Verejná výzva na zodpovedanie otázok súvisiacich s podozrením zo zneužitia finančných prostriedkov vyčlenených Úradom vlády SR na realizáciu Programu revitalizácie krajiny (protipovodňové opatrenia) adresovaná premiérke Ivete Radičovej

Vážená pani premiérka,

pred niekoľkými dňami sa mne aj niekoľkým denníkom dostal do rúk príspevok „Klientelizmus v Programe protipovodňových opatrení“, po prečítaní ktorého Vás verejne žiadam o vysvetlenie nižšie uvedených otázok. Nastolenie týchto otázok považujem za dôležité už aj kvôli tomu, že na svojej internetovej stránke som zverejnila aktivistami spracovaný rozsiahli rozbor Programu poukazujúci práve na klientelizmus, neodbornosť, neadekvátnu finančnú náročnosť projektov. V rámci Programu obce získali z Úradu vlády SR finančné prostriedky na vybudovanie prehrádzok na zadržiavanie vody pri prívalových dažďoch a z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny prostriedky na vytvorenie krátkodobých pracovných miest na jeho realizáciu.

Proti Programu sa v minulom roku vytvorila občianska iniciatíva MONITOR. Podľa jej vyjadrenia vybudované prehrádzky nespĺňajú svoj účel, vybudovaný objem vodozádržných opatrení bol niekoľkonásobne predražený a v budúcnosti namiesto toho, aby pomáhali budú skôr predstavovať potenciálne ohrozenie. Príspevok poukazuje na zlyhanie programu po technickej stránke; dôkazom sú videozáznamy a zároveň aj skúsenosti niektorých obcí, ktoré sa v minulom roku zapojili do programu protipovodňových opatrení a zároveň si overili fungovanie resp. nefunkčnosť týchto opatrení v čase, keď obce postihli prudké dažde, ktoré mali za následok vyliatie riek z koryta a zaplavené pivnice rodinných domov. Kriticky sa staviam k faktu, že Váš úrad poskytol peniaze na realizáciu projektov na cudzom majetku. Namiesto toho, aby sa takéto aktivity realizovali priamo s vlastníkmi, správcami lesov a povodí potokov a riek, ktorí sa však k tomuto programu stavajú kriticky, peniaze ste rozdelili medzi obce.

Priamo vo Vašom úrade pôsobí človek, ktorý v čase keď sa rozdeľovali finančné prostriedky obciam bol aj predsedom občianskeho združenia zabezpečujúceho spoplatnené školenie k programu a zároveň jeho združenie získalo zákazky v obciach, realizujúcich protipovodňové opatrenia.

K dnešnému dňu zo strany koaličných partnerov neexistuje jednotná zhoda o počte vytvorených pracovných miest podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v obciach, ktoré získali príspevok z Úradu vlády SR, hoci sú z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu vyčlenené prostriedky na tvorbu pracovných miest vo výške 42 miliónov eur.

Existuje vážne podozrenie zo zmanipulovania prieskumu trhu pri výbere dodávateľov, nakoľko sa vytvorila skupina súkromných spoločností, ktoré takto získali finančne významný podiel na realizácii programu.

Okruh otázok:

1. Protipovodňové opatrenia sa realizujú voľne v prírode, napr. v lese, v korytách riek a pod. 2. realizačný program sa začal realizovať na prelome mesiacov október/november, teda v mesiacoch, kedy sezónne práce končia. Realizácia opatrení podľa 1. realizačného programu trvala v rozpätí 3 – 5 mesiacov.
Otázka:
Ako sa realizoval 2. realizačný projekt v zimných mesiacoch, keď budovanie protipovodňových opatrení má sezónny charakter a vzhľadom na zimu, sneh, zamrznutú pôdu sa nedali vykonávať žiadne práce? Ako sa riešilo využívanie novovzniknutých pracovných miest vytvorených podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti na realizáciu opatrení v rámci 2. realizačného projektu.

2. Na pilotný a dva realizačné projekty boli vyčlenené prostriedky v objeme 33 miliónov eur priamo z Úradu vlády SR. K tomu sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 42 miliónov eur na vytvorenie nových pracovných miest viazaných aj k programu protipovodňových opatrení. Nikde v materiáloch sa oficiálne neuvádza, koľko stojí jedno vytvorené pracovné miesto.
Otázka: Môžete vyčísliť náklady na jedno pracovné miesto pri zarátaní výdavkov vynaložených z Úradu vlády SR a výdavkov z úradov práce na úhradu podľa § 50j zákona o službách zamestnanosti? Z rozpočtu národného projektu žiadam zarátať iba výdavky na tie pracovné miesta, ktoré sa viazali na program protipovodňových opatrení.
Otázka: Viete presne povedať, koľko nových krátkodobých pracovných miest bolo vytvorených len na realizáciu tohto programu?

3. Pre odborníkov v oblasti projektového riadenia a tých, ktorí pracujú s projektmi je nepochopiteľné, ako dokázali úradníci vyhodnotiť približne 830 žiadostí obcí z jedného dňa na druhý. Aj keď tieto žiadosti vyhodnocovali podľa nejakého vyhodnocovacieho programu a priebežne, údaje bolo potrebné do počítača nahodiť a spracovať.
Otázka: Viete povedať, koľko zamestnancov vykonávalo hodnotenie a ako je možné, že výsledky boli zverejnené deň po ukončení lehoty na predkladanie žiadostí o príspevok na protipovodňové opatrenia?

4. V Programu protipovodňových opatrení ste doteraz realizovali pilotný a dva realizačné projekty. O zapojenie sa do projektu bol zo strany obci záujem. Napriek tomu existuje skupina obcí, ktoré boli uspokojené vo všetkých troch výzvach.
Otázka: Viete vysvetliť, prečo bolo niekoľko obcí úspešných vo všetkých troch výzvach, respektíve v dvoch?

