Pozmeňovací návrh k zmenám v zákonníku práce

Pozmeňovací návrh poslancov Národnej rady SR Viery Tomanovej a Jána Podmanického k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

V § 94 odsek 5 znie:

„(5) V dňoch 1. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, vo Veľkonočný pondelok, 1. mája, , 8. mája, 5. júla, 29. augusta, 1. septembra, 15. septembra, 1. novembra, 17. novembra, 25. decembra, 26. decembra,  a 24. decembra po 12.00 hodine, nemožno zamestnancovi nariadiť ani s ním dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác (ďalej len „maloobchodný predaj“) s výnimkou maloobchodného predaja podľa prílohy č. 1a; ustanovenia odseku 3 písm. f) a odseku 4) sa v týchto prípadoch nepoužijú.“.

Odôvodnenie:

Navrhuje sa explicitne rozšíriť zákaz nariadenia práce alebo dohodnutia práce, ktorou je maloobchodný predaj, o všetky sviatky, pričom na 24. decembra (Štedrý deň) sa navrhuje tento zákaz len po 12. hodine.

Podľa § 2 zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a        pamätných dňoch v znení neskorších predpisov sú štátnymi sviatkami  1. január – Deň vzniku Slovenskej republiky, 5. júl – sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, 29. august – výročie Slovenského národného povstania, 1. september – Deň Ústavy Slovenskej republiky, 17. november Deň boja za slobodu a demokraciu a ďalšími dňami pracovného pokoja okrem nedele sú 6. január – Zjavenie Pána (Traja králi a vianočný sviatok pravoslávnych kresťanov), Veľký piatok, Veľkonočný pondelok, 1. máj – Sviatok práce, 15. september- Sedembolestná Panna Mária,  1. november – sviatok Všetkých svätých, 24. december – Štedrý deň, 25. december – prvý sviatok vianočný, 26. december – druhý sviatok vianočný, 8. máj – Deň víťazstva nad fašizmom.

Návrh korešponduje s ustanovením § 94 odsekov 3 a 4.  Ustanovenie odseku  3 taxatívne vymenúva práce, ktoré je výnimočne povolené nariadiť zamestnancovi   v deň nepretržitého odpočinku zamestnanca; ide len  o nevyhnutné práce, ktoré sa nemôžu vykonať v pracovných dňoch, a to: naliehavé opravárske práce, nakladacie a vykladacie práce, inventúrne a uzávierkové práce,  práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu,  práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach, práce nevyhnutné so zreteľom na uspokojovanie životných, zdravotných a kultúrnych potrieb obyvateľstva,  kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat,  naliehavé práce v poľnohospodárstve v rastlinnej výrobe pri zakladaní, ošetrovaní a zbere pestovaných plodín a pri spracovaní potravinárskych surovín. Podľa ustanovenia odseku 4  vo sviatok možno zamestnancovi nariadiť len práce, ktoré možno nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku zamestnanca v týždni, práce v nepretržitej prevádzke a práce potrebné pri strážení objektov zamestnávateľa.  Aj napriek tomu viacerí prevádzkovatelia maloobchodného predaja nariaďujú svojim zamestnancom práce, ktoré nie sú zahrnuté v zozname povolených prác. S prihliadnutím na to, že rozhodujúca väčšina zamestnancov v maloobchodnom predaji, ktorým sú práce vo sviatok nariaďované, sú ženy a v spojení so skutočnosťou, že v dôsledku toho tieto ženy – matky nemajú reálne zabezpečenú požiadavku zladenia pracovného a rodinného života, je účelné výslovne zákaz maloobchodného predaja z možnosti nariadiť prácu vo sviatok explicitne vylúčiť.

 

Tento príspevok je v Legislatíva, Moje aktivity poslankyne NR SR, Pozmeňovacie návrhy. Urobte záložku z permalink-u.

Komentáre podliehajú schvaľovaniu. Urážlivé a vulgárne komentáre schvaľované nebudú

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>