Moje pripomienky k zákonu o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom

Pozmeňovací návrh poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky Viery Tomanovej k návrhu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Maroša Kondróta, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 260/2011 Z.z o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov.

K čl. I

 1. Pred prvý bod sa vkladajú nové body 1 a 2, ktoré znejú:

„1. V § 1 sa za slová „podmienky poskytnutia“  vkladajú slová „finančnej náhrady za vypratávaný byt alebo“.

2. V § 2 ods. 3 písm. b) prvý bod a druhý bod znejú:

„1. jeho potomkovia, rodičia, súrodenci, zať a nevesta, ktorí ku dňu účinnosti tohto zákona žijú s nájomcom v  domácnosti a sú tam prihlásení na trvalý pobyt alebo na prechodný pobyt,

 1. osoby, ktoré ku dňu účinnosti tohto zákona žijú s nájomcom v domácnosti a sú tam prihlásené na trvalý pobyt alebo na prechodný pobyt.“.“.

 

Doterajšie body návrhu sa primerane prečíslujú.

 

 1. V bode 1 sa slová „§5 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 6“  a na konci sa pripája táto veta: „Nájomca, ktorý má nárok na finančnú náhradu za vypratávaný byt a nájomca, o ktorého nároku na túto náhradu nebolo právoplatne rozhodnuté, nie sú povinní sa vysťahovať z bytu a byt vypratať, kým im obec neposkytne finančnú náhradu podľa § 5 ods. 5“.“

 

 1. Bod 3 znie:

„3. § 5 vrátane nadpisu znie:

 

㤠5

Finančná náhrada za vypratávaný byt a bytová náhrada

(1)        Ak sa nájom skončí podľa tohto zákona, nárok na náhradu za vypratávaný byt má len nájomca bytu podľa § 2 ods. 1, ktorý požiada o náhradu vo forme finančnej náhrady za vypratávaný byt alebo vo forme bytovej náhrady podľa § 7  alebo § 7a (ďalej len „žiadateľ“) ; za vypratávaný byt možno nájomcovi a  spoločne posudzovaným poskytnúť len jednu formu náhrady.

 

(2)        Nájomca, ktorý spĺňa podmienky na poskytnutie náhrady za vypratávaný byt podľa tohto zákona,  môže namiesto bytovej náhrady požiadať obec o poskytnutie finančnej náhrady. Za vypratávaný byt možno nájomcovi a spoločne posudzovaným osobám poskytnúť len jednu finančnú náhradu podľa tohto zákona. Poskytnutím finančnej náhrady žiadateľovi  zanikne  nárok na bytovú náhradu.

 

(3)        Podmienkou poskytnutia finančnej náhrady za vypratávaný byt je súhlas nájomcu a spoločne posudzovaných osôb s jej poskytnutím.

 

(4)        Ak žiadateľ spĺňa zákonné podmienky pre poskytnutie náhrady a požiada o poskytnutie finančnej náhrady za vypratávaný byt, je obec povinná mu túto finančnú náhradu poskytnúť.

 

(5)        Suma  finančnej náhrady sa určí ako 0,7 – násobok súčinu podlahovej plochy vypratávaného bytu v m2 a ceny za 1 m2 podlahovej plochy bytu zverejnenej za príslušný  štvrťrok, v ktorom bola podaná žiadosť o finančnú náhradu, za príslušný kraj na webovom sídle Národnej banky Slovenska.

 

 

(6) Bytovou náhradou na účely tohto zákona je náhradný nájomný byt podľa osobitného predpisu3), nachádzajúci sa v tej istej obci ako vypratávaný byt. Nájomca sa môže dohodnúť s inou obcou na poskytnutí bytovej náhrady v jej katastrálnom území; túto dohodu je táto obec povinná oznámiť obci, v ktorej katastrálnom území sa nachádza vypratávaný byt.  Za vypratávaný byt možno nájomcovi a spoločne posudzovaným osobám poskytnúť len jednu bytovú náhradu.

 

(7) Nájomcovi a spoločne posudzovaným osobám, sa poskytne bytová náhrada, ktorou je náhradný nájomný byt

a)  s jednou obytnou miestnosťou pre jednu fyzickú osobu,

b)  s dvomi obytnými miestnosťami pre dve až tri fyzické osoby,

c)   s tromi obytnými miestnosťami pre štyri až päť fyzických osôb,

d)  so štyrmi obytnými miestnosťami pre šesť a viac fyzických osôb.