5. Za realizáciu programu protipovodňových opatrení na Úrade vlády SR zodpovedal generálny manažér p. Kravčík. V čase vyhodnocovania a výberu obcí, školenia pracovníkov obcí a prieskumu trhu bol aj predsedom občianskeho združenia MVO Ľudia a voda.
Otázka: Ako ste mohli dopustiť, že generálny manažér programu pôsobil v čase vyhodnocovania a výberu projektov ako predseda v občianskom združení MVO Ľudia a voda, ktoré získalo v 1. realizačnom projekte podiel na kontrole a realizácii projektov v obciach v objeme takmer 1 300 000,- Eur. (druhý realizačný projekt ešte nie je preskúmaný)
Otázka: Ako zdôvodníte fakt, že pán Kravčík verejne potvrdil, že majiteľom jednej zo spoločnosti, ktorá získala veľký podiel zákaziek od obcí je jeho dlhoročný priateľ?

6. Obce realizovali projekty dodávateľsky. Výber dodávateľa obce vykonávali prieskumom trhu, kedy oslovili aspoň tri podnikateľské subjekty. Na základe údajov obcí vznikli také skupiny obci, ktoré oslovovali tie isté stavebné firmy.
Otázka: Pýtame sa, ako je možné, že existujú skupiny obcí, ktoré v rámci prieskumu trhu oslovili rovnaké subjekty?

7. Obce sa v zmluve uzatvorenej s Úradom vlády SR zaviazali, že v rámci protipovodňových opatrení vybudujú protipovodňové zádrže v objeme 30 000m3. Existuje dokumentácia potvrdzujúca, že zádrže nedosahujú požadovaný minimálny objem.
Otázka: Ako bola zabezpečená kontrola na mieste a porovnanie toho, či objem protipovodňových zádrží v objeme minimálne 30 000 m3 bol aj skutočne vybudovaný, keď je poukazované na fakt, že objemovo skutočnosť nezodpovedá vyfakturovanej sume.

8. Pri zúčtovaní výdavkov vynaložených na vybudovanie protipovodňových zádrží boli uhradené a Úrad vlády SR aj uznal také faktúry, ktoré neobsahujú rozpis položiek resp. vykonaných prác a poskytnutých služieb. Takéto účtovné doklady nesmú byť v zmysle zákona o účtovníctve uznané a uhradené.
Otázka: Ako mohli byť zúčtované také faktúry, ktoré nemajú rozpis vykonaných prác a služieb?

9. Dodávatelia podľa zmluvy o dielo v obciach vybudovali protipovodňové prehrádzky spravidla za 3 – 5 mesiacov. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny preplácali mzdy pracovníkom aj za mesiace, počas ktorých ešte nezačala resp. už skončila výstavby protipovodňových prehrádzok.
Otázka: Ako bola zabezpečená kontrola účelu použitia prostriedkov na úhradu mzdových nákladov na novovytvorených pracovných miestach?

10. Obce realizovali výstavbu prehrádzok za približne 90 tisíc eur na základe oslovenia troch podnikateľských subjektov. Vytvorili sa skupiny obci, ktoré oslovili rovnaké stavebné firmy. Výsledkom toho je fakt, že jedna stavebná firma bola úspešná v niekoľkých obciach (napr. UNISTAV s. r. o. Prešov, ENVIGEO, a. s. Banská Bystrica, Kaping, s. r. o. Prešov, Vodales, s. r. o. Zvolen, 3SC, s.r.o. Svinia, EKOSTAV Oščadnica, s. r. o., SANSTAV Group, a. s. Bojná). MVO Ľudia a voda bola garantom projektov a spracovateľom projektovej dokumentácie vo viac ako 10 obciach. Podľa stanov občianske združenie nemá v činnostiach vymedzenú túto oblasť.
Otázka: Ako je možné, že podnikateľské subjekty dostali naraz zákazky vo viacerých obciach. Pričom jeden takýto podnikateľský subjekt získal zákazku aj od 10 – 15 obcí. (zatiaľ ide iba o údaje 1. realizačného projektu nakoľko 2. ešte nebol aktivistami vyhodnotený).

11. Len 10 dní po ukončení výberového procesu obcí a miest, ktorým bol schválený príspevok na protipovodňové opatrenia občianske združenie MVO Ľudia a voda organizovalo v dňoch 28. – 31. 3. 2011 školenie ich pracovníkov. Cena školenia na účastníka bola 397,- eur. Náklady na školenie boli súčasťou schváleného rozpočtu projektu obcí.
Otázka: Prečo školenie neorganizoval Úrad vlády SR. Nedomnievate sa, že aj tu išlo o obídenie zákona o verejnom obstarávaní? Ako je možné, že MVO Ľudia a voda školila obce v Programe protipovodňových opatrení, a to v čase, keď bol ešte jeho predsedom pán Kravčík? Obce si mali vyčleniť na školenie v rozpočte vopred odporučenú sumu. Čo hovoríte na to, že pán Kravčík sa dopustil konfliktu záujmov; na školení sa zúčastnil aj ako generálny manažér aj ako predseda OZ MVO Ľudia a voda.

12. Ako zdôvodníte, že v rámci 1. realizačného programu boli na výstavbu rôznych prehrádzok vyčlenené na jednu obec prostriedky vo výške 90 tisíc eur a v 2. realizačnom projekte už iba 20 tisíc eur. Nevidíte v tom paralelu s uplatňovaním zákona o verejnom obstarávaní. Do 31. 3. 2011, kedy bol realizovaný 1. realizačný projekt sa prieskum trhu na stavebné práce vykonával v hodnote do 120 tisíc Eur. Od 1. 4. 2011 sa táto suma znížila na 20 tisíc Eur. Nezdá sa Vám účelové stanovenie výšky príspevku na budovanie zádrží a jej prispôsobenie limitom pre priame zadanie?

13. Neprekáža Vám, že programový manažér p. Kravčík program riadi, monitoruje a aj kontroluje? Nemyslíte si, že bolo porušené pravidlo oddelenia funkcií?

