také mestá, obce, ktoré túto ponuku, po zvážení všetkých okolností radšej neprijali.

  • Nedomansky hovorí:

   Pan starosta, to je taka zazracna formulka: “vsetkobolo v sulade so zakonom”. Opakovane vysutazene….Pochopte pan starosta, ze na vas nikto neutoci. Vy ste boli len vhodny objekt, ako zrealizovat kseft za 24 m ilionov euro. Nieco vam ostalo, nieco vam pomohli, ale smotanu zlizol niekto, kto vas pouziva ako zivi stit. A ide o take zdroje, ze radsej by som ich videl v destkych nemocniciach v prisptrojoch, ako v poplatkoch na rozny manazment a projektovanie hradzok a podobne. A k tym opatreniam: nikto nepochybnuje, ze sa okolie zazeleni. Nie u vas, ale bol som sa pozriet. Pojdem aj k vam. Na jar. Ak vas nevytopi (ak vas teda ovsem pravidelne vytapalo), donesiem pol prasata, basu piva, predstavim sa vam a mozeme podiskutovat, ako niekto z 30 tis. 90 spravil. Nikto totiz netvrdi, ze vsetci starostovia boli vypocitavi a “spokojni”. Nie sme vsetci rovnaki. Stale verim, ze viac bolo takych, ktori chceli pomoct svojej obci a s uprimnostou sa vrhli okolo krku niekoho, kto im vedel kvetnato a so zapalom vysvetlit vsetky mozne prinosy. A pamatajte:nikto nevie vsetko. Aby ste este neboli prekvapeni, za co ste sa to bili.

   • Ľubomír Kršjak hovorí:

    Nech sa páči ste u nás vítaní. A určite zmeníte názor keď to budete vidieť.

    • Poslanec OZ Rudno hovorí:

     Celá republika je nejako konšpiratívne naladená. Ide o podstatu. Záplavy sa neriešia 20 rokov. Lesy SR neplnia vodoochranársku funkciu už roky. Sú to len drevorubači. Tento program do ktorého sa obec zapojila pomôže občanom a veríme tomu všetci. Ak chcete konšpirovať môžete, ale v Rudne stojí reálne dielo. Ak neveríte, ste vítaní ako píše starosta.

     • Anna hovorí:

      Najlepšie sa píše, keď nemáte o veci ani páru. Ten kto chce komentovať niekoho prácu, nech si ju ide najprv pozrieť.
      Celé roky tí čo sú hore okrádajú štát o peniaze napr. emisie, diaľnice, nástenkové tendre a pod. Ale akonáhle má nijaký nepolitický subjekt peniaze z eurofondov, už kradne, podvádza hneď ako nastúpi druhá vláda.
      Ale to akú hanbu sme si narobili v Nórsku a v celej Európe a musíme im vracať peniaze to nikto nerieši. Lebo to je chyba niekoho iného…..

 19. Vladimír Mosný hovorí:

  Bez emócii, urážok a trochu odborne a právne.

  Druhý realizačný projekt nasleduje za Prvým realizačným projektom a po projekte z roku 2010, kde boli uvoľnené štátne prostriedky pre obce, ktoré preinvestovali 580 tis. Eur. Do dnešného dňa nebol tento projekt odborne a právne zhodnotený a neboli zdokladované ako boli tieto prostriedky využité realizátormi. V správe, ktorá bola daná k pripomienkovaniu v máji som mal zásadné pripomienky, na ktoré som do dnešného dňa nedostal odpoveď. V marci bol spustený Prvý realizačný projekt, kde boli uvoľnené prostriedky len z Úradu vlády v objeme cca 20 mil. Eur, ktoré ak budú mať taký istý osud ako v r. 2010, nesplnia svoj účel.
  Preto Druhý realizačný projekt je pripravený v skrátenom legislatívnom konaní, kde pri tak dôležitých veciach ako je protipovodňová ochrana, na ktorú sú viazané ďalšie finančné prostriedky, sa rieši v nedostatočnom intervale (5dní).

  K predkladanému materiálu mám nasledovné zásadné pripomienky :

  1.
  Cieľovou skupinou projektu sú obce a mestá, ktoré získavajú štátne prostriedky na protipovodňovú ochranu, ktorá sa týka celej krajiny. Projekt nerieši odborné a právne technické parametre výstavby alebo riešení protipovodňovej ochrany v zmysle vypracovania projektovej dokumentácie, posudzovacej činnosti odborným a schvaľovacím procesom, na ktorého konci by mali byť rozhodnutia štátnej vodnej správy.
  Takisto nie je riešená odborná garancia a rozhodovanie o prostriedkoch ostáva na mestách a vodných majstroch, ktorí sú v priebehu 1 týždňa vyškolení a rozhodujú o opatreniach v rámci katastra obce a mesta. V projekte nie je definovaná zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú pri takýchto neodborných opatreniach protipovodňovej ochrany. Príkladom takýchto riešení je napr. východné Slovensko, Malé Karpaty a iné lokality, kde došlo k povodňovým situáciám.