(8)  Nájomné v byte, ktorý je bytovou náhradou, upravujú cenové predpisy.

(9)  Nájomca a spoločne posudzované osoby, ktorým bola poskytnutá náhrada, majú právo na úhradu nevyhnutných a preukázaných výdavkov spojených so sťahovaním. Tieto výdavky uhrádza obec, v ktorej katastrálnom území sa nachádza vypratávaný byt a možno si ich uplatniť do 30 dní od  poskytnutia náhrady.“.

 1. 4. Za bod 3 sa vkladajú nové body 4 až 9, ktoré znejú:

„4.  § 6 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

 1. V nadpise nad § 7 sa za slovo „poskytnutie“ vkladajú slová „finančnej  náhrady za vypratávaný byt alebo“.
 2. V § 7 ods. 2  sa za slová „o poskytnutie“ vkladajú slová „finančnej náhrady za vypratávaný byt alebo“.
 3. V § 7 ods. 3 sa slová „podá žiadosť“ nahrádzajú slovami „podá žiadosť o poskytnutie finančnej náhrady za vypratávaný byt alebo bytovej náhrady (ďalej len „žiadosť“)“ a za slová „na poskytnutie“ sa vkladajú slová „finančnej náhrady za vypratávaný byt alebo“.
 4. V § 7 ods. 4 sa za slová  „na poskytnutie“ vkladajú slová „finančnej náhrady za vypratávaný byt alebo“.
 5. V § 7  ods. 5 sa za slová „na poskytnutie“ vkladajú slová „finančnej náhrady za vypratávaný byt alebo“ a za slová „má zabezpečiť“ sa vkladajú slová „finančnú  náhradu za vypratávaný byt alebo“.“.

Doterajšie body návrhu sa primerane prečíslujú.

5. V bode 4 sa slová „na poskytnutie bytovej náhrady“  nahrádzajú slovami „na poskytnutie finančnej náhrady za vypratávaný byt alebo bytovej náhrady“.

 1. Za bod 4 sa vkladajú body 5 až 24, ktoré znejú:

„5. V § 8 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „a zverejňovaním“.

 

 1. V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) špecifikáciu, či žiadateľ žiada finančnú  náhradu za vypratávaný byt alebo bytovú náhradu.“.

 1. V § 8 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „a zverejňovaním“.
 1. V § 8 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) špecifikáciu, či žiadateľ žiada finančnú náhradu za vypratávaný byt alebo bytovú náhradu.“.

 1. V § 8 odsek 3 znie:

„(3)Prílohou predbežnej žiadosti a prílohou žiadosti je kópia nájomnej zmluvy alebo iného dokladu, ktorý preukazuje právo nájmu.“.

 

10.V § 8 ods. 4 sa za slovom „náhrady“ vypúšťa čiarka a vypúšťajú sa slová „najmä doklady preukazujúce nadobudnutie a ocenenie majetku uvedeného v deklarácii majetku“.

11. V § 9 ods. 3 sa vypúšťajú slová „najmä preskúma, či žiadateľ spĺňa podmienky materiálnej bytovej núdze“.

12.  V § 9 odsek 5 znie:

„(5) Ak žiadateľ spĺňa podmienky na poskytnutie finančnej náhrady za vypratávaný byt alebo bytovej náhrady, obec rozhodne o priznaní nároku na finančnú náhradu za vypratávaný byt alebo o priznaní nároku na  bytovú náhradu, inak rozhodnutím nárok neprizná. Kópiu rozhodnutia zašle obec prenajímateľovi.“.

13.  V § 9 odsek 7 znie:

„(7)Obec zapíše žiadateľa do zoznamu podľa odseku 8 na základe právoplatného rozhodnutia o priznaní nároku na finančnú  náhradu za vypratávaný byt alebo na základe právoplatného rozhodnutia o priznaní nároku na bytovú náhradu.“.

14.  V § 9 odsek 8 znie:

„(8) Obec vedie zoznamy žiadateľov  oddelene pre jednotlivé formy náhrady podľa          § 5. Zoznam žiadateľov o bytovú náhradu je vedený oddelene aj pre každý z náhradných nájomných bytov podľa § 5 ods. 7.“.