14. Voči realizácii Programu sa vytvorila občianska iniciatíva Monitor, ktorá poukazuje na to, že prehrádzky v lesoch a iné drobné opatrenia rozložené v povodí alebo priamo v toku riek nemôžu byť funkčné. Ich veľkosť je založená skôr na intuícii spravidla odborne nespôsobilých garantov prác, či stavebných firiem, ktoré práce v teréne vykonávali. Kvôli tomu, že prehrádzky môžu podľa názoru zástupcov občianskej iniciatívy predstavovať potenciálne ohrozenie boli ste vyzvaná odstrániť zrealizované vodozádržné opatrenia.
Otázka: Ako vysvetlíte, že táto občianska iniciatíva poukazuje na fakt, že pri jeho schvaľovaní a realizácii došlo k porušeniu európskej a slovenskej legislatívy. Isto si pamätáte, že Program bol na rokovanie vlády SR predložený a schválený napriek zásadným rozporom práve tých ministerstiev, ktorým spadajú do kompetencie vodohospodárske otázky a lesy.
Otázka: Viete vyvrátiť tvrdenie aktivistov, že vodozádržné opatrenia nespĺňajú najzákladnejšie kritéria na stabilitu a dlhodobú udržateľnosť ich vodozádržných funkcií.

15. Aktivisti občianskej iniciatívy Monitor vykonali v teréne videozáznamy o skutočnom stave niektorých hrádzok. Medzi takými sú aj hrádzky v lese pri obci Brehy. Tie sa po niekoľkých týždňoch od ich postavenia stali nefunkčné, nestabilné. Starosta obce daný stav vysvetľuje tým, že správca lesov Lesy SR rozobral prehrádzku pre ťažbu dreva po kalamite. Starosta zastáva názor, že je to problém správy lesa a nie problém realizácie programu.
Otázka: Ako vysvetlíte problémovú situáciu s vybudovanou prehrádzkou v lese pri obci Brehy? A ako zaručíte, že takýchto prípadov sa v praxi nevyskytne viac a že starostovia budú nútení urobiť nápravu na vlastné náklady?

16. Keďže sa obce v zmluve s Úradom vlády SR zaviazali, že budú 20 rokov udržiavať protipovodňové prehrádzky vo funkčnom stave, ich údržba si počas daného obdobia vyžiada nemalé finančné prostriedky, ktoré sa odčerpajú z rozpočtov obcí a miest.
Otázka: Boli obce upovedomené, že koľko ich bude stáť ročná údržba týchto protipovodňových prehrádzok počas 20 rokov?

17. Vybudované prehrádzky si každoročne vyžiadajú vysoké náklady na údržbu, na vykonanie čoho musia obce mať rozpočtované finančné prostriedky.
Otázka: Boli pred podpisom zmluvy s Úradom vlády prerokované protipovodňové opatrenia na obecných/mestských zastupiteľstvách, ktoré schválili spolufinancovanie a údržbu počas 20 rokov?

Viera Tomanová, v. r.
poslankyňa NR SR

Tento príspevok je v Ostatné. Urobte záložku z permalink-u.

9 Odpovede k Verejná výzva na zodpovedanie otázok súvisiacich s podozrením zo zneužitia finančných prostriedkov vyčlenených Úradom vlády SR na realizáciu Programu revitalizácie krajiny (protipovodňové opatrenia) adresovaná premiérke Ivete Radičovej

 1. Vodnička hovorí:

  Z vládneho programu koalície Ivety Radičovej citujem:

  Vláda SR tiež presadí, aby všetky nenárokovateľné dotácie a príspevky poskytnuté z verejných zdrojov boli zverejnené na internete, a zavedie súťažný princíp do procesu ich poskytovania.

  Vláda SR presadí zásadnú reformu verejného obstarávania. V rámci povinného elektronického verejného obstarávania bude vláda SR presadzovať aj zavedenie elektronických aukcií ako povinnej formy obstarávania vždy, keď je to možné. Vláda SR bude presadzovať používanie súťažných metód verejného obstarávania, a to aj v tých prípadoch, v ktorých to dnes nie je povinné (neprioritné služby), a zavedie sprísnenie podmienok pri podprahovej metóde verejného obstarávania. V záujme zvýšenia transparentnosti verejného obstarávania vláda SR sfunkční centrálny vestník verejného obstarávania tak, aby verejnosť mohla jednoducho vyhľadávať všetky prebiehajúce zákazky podľa rôznych kritérií.

  Súťažný princíp? Pod nosom Ivety Radičovej sa vytvorila skupina Vodnej Gorily, ktorá zneužila jej neznalosť zákona. Skupina, ktorá sa obohatila na účet obcí, ktoré nemajú skúsenosti pri posudzovaní takéhoto projektu vo svojom území. Zneužili obce za účelom PR Ivety Radičovej, ktorá sa zamilovala do svojho výkonného manažéra pána Kravčíka. Do človeka, ktorý už v minulosti v niektorých územiach oklamal verejnosť.

  Po prečítaní otázok na pani Radičovú som pochopil, ako si predstavuje transparentnosť pri čerpaní verejných zdrojov. Ona môže, iní nie. Je nepochopiteľné, ako táto sociologička môže zasahovať´do problematiky životného prostredia. Veď ani nevie, koľko pracovných miest vlastne vytvorila, resp. nevytvorila v rámci tohto pochybného a nezákonného opatrenia. Teraz sa tvári, že ona nič, ona je len sociologička, ona je tretí sektor.