  2.
  Projekt nerešpektuje vlastnícke práva k pozemkom. Súhlas správcu pozemku nenahradzuje súhlas vlastníka pozemku. Z toho dôvodu autor materiálu nerešpektuje vlastnícke práva k pozemkom a k pôžitkom, ktoré z týchto práv vyplývajú. Nie je jedno, ak autor nerozoznáva vodné toky od vodných stavieb a nerozlišuje využívanie pôžitkov z vlastníctva týchto objektov. Je nepochopiteľné, že štátne podniky (založené v zmysle zákona č. 111/1990 ako podnikateľské subjekty) si osvojujú právo privlastňovania pôžitkov (drevnej hmoty) z pozemkov pod vodnými tokmi, ktorých nie sú vlastníkmi. Niečo iné je to pri vodných stavbách.

  3.
  Nie je pravdou, že vplyv týchto stavieb je pozitívny na životné prostredie, ako sa uvádza v materiáli, vzhľadom k tomu, že tento stav sa hodnotí pre každú stavbu v súlade so zákonom č. 24/2006. Ako príklad môžeme uviesť obec Snežienka na Kysuciach, kde nie zverejnenými podmienkami deštrukcie prišlo k znehodnoteniu životného prostredia v danej lokalite (polder) a obec ostáva v ohrození. Ako boli vydávané povolenia k stavbe a kto je zodpovedný za preinvestované štátne prostriedky a ohrozenie majetku občanov.

  4.
  Nie je pravdou, že finančné prostriedky na projekt nebudú mať dosah na rozpočet, nakoľko nebudú financované nielen z prostriedkov Úradu vlády SR, ale aj z iných rezortov, kde sú už dnes tieto prostriedky čerpané. Výsledkom sú zrealizované opatrenia s nepredloženými odbornými a projekčnými garanciami. Efekty týchto vynaložených prostriedkov sú len v masmediálnej propagácii zamestnanosti a činnosti. Nie sú vydané žiadne vodoprávne povolenia a nie je definovaná žiadna zodpovednosť subjektov za tieto stavby.

  Je na čase aby sa na štátne prostriedky vydané na takéto opatrenia pozrelo cez inštitúcie, ktoré zodpovedajú za tieto činnosti. je to štátna vodná správa, inšpekcia životného prostredia, stavebné úrady, štátna ochrana prírody a iné, ktoré pre politické postoje si nevykonávajú svoje povinnosti. Prostriedky, ktoré sa vynaložili nie sú zdokladovateľné, nie je schválená vodoprávna a ani stavebná dokumentácia a nie je možné nájsť pri haváriách zodpovedných za tieto opatrenia. Potom sa dostávame do stavu, kedy sa politicky vynakladajú naše peniaze pre skupinu ľudí bez zodpovednosti. Ostáva otázka či stavebné firmy alebo iné subjekty vykonávali práce na základe stavebných alebo vodoprávnych povolení. Pokiaľ mám skúsenosti z roku 2010, tak to bolo na cudzích pozemkoch a vodných stavbách bez právnej opory stavieb.
  Technicky sú stavby postavené na základnom princípe fikcie objemov zadržanej vody za čo sa kalkulujú prostriedky .
  Takto sa na Slovensku dobrá myšlienka zdevastuje a občania už nebudú veriť naozajstným protipovodňovým opatreniam.
  Verím že občania nebudú hľadať v príspevku politikum ale odborný prístup. Politikum je, že funkcia splnomocnenca vlády je už dnes vládou spochybňovaná a to je zaujímavé.
  Budem rád za podnetné pripomienky a názory v zmysle zákonov tejto krajiny. Vulgarizmy a politické šarvátky nevyriešia povodne a tie budú zužovať občanom za chyby, ktoré sa vykonávajú neodbornými postupmi.

 20. Ondej Orgoník hovorí:

  No zdá sa, že Mihál s Nicholsonovou už majú “natenko” lebo po medializácii “prisýpania” z eurofondov sa zrazu zľakli, že sa objavia aj dalšie kauzy, ktoré majú na rováši ( a že sa objavia, to si môžu byť istí), tak sa radšej zahrajú na spravodlivých a budú sa opäť tváriť akože to objavili oni.
  číétaj viac na : http://www.sme.sk/c/6269684/kravcikov-projekt-musi-vratit-peniaze.html. Nezabudni prečítať aj diskusiu.
  Ondrej

 21. Anna hovorí:

  Keď sú tieto protipovodňové opatrenia také zlé, prečo sú vyhlásené súťaže presne takéhoto tipu na stránke úradu verejného obstarávania v e- vestníku? a nie za 17 či 20 tisíc ale rovno na niekoľko miliónov? Tieto súťaže si môže každý pozrieť. Je to obec Tulčík a obec Klin. A nech sa na mňa nikto nehnevá , ale ak si prečítate podmienky súťaže sú presne stavané len na určité tipy firiem podľa ekonomického a technického postavenia týchto firiem. A nie sú to len tieto dve, pozrite si obec Píla alebo obec Mičakovce , ktorá bola síce zrušená, ale na budúci rok sa má znova spustiť. Jediný rozdiel je, že revitalizačné projekty z roku 2011 boli hradené z eurofondov a tieto sa hradia štátom.
  Treba dať zarobiť svojim, všakže.

Komentáre podliehajú schvaľovaniu. Urážlivé a vulgárne komentáre schvaľované nebudú

Napísať odpoveď pre Vodný Mišo Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>