15.  V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Obec rozhodne o zániku nároku  na finančnú náhradu za vypratávaný byt alebo rozhodne o zániku nároku na bytovú náhradu, ak vyjde najavo, že nárok na poskytnutie finančnej náhrady za vypratávaný byt alebo nárok na poskytnutie bytovej náhrady sa žiadateľovi priznal na základe nepravdivých alebo neúplných údajov.“.

16.  V § 10 ods. 2 sa za slová „nárok na“ vkladajú slová „finančnú náhradu za vypratávaný byt alebo“.

 1. V § 11 ods. 1 sa slová „a ich majetku“ nahrádzajú slovom „ nehnuteľností“.

18.  V § 11 odsek 3 znie:

„( 3) Obec, ktorá vedie zoznamy žiadateľov podľa § 9 ods. 8, má nárok na poskytnutie dotácií zo štátneho rozpočtu na poskytnutie finančných náhrad za vypratávané byty podľa počtu evidovaných žiadateľov a priznaných nárokov na finančnú náhradu za vypratávaný byt, na obstaranie náhradných nájomných bytov , na obstaranie pozemkov a súvisiacej technickej vybavenosti podľa počtu evidovaných žiadateľov, okrem žiadateľov, ktorým bude poskytnutá bytová náhrada podľa § 5 ods. 7 z bytov vo vlastníctve obce. Rozsah a podmienky poskytovania dotácií na obstaranie náhradných  nájomných bytov, obstaranie pozemkov a súvisiacej technickej vybavenosti ustanovuje osobitný predpis.3)  .“.

19.  § 12 vrátane nadpisu znie:

㤠12

Povinnosti obce

(1) Obec je povinná poskytnúť finančnú náhradu za vypratávaný byt žiadateľovi , ktorý je zapísaný v zozname podľa § 9 ods. 8 do 31. decembra 2017 okrem prípadov podľa odsekov 2 a 3.

(2)  Ak súdne konanie podľa § 2 ods. 1 písm. c) alebo súdne konanie o prechode nájmu bytu alebo výmene bytu podľa § 3 ods. 3 právoplatne skončí do 31. decembra 2017, obec poskytne finančnú náhradu za vypratávaný byt v lehote podľa odseku 1, najneskôr však

a)      do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní nároku na finančnú náhradu za vypratávaný byt, ak prenajímateľ doručil obci oznámenie podľa § 3 ods. 4, alebo

b)      do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní nároku na finančnú náhradu za vypratávaný byt.

(3)   Ak súdne konanie podľa § 2 ods. 1 písm. c) alebo súdne konanie o prechode nájmu bytu alebo výmene bytu podľa § 3 ods. 3 právoplatne skončí po 31. decembri 2017, obec poskytne finančnú náhradu  za vypratávaný byt

a)    do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní nároku na finančnú náhradu za vypratávaný byt, ak prenajímateľ doručil obci oznámenie podľa § 3 ods. 4, alebo

b)    do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní nároku na finančnú náhradu za vypratávaný byt.

(4) Finančnú náhradu poskytne obec z prostriedkov pridelených zo štátneho rozpočtu podľa §11.

(5)  Obec je povinná poskytnúť bytovú náhradu žiadateľovi, ktorý je zapísaný v zozname podľa § 9 ods. 8, do 31. decembra 2017 okrem prípadov podľa odsekov 6 a 7.

(6)  Ak súdne konanie podľa § 2 ods. 1 písm. c) alebo súdne konanie o prechode nájmu bytu alebo výmene bytu podľa § 3 ods. 3 právoplatne skončí do 31. decembra 2017, obec poskytne bytovú náhradu v lehote podľa odseku 1, najneskôr však

a)      do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní nároku na bytovú náhradu, ak prenajímateľ doručil obci oznámenie podľa § 3 ods. 4, alebo

b)      do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní nároku na bytovú náhradu.

(7) Ak súdne konanie podľa § 2 ods. 1 písm. c) alebo súdne konanie o prechode nájmu bytu alebo výmene bytu podľa § 3 ods. 3 právoplatne skončí po 31. decembri 2017, obec poskytne bytovú náhradu

a)    do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní nároku na bytovú náhradu, ak prenajímateľ doručil obci oznámenie podľa § 3 ods. 4 alebo

b)   do dvoch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o priznaní nároku na bytovú náhradu.