  Katastrofa, keď začne riadiť štát učiteľka … Nič iné jej už neostáva, len sa vrátiť ku knižkám a naštudovať si legislatívu v oblasti vodohospodárstva …

 2. Karol Pristuka hovorí:

  Velmi pozorne som si cital vyssie uvedene uvahy a podozrenia.
  Tak sa pytam: kde su tlacovky pani Nicholsonovej a tej jej kamaratky Polackovej?
  Kde su tlacovky Mihala a Radicovej?
  Prepacte, ale niekto tu vytvori kanal na odtecenie MILIARDY KORUN zo statneho rozpoctu sposobom, ktory hned v niekolkych bodoch vykazuje zavazne porusenie zakona a nic sa nedeje???
  Ako je mozne, ze existuje DOVODNE podozrenie zo zneuzivania prostriedkov zo statneho rozpoctu a rozpoctu europskeho spolocenstva a policia nic nekona?
  Ako je mozne, ze existuje podozrenie zo zalozenia a zosnovania zlocineckej skupiny a POLICIA nic nesetri?
  Vsetko musime naservirovat policii az pred rypak, aby si to vsimli?
  Ako je mozne, ze sa nevysetruju tieto podozrenia zo spachania z trestneho cinu? Ved ak nastalo spachanie trestneho cinu, nejde o cin v stadiu pokusu, ale o dokonany trestny cin. Pritom vieme vcelku lahko preukazat vsetky 4 znaky trestneho cinu!!!
  Policia musi, opakujem MUSI konat EX OFFO!
  Hlavnymi aktermi su zrejme ti, ktori to pripravovali po tzv. metodickej stranke (ktora je tak primitivna, ze som zhrozeny, ako jednoducho sa da vycerpat miliarda korun), ako aj ti, ktori spolurozhodovali a asistovali (Polackova urobila vsetko preto, aby dokonala s kamaratkou Nicholsonovou tento cin a odliala z ESF miliony EUR, ktore boli minute bez akejkolvek transparentnosti!).
  A niekto nam tu ide hovorit, ze boli vytvorene pracovne miesta? Omyl! Na mzdy bola minuta iba 1/4 z celkovych penazi a dnes su uz vsetci opat nezamestnani. 750 000 000 korun bolo prevedenych cez rozne konzultacie, poradensva a studie do sukromnych vreciek a tiez cez akoze stavebne prace. Ved v stavebnictve sa najlepsie ukryvaju provizie, vsak?????
  Damy a Pani, tvorba zisku nie je trestnym cinom, ale ovsetko ostatne, k comu doslo a podozrenia su skutocne zavazne, je. Policia preto bude konat. Padni komu padni. A ze sa pentacka GORILA moze cervenat od hanby, ze pocas tolkych rokoch zarobili par sto milionov, je snad kazdemu jasne. Kravcikovi a Nicholsonovej (ktora sa tam bola producirovat a presvedcit sa, ci bolo “dobre upratane”) sa podarilo tento kseft urobit za par mesiacov. Kde sa hrabe Penta!
  Na zaver: Ak k tomuto neurobi Polackova a Nicholsonova tlacovu konferenciu, ak nepodaju trestne oznamenie, su to pre mna skorumpovane zeny a dokaz toho, ze Gorila existuje.

 3. Michal Kravčík hovorí:

  Pani Tomanová, nechce aby ľudia na vidieku mali prácu

  1. Počasie umožňovalo realizovať projekty do 15. januára a z monitoringu vyplýva, že práce boli zrealizované na 60 – 70%. Model zamestnania aj v zimnom období je vhodný, pretože ľudia, tak ako v minulosti potrebujú pracovať, žiť a nie živoriť. Ľudia si túto prácu vážia a radi by v nej pokračovali. V čase snehovej kalamity, zamestnaní ľudia cez paragraf 50j pracovali na odpratávaní snehu, čím sa pracovné sily flexibilne využili. Po snehovej kalamite ľudia pokračujú v realizácii revitalizačných projektoch. Toto si starostovia veľmi chvália a aj vo svojich správach ocenili, že mali k dispozícií pracovnú silu na zvládanie snehovej kalamity. Možno tam, kde žijú poradcovia pani poslankyne Tomanovej sa v zime nepracuje, alebo celý rok nemajú sneh a majú pocit, že v zime sa má sedieť pri „peci“.

  2. Na realizáciu projektov revitalizácie krajiny sa celkovo použilo 42 mil. EUR. 24 mil. EUR zo štátneho rozpočtu a 18 mil. EUR z Európskeho sociálneho fondu (ESF). Celkovo sa projektmi vytvorila príležitosť zamestnať viac ako 7.700 dlhodobo nezamestnaných na 6 mesiacov, ktorí vytvorili hodnotu vodozádržných opatrení viac ako 4,5 mil. m3 a ďalších viac ako 2.400 pracovných príležitostí prostredníctvom zhotoviteľov. Dohromady program vygeneroval viac ako 11.000 pracovných príležitostí. Teda štát ani ESF nestojí vytvorenie jedného pracovného miesta ani cent, pretože program je tak nastavený, že aj tí, ktorí boli zamestnaní prostredníctvom paragrafu 50j, vytvárali hodnoty pre svoje komunity a tou je nie len ochrana pred povodňami, ale a vytváranie vodných zdrojov, ktorých dôležitosť potvrdili historické suchá, ktoré celá stredná Európa zažila pred snehovou kalamitou. Tento model vytvárania zmysluplných pracovných príležitostí je unikátny a na mojej prednáške v utorok v talianskom Trevise pri preberaní ceny vzbudil pozitívny ohlas.