(8)  Bytovú náhradu poskytne obec z bytov vo vlastníctve obce alebo náhradných nájomných bytov obstaraných podľa osobitného predpisu3).

(9)  Ak obec neposkytne bytovú náhradu podľa odsekov 5 až 7, a neposkytne ani finančnú náhradu za vypratávaný byt podľa odsekov 1 až 3, každý mesiac zaplatí prenajímateľovi sumu rovnajúcu sa polovici sumy mesačného nájomného vypočítaného podľa § 4 ods. 1 až do poskytnutia náhrady; povinnosť žiadateľa platiť nájomné tým nie je dotknutá. Tento nárok si uplatní prenajímateľ od obce písomnou žiadosťou; prílohou žiadosti sú podklady preukazujúce odôvodnenosť výšky nároku.

(10) Obec zašle údaje o žiadateľoch vedených v zoznamoch podľa § 9 ods. 8  Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) do 15. júna 2013; údaje o žiadateľoch podľa § 2 ods. 1 písm. c) a ods. 3 obec zašle ministerstvu bezodkladne po ich zapísaní do zoznamu žiadateľov.“.

 1. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠12a

Zmluva o poskytnutí finančnej náhrady za vypratávaný byt

 

(1)     Obec uzavrie so žiadateľom, ktorému poskytne finančnú náhradu za vypratávaný byt podľa § 5 ods. 5, písomnú zmluvu.

 

(2)     Zmluva o poskytnutí finančnej náhrady za vypratávaný byt podľa odseku 1 obsahuje najmä

a)      identifikačné údaje obce a žiadateľa,

b)      zoznam osôb tvoriacich spoločne domácnosť žiadateľa,

c)      údaje o byte, ktorý sa má vypratať,

d)     predmet zmluvy a účel, na ktorý sa poskytuje finančná náhrada podľa § 5 ods. 5,

e)      spôsob poskytnutia finančnej náhrady podľa § 5 ods. 5, spôsob jej určenia a jej sumu,

f)       práva a povinnosti zmluvných strán,

g)      podmienky vrátenia finančnej náhrady.“.

 

21.  V poznámke pod čiarou k odkazu 8 sa za slová „§ 16“ vkladajú slová „a § 29a“ .

 

 1. V § 14  sa slová „§ 5 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 6“.

 

 1. § 16 vrátane nadpisu znie:

㤠16

Splnomocňovacie ustanovenie

Vzor žiadosti a  vzor predbežnej žiadosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.

 1. Za § 16 sa vkladajú § 16a a § 16b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

㤠16a

Prechodné ustanovenia

(1)               Žiadateľ, ktorý nepodal žiadosť podľa §7 ods. 1 zákona účinného do…………. a žiadateľ, ktorému bol vypovedaný nájom bytu alebo vypovedal nájom bytu podľa §3a) tohto zákona môže podať žiadosť odo dňa účinnosti tohto zákona do 30. apríla 2013 obci, v ktorej katastrálnom území sa nachádza byt, ktorý sa má vypratať, inak jeho nárok na poskytnutie finančnej náhrady za vypratávaný byt alebo bytovej náhrady zanikne.

(2)               Novú žiadosť môže do 30. apríla 2013 podať aj žiadateľ, ktorý si do 30. septembra 2012 podal žiadosť o bytovú náhradu podľa zákona účinného do……….  a po nadobudnutí účinnosti tohto zákona uprednostňuje pred poskytnutím bytovej náhrady poskytnutie finančnej náhrady za vypratávaný byt  podľa § 5 ods. 5.

(3)               Novú žiadosť môže do 30.apríla 2013 podať aj ten nájomca, ktorému bola pred účinnosťou tohto zákona zamietnutá žiadosť o poskytnutie bytovej náhrady.

(4)               Konanie o poskytnutí bytovej náhrady začaté pred účinnosťou tohto zákona sa po vyhlásení tohto zákona spravuje podľa tohto zákona.

§ 16b

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor predbežnej žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady, vzor žiadosti o bytovú náhradu a vzor deklarácie majetku pri ukončení niektorých nájomných vzťahov k bytom.“.“.

Doterajšie body návrhu sa primerane prečíslujú.