  3. Doterajšia prax hodnotenia projektov prinášala veľa rizík. Často sa stávalo, že, že do rôznych výziev bolo prihlásených 5-10 násobne viac projektov ako bolo možné podporiť. Preto sme vypracovali kritériá priorít, podľa ktorých boli obce zoradené do poradovníka s najvyšším i prioritami. Preto sa to dalo okamžite po uzavretí výzvy vyhodnotiť bez akéhokoľvek ovplyvňovania výsledku poradovníka i predlžovania času na hodnotenie. Práve táto rýchlosť vyhodnotenia bola kľúčovým momentom, lebo sa nedalo do poradovníka zasahovať a meniť jeho poradie. Prvých 200 obcí z najvyššou prioritou boli vyzvaní na vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa projektu. Obce sa mohli rozhodnúť, či to urobia cez zhotoviteľa, alebo svojpomocne. Iba 19 obcí sa rozhodlo realizovať projekt svojpomocne. Po vyhlásení verejného obstarávania, sa zhotovitelia uchádzali predloženým projektom o jej realizáciu. Táto fáza trvala maximálne jeden mesiac. Víťazné projekty obce predkladali na Úrad Vlády a po kontrole predloženého projektu i nevyhnutnom doplnení, ak nespĺňal požadované parametre a splnenia náležitých formálnych povinností, bol projekt schválený a odporúčaný na prípravu zmluvy. Celý proces trval cca 2 mesiac. U tých projektov, ktoré nespĺňali kritériá a museli sa dopĺňať, trval až 3 mesiace. Pracovalo sa teda na hodnotení 200 a nie 833 projektov. Toto starostovia veľmi ocenili, lebo obce nemuseli investovať do prípravy projektov, ktoré nemohli byť podporené. Tým sa nestrácal čas v hodnotení, ani peniaze obcí an prípravu projektov. Na Slovensku obce investovali milióny do projektov, ktoré ležia v šuplíkoch a je na pováženie, či sa to dá zmeniť. Príbeh definovania kritérií a vyhodnocovania projektov v revitalizácii krajiny ukazuje na veľmi efektívny model z hľadiska času, šetrenia verejných peňazí i prevencie pred korupciou. Ak toto pani Tomanová, resp. jej poradcovia nevidia, potom nemá právo pôsobiť voi verejných funkciách a rozhodovať o verejných prostriedkoch

  4. Iba tri zo 488 obcí boli úspešné vo všetkých troch výzvach (Stará Bystrica – SMER, Krivany – SMER a Lipany- SDKÚ). V druhom projekte bolo podporených 138 obcí tých, ktoré boli podporené v prvom realizačnom projekte. Program opravy poškodenej krajiny je nastavený minimálne na 6 rokov a prednosť mali obce s najväčšou prioritou potreby revitalizácie krajiny. Išlo nie o dotáciu pre obec, ale riešenie priorít prevencie pred povodňami. Ďalší dôležitý argument je, že v 2. realizačnom projekte boli podporené obce v prameništných oblastiach Slovenska, aby to pomohlo v prevencii pred povodňami čo najväčšiemu počtu obcí.
  5. Projekty neboli vyhodnocované, ale na základe Vládou chválených kritérií sa počítačovo vytvoril poradovník obcí s prioritami opravy poškodených častí, do ktorého Kravčík nemohol zasahovať, ani nemal potrebu, pretože Kravčíková filozofia je, že je treba odstraňovať poškodenosť častí krajiny tam, kde je najakútnejšia. MVO Ľudia a voda tak isto ako ktorákoľvek právnická či fyzická osoba mohla ponúkať služby pre spracovanie projektov, či jej realizáciu. Preto ani MVO Ľudia a voda nemohla byť vylúčená zo súťaže, podobne ako ani firma Ekostav s.ro (Kysuce)., ktorej majiteľom je ing. Pavol Šuty môj priateľ, lesný inžinier, ktorého poznám od roku 1993 a ktorý má bohaté skúsenosti s projektmi revitalizácie krajiny, ako nikto iný na Slovensku. Má sa preto MVO Ľudia a voda, kde sa 20 rokov rozvíjal program revitalizácie krajiny pod mojím vedením od môjho vstupu do funkcie manažéra projektu, ako aj firma Ekostav plaziť po kanáloch a neponúkať služby obciam za to, že ich bývalý kolega i priateľ robí výkonného manažéra vládneho projektu ? Firma Ekostav ani MVO Ľudia a voda nepotrebujú barličky ani orodovanie u starostov, aby mohli získať projekty realizácie. Mimochodom pani Tomanová opäť používa klamlivé údaje (neviem kto jej tie hlúposti radí) na vyvolanie zdania, že do MVO Ľudia a voda tieklo 1,3 mil. EUR. Realita je, že MVO Ľudia a voda ponúkla služby obciam a získala podiel na kontrole 0,107 mil. EUR.

  6. Zverejnením výzvy sa uchádzali firmy o priazeň v obciach, čo je ich legitímne právo. V príklade firmy Ekostav, sa len potvrdilo, že u starostov nikto neloboval, ani výkonný manažér ani spolnomocnenec Vlády. Firma Ekostav sa uchádzalo u 26-tich obciach a vysuťažila realizáciu projektu v 11-tich obciach

  7. Zo 190-tich obcí so fyzický navštívil 117 projektov a mám dostatočné informácie, ako a kde sa realizovalo. Návštevy obcí som absolvoval priebežne od júna do decembra. Obce predkladali postrealizačné zamerania a teraz je predmetom spracovania dát a údajom so zreálnením projektov. Ak existuje dokumentácia potvrdzujúca, že zádrže nedosahujú požadovaný objem, je povinnosťou to zverejniť.

  8. Som rád, že pani Tomanová, resp. jej asistenti pracujú a monitorujú projekty revitalizácie krajiny. Preto očakávam, že sa o získané skúsenosti podelí.

  9. Obce mali zmluvy s úradmi práce na dobu 6 mesiacov a zhotovitelia mohli realizovať práce v priebehu 3-5 mesiacov. To neznamená, že vodní robotníci nepracovali. Práve naopak. Zhotovitelia zodpovedali za koordináciu prác zamestnaných cez paragraf 50j za celé obdobie práce, čo sa aj stalo. Ak pani Tomanová má vedomosť, že to bolo inač, je povinná nahlásiť na kompetentný úrad podvod o zneužití finančných prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu.

  10. Bolo to presne naopak. Firmy sa uchádzali o realizáciu projektov u obcí a obec bola povinná ich v zmysle zákona o verejnom obstarávaní vyzvať na predloženie projektu do súťaže. Najvyšším kritériom pre víťazný projekt bol objem vodozádržných opatrení za stanovenú cenu 90.000 EUR s podmienkou koordinácie prác nezamestnaných cez paragraf 50j, ktorých obce v zmysle zmluvy s úradmi práce obce uzatvárali. Minimálny výsuťažený objem vodozádržných prvkov bol 30.000 m3. Vďaka tomuto kritériu sa podarilo vysuťažiť objemovo viac vodozádržných prvkov, ako sa plánovalo. To je aj ukotvené v zmluve medzi Úradom Vlády a obcami.