Odôvodnenie:

1. Predkladaný pozmeňovací návrh poslaneckého návrhu novely zákona č. 260/2011 Z.z. o ukončení a spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov zrušuje podmienenosť vzniku nároku na bytovú náhradu za vypratávaný byt materiálnou bytovou núdzou, resp. skúmaním a preukazovaním majetku žiadateľa o bytovú náhradu a spoločne posudzovaných osôb.  Použitie majetkových kritérií pre nárok na bytovú náhradu za vypratávaný byt totiž stavia nájomcov dotknutých bytov do zásadne nevýhodnejšieho právneho postavenia oproti nájomcom iného bytového fondu za porovnateľných podmienok. Ide o všeobecnú úpravu ochrany nájmu bytu v Občianskom zákonníku, ktorá obsahuje „chránený nájom bytu“ a kde poskytnutie bytovej náhrady za vypratávaný byt v prípade dobromyseľných nájomcov nie je podmienené skúmaním ani preukazovaním majetkových pomerov nájomcu a s ním bývajúcich osôb. Zákon č. 260/2011 Z.z.  upravuje poskytnutie náhrady nájomníkom v reštituovaných a privatizovaných domoch za to, že im fakticky „odoberá právo obývať“ ich doterajšie byty, kde bolo právo nájmu ustanovené na neurčitý čas. Nájomcovia v reštituovaných a privatizovaných domoch pritom nemali, na rozdiel od ostatných nájomcov so vznikom nájmu bytu v porovnateľnom čase, k  porovnateľnému bytovému fondu a za porovnateľných podmienok, možnosť odkúpiť si dlhoročne obývané byty do vlastníctva za mimoriadne výhodných cenových podmienok, a ani im nebola v minulosti poskytnutá iná forma štátnej pomoci na bývanie, ako napríklad v prípade drvivej väčšiny obyvateľov rodinných domov pred rokom 1989. Problém nájomcov v reštituovaných a privatizovaných domoch  („nechcený“ nájom bytu u súkromných vlastníkov a prenajímateľov) pritom nespôsobili nájomníci sami, ale štát sériou nepremyslených krokov a ignorovaním problému dôsledkov vydania nehnuteľností oprávneným osobám podľa reštitučných predpisov spolu s existujúcimi vzťahmi nájmu bytu. Samotné majetkové reštitúcie boli dôsledkom konania štátu v minulosti, kde štát v snahe napraviť niektoré majetkové krivdy z minulosti spôsobil krivdy nové.  Malo by byť preto povinnosťou štátu straty a krivdy, ktoré nájomcom spôsobilo najmä prijatie reštitučných zákonov i ďalšie zásahy aplikácie súvisiaceho práva voči dobromyseľným nájomcom napraviť, resp. zmierniť. V minulosti v podobných situáciách (napríklad pri poskytnutí možnosti mimoriadne výhodnej kúpy obývaného obecného alebo družstevného bytu alebo resp. v prípadoch poskytovania ďalších vybraných foriem štátnej pomoci pri bývaní) sa skúmanie príjmových a majetkových pomerov dotknutých osôb neuplatňovalo.

2. Návrh ustanovuje možnosť a podmienky poskytnutia finančnej náhrady za vypratávaný byt pre dotknutých nájomcov a spoločne posudzované osoby. Takéto riešenie je i z hľadiska nájomcov vnímané ako  prijateľnejšie, rýchlejšie a jednoduchšie  riešenie, ktoré je možné zrealizovať v priebehu 2 rokov. Z pohľadu nárokov na zdroje štátneho rozpočtu ide o  efektívnejšie a zdrojovo menej náročné riešenie, v porovnaní s kalkuláciami nárokovosti na zdroje verejných rozpočtov pri obstarávaní bytových náhrad, ktoré predložil predkladateľ zákona č. 260/2011 Z.z. počas schvaľovacieho procesu.  Finančná náhrada z hľadiska nárokov na prostriedky zo štátneho rozpočtu predstavuje spoľahlivejší predpoklad nákladov, keďže v tomto prípade nehrozí riziko „neočakávaného navýšenia nákladov“, ktoré je tak časté pri realizácii stavieb z verejných zdrojov. Formu finančnej náhrady si praje veľká väčšina dotknutých nájomcov. Táto forma umožní najmä tým, ktorí ju budú môcť skombinovať s vlastnými zdrojmi zaobstarať si bývanie podľa vlastných predstáv. Eliminuje sa tým riziko, že dotknuté osoby by mali do budúcnosti pocit, že im bolo „nanútené nevyhovujúce riešenie“. Forma finančnej náhrady uľahčí situáciu aj obciam, pre ktoré je realizácia navrhovaného jediného variantu bytových náhrad problematická. Je navyše legitímne očakávať od štátu, ktorý celý problém nájomných vzťahov v reštituovaných a privatizovaných domoch sériou krokov (znárodnenie domov, následné pridelenie bytov občanom, následné vrátenie- vydanie domov oprávneným osobám  aj s nájomcami, vytvorenie inej štartovacej čiary pre ostatných občanov neštandardne výhodnou a celoplošnou privatizáciou bytofondu s vylúčením nájomcov v reštituovaných a privatizovaných domoch a pod.) spôsobil, aby pri riešení problému pristupoval k dotknutým nájomcom korektne a rešpektoval formu náhrady tak, ako ju drvivé väčšina postihnutých nájomcov  požaduje.