  11. To že MVO Ľudia a voda ponúklo školenie obciam nie je žiadny problém ani konflikt záujmov, pretože agenda, ktorá sa 20 rokov rodila na MVO Ľudia a voda sa pretavila do Vládneho programu vziška zo skúsenosti MVO Ľudia a voda. MVO Ľudia a voda na školenie nevybral Úrad Vlády, ale organizácia sa rozhodla svoje skúsenosti ponúknuť obciam. Napokon sa školenie nerealizovalo, aby Kravčík nebol obviňovaný s klientelizmu, ani z lobovania pre organizáciu, ktorú 20 rokov rozvíjal aj s oprogramom. Mimochodom model vzdelávania sa rozvinul na projekte Ľudová univerzita vody, realizovaný v roku 2008, podporený Európskym sociálnym fondom, kedy ministrom práce a sociálnych vecí bola práve pani Tomanová, ktorá teraz toto kritizuje. Myslím si, že by sa mala tešiť, z toho, že sa rozvinul produkt zamestnanosti na revitalizácie krajiny za jej ministrovania.

  12. V 1RP sa súťažilo o 90.000 EUR. V zmysle zákona o verejnom obstarávaní prieskumom trhu sa mohlo súťažiť 144.000 s DPH. V druhom súťažnom kole sa mohlo súťažiť prieskumom trhu o 24.000 EUR. Zníženie sumy na 20.000 EUR v druhom kole bolo rozhodnuté preto, aby sa do programu dostalo čo najviacej obcí a zamestnalo sa čo najviacej ľudí cez paragraf 50j. To sa aj podarilo a bolo to veľmi dobré rozhodnutie. Vyššia suma realizačných projektov v lete bolo tiež správne rozhodnutie, lebo sa dalo viac práce urobiť aj mechanizmami a vtedy sa rozvíjali skúsenosti, ktoré sa významnou mierou pričinili k tomu, že aj o druhé kolo bol veľký záujem, napriek 4,5 menšiemu násobku finančných prostriedkov. Dôkazom tejto vhodne zvolenej stratégie je to, že obce mali v prvok kole problém zohnať v obci 10-tich ľudí na práce cez paragraf 50j a po druhom realizačnom projekte majú už teraz nahlásených niekoľko násobne vyšší počet záujemcov, ktorí čakajúä že budú môcť pokračovať na realizácii projektov.

  13. Áno, bolo by to vhodne rozdeliť funkcie, aj preto, aby sa to dalo kapacitne realizovať. To že riadim, monitorujem i kontrolujem, je výsledkom šetrenia peňazí na manažment projektu.
  14. Odpoveď vyvrátili starostovia na konferenciách, na ktoré bohužiaľ občianska iniciatíva Monitor chýba a nemá záujem sa stretávať, komunikovať a vymieňať skúsenosti. Z toho vyplýva, že OI Monitor je lobistická skupina na to, aby sa peniaze určené na konkrétnu realizáciu prác míňali na spracovávanie rozsiahlych štúdií, posudkov a analýz. K porušeniu ani európskej ani slovenskej legislatívy nedošlo. Všetci tí, ktorí sa oháňajú európskou i slovenskou legislatívou zrejme trpia stratou pamäte, že v roku 2010 Slovensko zasiahlo najničivejšie povodne v histórii Slovenska a ochrana zdravia, životov a majetku občanov pred živelnými pohromami je najvyššou prioritou. V takýchto prípadoch sa uplatňuje zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva. Civilnou ochranou v zmysle § 2 ods. 1 zákona č. 42/1994 Z. z. je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku, spočívajúcich v prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia. RRôzné prieky a pomyslné argumenty používajú tí, ktorí sú nahnevaní, že 100% finančných prostriedkov ide priamo na obce, preto je prekvapením, že pani poslankyňa a bývalá ministerka práce a sociálnych vecí používa tento neadekvátny lobistický argument.

  15. Na to je najlepšia odpoveď starostu obce Brehy, ktorú môžete počuť tu: http://www.youtube.com/watch?v=FOhb9l4Lkr8

  16. Starostlivosť o údržbu revitalizačných opatrení si vyžiada minimálne prostriedky. Už teraz obce uvažujú, že budú aj na revitalizačných opatreniach pokračovať, keď sa politikom nepodarí schváliť ďalšie projekty, pretože obce sú si vedome, že si musia sami pomáhať a systém verejnoprospešných prác im umožňuje zamestnávať dlhodobo nezamestnaných a údržbe zariadení.

  17. Pani Tomanová by nemala používať strašiaka o vysokých nákladoch, lebo tomu nerozumie. Skúsenosti na Slovensku i v zahraničí poukazujú na to, že vodozádržné opatrenia sa postupne zanesú sedimentmi a v nich vzniknú nové ekosystémy zarastené trávou a kríkmi. To prevezme funkciu prevencie pred povodňami. 20 ročný záväzok v zmluve s obcami sa dal preto, aby v prípadoch, ak by v danej lokalite vznikli developerské projekty, obec bude musieť urobiť náhradu za vodozádržné projekty. Pripomínam, že čistenie hrádzok a revitalizačných opatrení v eróznych ryhách by sa dalo prirovnať k sústavnému otváraniu jazvy na tele po jej zahojení, čo je absurdné a prosím pani poslankyňu Tomanovú, aby si dala záležať na kvalite svojich radcov, ak sa nechce cez takého vyhlásenia zosmiešňovať. Po jej prvom článku som pani poslankyňu pozval na konferenciu, bohužiaľ ani nereagovala. Nechcem sa vtierať do priazne. Myslím si však, že akýkoľvek poslanec Národnej rady SR zastupuje všetkých občanov v zastupiteľskej demokracii. Nechce sa mi veriť, že pani Tomanová háji záujmy lobistov.

  • Karol Pristuka hovorí:

   Michal Kravcik je neuctivy a invektivny. Neuctivy a invektivny byvaju ti, ktorych sila argumentov spociva “na vode”.
   Michal Kravcik tvrdi, ze on napisal, on vyhodnotil, on realizuje a on kontroluje. A je to podla neho dobre, lebo je to efektivne. Ako to je efektivne, preukaze vypis z bankoveho uctu Michala Kravcika.
   Podla Michala Kravcika to neboli len protipovodnove opatrenia, ale aj protisnehove opatrenia. AKo vidiet, jednoduche hradzky boli urobene za par noci. Za tych par noci zmizlo zo statnej kasy vyse 40 000 000 evri. Zda sa, ze sa novozamestnani naucili aj nieco uzitocne. Ked ich nebolo treba, naucili sa odpratavat sneh.
   Pan Kravcik naraba s cislami o nezamestnanych, ako s peniazmi. Tisic sem, tisic tam. To su velkopanske maniere. Firmy vytvorili 2400 nezamestnanych? To mysli pan Kravcik tie firmy, ktore s rovnakymi zamestnancami kolovali po obciach a nahodne vyhravali?
   Iba 19 sa rozhodlo realizovat projekt svojpomocne? Asi preto, lebo cez firmy sa lepsie stracaju peniaze, vsak? Obec je totiz pod kontrolou verejnosti, firma nie.
   Pan Kravcik sa verejnosti smeje, ako dokazal za noc z bodu A do bodu B dostat miliardu. Tento sposob nazval unikatnym….Navyse sa pan Kravcik pokusa vtipkovat, ked tvrdi, ze je to prevencia pred korupciou. Tak pan Kravcik si program napise, obce oslovi, vyhodnoti a prideli im peniaze. Uznavam, vskutku efektivne. Pre bamkovy ucet pana Kravcika velmi efektivne. A najma transparentne. Nabuduce sa kvoli efektivnosti nezatazujte nejakymi zakonmi vobec. Naco ziadosti? Naco kontrola? Naco metodika? Naco legislativa? Rovno to poslite na bankovy ucet pana Kravcika a jeho priatelov. Toto je rozhodne moment, ktory opravnuje pana Kravcika hovorit o tom, kto ma alebo kto nema posobit vo verejnej sprave. Pan Kravcik sa vo verejnej sprave vyzna. Uspesne z nej dostal niekolko desiatok milionov na neustale sa opakujuce analyzy, skolenia, publikacie, konferencie, vzdelavanie. Bez statnej spravy by si nezarobil na slanu vodu…
   Argumenty ako “prameniscite obce” alebo “pocitacovo vytvoreny poradovnik” ani netreba komentovat. Peticie odbornikov proti M. Kravcikovi hovoria za vsetko. Ale M. Kravcik argumentuje tym, ze mame jest vykaly. Pretoze tisice much sa predsa nemozu mylit.
   Na firme Ekostav sa snazi pan Kravcik demonstrovat, ze korupcia sa nekonala…A ako dovod tvrdi, ze firma vyhrala 13 krat z 26 sutazi!!! Pane Boze! Fakt mame verit, ze si par firiem nedohodlo, kto a kde zvitazi a ostatni sa pridali ako krovie?
   AK sa hovori o efektivite, vzdy sa hovori o cene. Ale pan Kravcik nastavil podmienky tak, ze sa musi celych 90 000 na obec vycerpat a tak bolo jedinym kriteriom nie NAJNIZSIA CENA, ale pocet vodozadrznych opatreni ci co to vlastne bolo. A nemali nahodou obce po expertom posudku definovat svoje potreby sami??? Smiesne, ako transparentne sa do praxe pretavil sposob, ako vycerpat neefektivne vsetko, do centu. Hanba.
   Skolenie sa pan Kravcik nemrealizovalo? No trestny zakon pozna trestny cin v stadiu pokusu. Takze tak.
   Ad. Ludova univerzita vody. Ma pan Kravcik snad predstavu, ze pani Tomanova sedela vo vyberovej komisii a schvalovala Kravcikov projekt? Preco neargumentujete so ctou, pan Kravcik?
   Pan Kravcik, obce musia na vodozadrznych pokusoch pokracovat. Nielen preto, lebo tie Vase su neucinne, ale preto, lebo ste si chcel vlastny kseft poistit na 20 rokov. Presne na ten cas, ktory tvrdite, ze sa vodicke venujete. Tak uz by to bolo sakra zle, keby ste z toho nieco nevytrieskal, vsak?
   Na margo lobistickeho argumentu: Pan Kravcik, chapem, ze vas tazi svedomie z podozrenia zo spachania trestneho cinu. Pretoze hladat lobistov tam, kde je snaha o setrenie a zachranu penazi a nie tam, kde natiekli MILIONY EUR je umyselne prekrucane, co chape bez potreby poukazovat na toto aj male dieta. Alebo je to schizofrenicke a potom je to polahcujuca okolnost.
   Pan Karvcik mal moznost argumentovat proti argumentom obcianskej iniciativy MONITOR. Ibaze pan Kravcik argumentovat nevie. Nevie argumentovat ani proti legislativnym pripomienkam rezortov, nevedel reagovat ani proti argumentom vedeckej obce. Argumentoval tym, ze ich urazal zo spoluprace z betonarskou lobby. Pritom nie oni, ale on uspesne uz roky rokuce ziskava miliony na sirenie Kravcikovho vodneho zakona, ktory hovori, ze mnozstvo usilia vynalozeneho o vodnej rozprave sa rovna mnozstvu penazi prijatych za tymto ucelom. A ze ma pan Kravcik usilie velke, je fakt. Tomu zodpovedaju DESIATKY MILIONOV, co tak “nezistne” a “dobrosrdecne” zarobil Kravcik cez svoje projekty a projektiky.
   A pozorujme a pokus o vyvinenie. Zevraj najprv musia hradzky zarast. No len aby nerastli tolko, co je premlcacia doma na usvedcenie zo spachania trestneho cinu.
   Spravne pan Kravcik. V zavere pisete spravne. Pani Tomanova nezastuouje lobistov, pretoze nezastupuje Vas. Zastupuje nas. Obcanov, ktori nemali moznost nijako zasiahnut do Vami v tichosti pripravovaneho a bleskovo vycerpaneho kseftu za vyse miliardu korun.
   Po Vasich reciach a cinoch ta voda ostala kalna. Je to tak lepsie, pretoze sa aspon nevidite v odraze hladiny. Ale myslim, ze Vam to nevadi, pan Kravcik. Roky rokuce Vasej upornej prace na ziskavani roznych grantov z Vas urobili herca. Herca, co zanietene hovori o tom, co je pre celu planetu bvzacne a svate. O vode. Ibaze nie vsetci z tej vody vytrieskavame MILIONY EUR.
   Viac na Vas nevydam ani minutu. Nech pracuje policia a tam budete mat dovod sa obhajit. P. Radicovu ste vedeli presvedcit, pretopze odbornicka nie je. Verim, ze sudnych znalcov, zabehpecujucich dokaz v trestnom konani nebude treba presviedcat o nicom. Zelam Vam vela stastia a sebareflexie. Budete ju potrebovat.