3. Navrhuje sa odstrániť zverejňovanie zoznamu žiadateľov o náhradu na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. Zákon č. 260/2011Z.z. v platnom znení tiež „núti“ žiadateľov o náhradu za stratu bývania k súhlasu so  zverejňovaním ich osobných údajov. Ide o obzvlášť necitlivý zásah do súkromia občanov, obzvlášť v tom kontexte, že ide o situácie, ktoré sú spôsobené pochybeniami štátnej moci v minulosti. Neexistuje analogická alebo podobná situácia ani v prípade aplikácie všeobecnej úpravy poskytovania bytových náhrad podľa občianskeho práva.

K bodu 1

Do predmetu úpravy zákona sa dopĺňa v súlade s vecným obsahom navrhovaných zmien a doplnkov aj úprava právnych vzťahov a podmienky poskytnutia finančnej náhrady za vypratávaný byt, ako alternatívnej formy náhrady pre dotknutých nájomcov.

K bodu 2

Upravuje sa vymedzenie spoločne posudzovaných osôb- upúšťa sa od podmienky súžitia v domácnosti aspoň tri roky ( nesplniteľné napr. v prípade novonarodených detí) a aj od podmienky neexistencie vlastného bytu alebo iného bytu v nájme. Iný byt v nájme môže mať dotknutá osoba napr. v inom meste za účelom zamestnania- ide teda vo svojich dôsledkoch o prekážku mobility pracovnej sily. Podmienka trvalého pobytu a žitia v domácnosti je postačujúcou na splnenie podmienky spoločne posudzovanej osoby.

K bodu 3

Ide o novo ustanovenú možnosť poskytnutia finančnej náhrady za vypratávaný byt, pričom suma tejto náhrady, resp. spôsob jej určenia vyrovnáva podmienky, za ktorých nadobudli vlastníctvo svojho bytu nájomcovia porovnateľného bytového fondu, podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov (majetkové nadobudnutie).

K bodom 4 až 9

Ide o premietnutie ustanovenia novej formy náhrady- finančnej náhrady za vypratávaný byt do dotknutých ustanovení.

K bodom 5 až 8

V žiadosti a predbežnej žiadosti sa vypúšťa povinnosť udelenia súhlasu so zverejňovaním osobných údajov, ako ničím neodôvodnená požiadavka, ktorá sa neuplatňuje ani pri poskytovaní bytových náhrad podľa všeobecnej úpravy občianskeho práva.  Zároveň náležitosti žiadosti reagujú na novú formu náhrady- finančnú náhradu za vypratávaný byt.

K bodom 9 až 11

Úprava reaguje na vypustenie podmienky skúmania materiálnej bytovej  núdze a majetkových pomerov na nárok na náhradu, a to ako diskriminujúceho prvku oproti všeobecnej úprave občianskeho práva a nadobudnutia vlastníctva bytu podľa zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

K bodom 12 až 14

Ide o úpravu konania vzhľadom na novú formu náhrady- finančnú náhradu za vypratávaný byt.

K bodom 15 a 16

Ide o úpravu podmienok zániku nároku na náhradu vzhľadom na novú formu náhrady- finančnú náhradu za vypratávaný byt.