   • Karol Pristuka hovorí:

    Vysvetlenie: zo zaciatku som chcel pracovat v singulari 1. os., preto ypsilon. Kedze si myslim, ze v tom nie je len Kravcik, ale zopar dalsich osob, pokracoval som v plurali a chybu som si neopravil. Nepochybujem, ze ma Kravcik nazve nevzdelanym, pretoze o obsah mu nikdy neslo. Vzdy dal na obal a ten mu zatial dobre vynasa. Pretoze vo vnutri hnis a na povrchu krasa…..Ale pokial len tolka kritika, prijimam vopred s pokorou.

 4. Podozrivá osoba hovorí:

  Neodpovedá premiérka, ale podozrivá osoba z prania peňazí z rezervy vlády. To je úžasné, ako sa na Slovensku podozrivé osoby správajú. Tieto infantilné odpovede p. Kravčíka svedčia o kvalite personálu pani premiérky. Čo odpoveď, to klamstvo a zavádzanie verejnosti. Neskutočné lži a obchádzanie zákona a samozrejme porušovanie zákona. Všetci sú podľa neho lobisti a všetci sú podľa neho zlí a hnusní. Spočítava čísla, ktoré sú neoveriteľné v praxi. Toto je už naozaj diagnóza. Výpoveď v priamom prenose … Výpoveď typického kriminálnika ktorý tvrdí, že som nevinný. Hádže špinu na lobistov, ktorí chcú vziať prácu malým obciam. Zabudol povedať, že tá práca už neexistuje. Tá práca je podmienená len ďalšími miliónmi EUR bez záruky … Nie je potrebné to ani komentovať, čo natáral v Taliansku pri preberaní ceny od dajakých aktivistov, ktorí nie sú oficiálnymi autoritami vo svete odbornej verejnosti. Opäť diagnóza, ako sa táto cena prezentuje na Slovensku. Pán Kravčík zabudol, že v dnešnej dobe sa už dá všetko overiť za krátky čas. Zabudol verejnosti povedať, že to nie MVO Ľudia a voda vytvorili publikáciu Vodná paradigma, ale jeho bývalý kamarát, bývalý príslušník SIS … a mnoho iných ľudí, na ktorých tiež nakydal, že ony sú zlí, on je autorom svojej impotentnej myšlienky. Áno správne on, ale nie tí, ktorých nepomenoval v tom Taliansku. Pán Kravčík priznajte, kto za Vás napísal tú publikáciu? Prečo Ste oklamali pani premiérku? Vy nie Ste duchovným otcom, ale Ste len obyčajným PR agentom pre stavebné firmy, ktoré sa nabalili so 100 % ným ziskom … Zbytočne sa urážate, VO boli zmanipulované tak, že Ste porušili zákon. Myslím, že pán splnomocnenec bude mať po voľbách čo vysvetľovať … Vy utečiete ako prvý, to nám je jasné každému …

 5. OZ Hron pre slobodné rieky hovorí:

  Zrejme každému ktorí sa zaoberajú touto problematikou je jasné o čo tu beží.
  Možno viac v:
  http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=649284

  Admin
  OZhpsr

  • Janci D. hovorí:

   Mily Hron, mimovladny sektor sa hanbi, ze je v jeho radoch niekto, kto dokazal splachnut vyse miliardy korun bez efektu. Kravcik sa snazi hajit nasilne a az agresivne ma potrebu stale nieco obhajovat a zdovodnovat. Nechajme to na organy cine v trestnom konani. Nech to vysvetli im….

 6. Stano Doruľa hovorí:

  Nepoznám situáciu v realizácii Projektu revitalizácie vo všetkých obciach, ale tie, ktoré poznám, svedčia o plytvaní finančných zdrojov a hrubom porušovaní zákonov. Ako príklad uvádzam obec Repejov, kde si realizátori nedali námahu ani len osloviť majiteľov pozemkov dotknutých výstavbou. Na stavebných prácach sa podieľali hlavne ukrajinskí strojníci, práce sa ešte poriadne nezačali a už boli aj hotové. Bez stavebného povolenia sa za 92 000 € postavila časovaná bomba, ktorú keby videl po ukončení pán Kravčík, musel by sám konštatovať, že ide o nebezpečný nepodarok, čo konštatovala aj obhliadka všetkých odborných zložiek po sťažnostiach majiteľov pozemkov. Som zvedavý, ako to posúdi príslušná prokuratúra, ale bez ohľadu na stranícke tričká stavbu považujem za organizovaný zločin.

Komentáre podliehajú schvaľovaniu. Urážlivé a vulgárne komentáre schvaľované nebudú

Napísať odpoveď pre Janci D. Zrušiť odpoveď

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>