K bodu 17

Právna úprava reaguje na upustenie od podmienky skúmania majetkových pomerov na nárok na náhradu a zároveň vytvára právne podmienky pre súčinnosť katastra nehnuteľností pri skúmaní a preverovaní údajov o vlastníctve vypratávaného bytu.

K bodu 18

Novo sa ustanovuje nárok na dotácie zo štátneho rozpočtu na poskytnutie finančných náhrad za vypratávané byty podľa tohto zákona.

K bodu 19

Právna úprava reaguje na novú formu náhrady- finančnú náhradu za vypratávaný byt. Zároveň sa predlžuje oproti platnej právnej úprave lehota na poskytnutie náhrad z 31. decembra 2016 na 31.decembra 2017, v záujme vytvorenia zodpovedajúceho časového priestoru na zdrojové pokrytie náhrad. Ak v ustanovenej lehote obec neposkytne náhradu, oproti doterajšej právnej úprave sa navrhuje ustanoviť povinnosť obce zaplatiť prenajímateľovi sumu rovnajúcu sa polovici sumy mesačného nájomného podľa § 4 ods. 1 až do poskytnutia náhrady  (doterajšia právna úprava ustanovovala nárok prenajímateľa vo výške rozdielu trhového mesačného nájomného a regulovaného mesačného nájomného). Takto upravená výška „sankcie“ pre obec, popri príjmov prenajímateľa z plateného nájmu od nájomcu, vytvára priestor pre primeranosť príjmu z nájmu pre prenajímateľa, a to aj s kalkuláciou primeraného zisku vzhľadom na ustanovené každoročné  zvyšovanie nájomného.

K bodu 20

Ide o úpravu zmluvy o poskytovaní finančnej náhrady za vypratávaný byt a jej podstatných náležitostí.

K bodu 23

Upravuje sa splnomocňovacie ustanovenie vzhľadom na novú formu náhrady – finančnú náhradu za vypratávaný byt a upustenie od podmienky skúmania a preukazovania majetkových pomerov na nárok na náhradu.

K bodu 24

Prechodné ustanovenia zosúlaďujú vzniknuté právne vzťahy s novou právnou úpravou. V zásade začaté konania o poskytnutí bytovej náhrady podľa doterajšej právnej úpravy sa ukončia pri viazanosti novou právnou úpravou. Zároveň sa zabezpečuje, aby bola vytvorená právna možnosť znova konať podľa novej právnej úpravy aj ak nájomca si požiadal o poskytnutie bytovej náhrady podľa doterajšej právnej úpravy a nárok mu podľa tejto právnej úpravy nevznikol. Začaté nové konanie v tej istej veci sa bude spravovať už novou právnou úpravou podľa ktorej sa vo veci rozhodne.

Zrušovacie ustanovenie zrušuje vyhlášku MDVRR SR č. 326/2011 Z.z. nakoľko nová právna úprava ustanovuje novú formu náhrady- finančnú náhradu za vypratávaný byt a upúšťa od skúmania a preukazovania majetkových pomerov pre nárok na náhradu.  Nová vykonávacia vyhláška bude vydaná s právnou oporou danou novým znením § 16 tohto zákona (bod 23).

 

Finančné dopady

Kraj Trhová cena m 2 bytu podľa NBS 2 Q 2012 Počet bytov podľa prihlásení na MVaRR SR Prepočítaná cena priemernej finančnej náhrady/1 byt (trhová cena bytu x priemerná rozloha 71m2 x koeficient 0,7) Celková výška nákladov na finančné náhrady (prepočítaná cena 1 finančnej náhrady x počet bytov)
Bratislavský 1644 713 81706,8 58256948,4
Trnavský 818 34 40654,6 1382256,4
Nitriansky 626 51 31112,2 1586722,2
Trenčiansky 658 32 32702,6 1046483,5
Banskobystrický 770 15 38269 574035
Žilinský 754 38 37473,8 1424004,4
Košický 954 27 47413,8 1280172,6
Prešovský 793 13 39412,1 512357,3
Náklady na finančné náhrady za SR       66062979,5

 


Tento príspevok je v Moje aktivity poslankyne NR SR, Pozmeňovacie návrhy. Urobte záložku z permalink-u.

Komentáre podliehajú schvaľovaniu. Urážlivé a vulgárne komentáre schvaľované nebudú

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>