Nekompetentnosť, alebo hlúposť ministra Mihála a jeho štátnej tajomníčky?

Neustály nárast miery nezamestnanosti, počas doby vládnutia súčasného vládneho zoskupenia pod taktovkou ministra Mihála je očividný. Pán Mihál a jeho štátna tajomníčka nie sú schopní vypracovať seriózne koncepčné a odborné riešenie, alebo aspoň návrh na riešenie neustáleho narastania zástupu nezamestnaných, ktorí dnes atakujú hranicu 395 tisíc.

 

Predstavenie Mihálovho návrhu balíka pripravovaných projektov zamestnanosti na rokovaní vlády je úbohé, neodborné a svedčí o nevedomosti autorov a teda aj predkladateľa. Nemá nič spoločné so skutočnou pomocou nezamestnaným občanom. Pripravované projekty zamestnanosti sú neefektívne a neznamenajú v praxi žiadny prínos z hľadiska počtu pracovných miest. Pozrime sa však jednotlivé návrhy projektov.

 

Projekt na záchranu kultúrneho dedičstva: ktorý má vytvoriť až 900 pracovných miest pri obnove hradov a iných kultúrnych pamiatok. Pripomeniem, že kultúrne pamiatky, kde už samotné slovo pamiatky naznačuje, že ide o zákonom chránené kultúrne dedičstvo vyžadujúce vysokú mieru odbornosti, pokiaľ ide o jeho údržbu a obnovu, reštaurovanie. Veľmi by som želala našim umelcom aby sa im takejto práce dostalo a určite by ju s láskou a vysoko odborne vykonávali. To však nie je práca pre armádu 900 nezamestnaných, najmä ľudí so základným vzdelaním, ani pre našich umelcov za 600 Eur hrubého príjmu na mesiac a po dobu trvania prác 6 mesiacov. Ak by sme aj vzali do úvahy, že pôjde o pomocné práce pri obnove kultúrnych pamiatok, mám za to, že by musel byť v prvom rade vyčlenený potrebný balík financií na odbornú obnovu pamiatkového fondu, aby bolo zabezpečené financovanie predovšetkým odborných prác (reštaurátori, architekti) v takom rozsahu aby títo odborníci potrebovali 900 ľudí na pomocné práce. To však zabezpečené nie je.

Avšak v takom prípade nie je potrebné riešiť vec spôsobom navrhovaným pánom Mihálom, pretože už počas môjho vedenia rezprtu PSVR som riešila aktiváciu uchádzačov o zamestanie okrem iného aj podporou dobrovoľníckej služby, ktorú vykonáva uchádzač o zamestanie formou poskytovania pomoci pri starostlivosti o ochranu a zachovanie kultúrneho dedičstva, a to priamo novelou do zákona o službách zamestanosti (§ 52a). Túto dobrovoľnícku službu môže vykonávať uchádzač o zamestnanie v rozsahu 20 hodín týždenne nepretržite najviac počas šiestich kalendárnych mesiacov.

 

Projekt spolupráce pri výchove a vzdelávaní: ktorý má pripraviť sociálnych asistentov pre prácu v znevýhodnenom prostredí, kde na jedno pracovné miesto sa plánuje vynaložiť 12 623 Eur (áno dobre čítate, ide o takmer 380 000 bývalých slovenských korún), a to pre ľudí, ktorí by mali mať minimálne strednú odbornú školu s maturitou. Nedá mi nepripomenúť tisícky nezamestnaných vysokoškolsky vzdelaných sociálnych pracovníkov – absolventov vysokých škôl a stredných škôl tých, ktorí sa vzdelávali priamo pre takúto prácu či poslanie. Tí, ktorí by takúto prácu ako absolventi určite a s radosťou prijali. Tí, ktorí sú ako absolventi evidovaní na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci celej SR ako nezamestnaní uchádzači o zamestnanie.

Súčasné vládnuce zoskupenie spolu s novinármi kritizovali aké neefektívne s vysokými nákladmi na vzdelávanie, je vzdelávanie a zamestnávanie ľudí, ktorí stratili pracovné návyky, boli dlhodobo nezamestnaní, v mnohých prípadoch negramotní. Hovorím o spolitizovanom nástroji určenom na zamestnanie dlhodobo nezamestnaných – sociálne podniky, ktoré sú využívané vo všetkých krajinách EÚ a úspešne. Pričom náklad po dobu 30 mesiacov t.j. na dva a pol roka bol plánovaný na 9 680 eur a sociálny podnik musel byť udržateľný po dobu piatich rokov. Čo je o 3 tis. Eur (90 378 Sk) lacnejšie a na dlhšiu dobu ako ministrom Mihálom navrhovaný projekt. Minister Mihál nedokázal, a to aj napriek vynakladanej maximálnej snahe, nahradiť tento nástroj služieb zamestnanosti iným efektívnym nástrojom.

 

Ešte kurióznejší, neodborný a nákladnejší je návrh projektu lokálnej zamestnanosti, ktorý má vytvoriť 100 pracovných miest na krátkodobé práce v malých a stredných podnikoch, údajne vhodný aj pre príslušníkov rómskych komunít, kde náklady na jedno pracovné miesto navrhuje minister Mihál vo výške 12 623 eur po dobu 12 mesiacov.

 

Návrh projektu podpora zmien v náhradnej starostlivosti: ktorý by mal vytvoriť 4070 pracovných miest pre odborníkov na výchovu v detských domovoch, považujem za úplne nezmyselný. V detských domovoch žije 4 000 detí, u ktorých je realizovaná náhradná rodinná starostlivosť a príprava ďalších 4070 odborníkov je neefektívna, drahá ale najmä nepotrebná. Ak by pán Mihál hovoril o preškolení stávajúcich zamestnancov, profesionálnych rodičov a pod., tomu by sa dalo rozumieť a určite aj pripraviť projekt na takúto aktivitu samozrejme v reálnom počte potrebných zamestnancov resp. náhradných rodičov. Navrhovaný počet pracovných miest nemá v realite žiadne opodstatnenie, a to ani v časovom horizonte nasledujúcich 39 mesiacov, najmä v čase, kedy je potrebné šetriť každý cent a prísne zvažovať ale aj plánovať akékoľvek výdavky.

 

Projekt globálne granty na nové pracovné miesta: ktorými chce pán Mihál podporiť regionálnych zamestnávateľov, ktorí dajú prácu dlhodobo nezamestnaným v Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom regióne usvedčuje ministra i štátnu tajomníčku z nevedomosti, nakoľko pri realizácii globálnych grantov je nevyhnutné uplatniť špecifický postup; jedna z možností by bola zriadiť v uvedených troch regiónov SORO (sprostredkovateľský orgán) a potom na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny certifikačný orgán. No každé z možných riešení bude vyžadovať odsúhlasenie v Bruseli a novú štruktúru riadenia Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ ESF“). Ide o neodborný nezmysel s akým prišiel minister Fígel, keď chcel použiť peniaze z iných operačných programov na budovanie diaľnic.

 

Pre pána Mihála, ktorý sa snaží pomáhať len podnikateľom, nezaujíma sa - ani sa za jeden a pol roka nenaučil – pre koho a na čo slúži ESF, uvádzam, že tento slúži v rámci operačného programu. „Zamestnanosť a sociálna inklúzia na zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti nezamestnaných, zamestnancov ohrozených nezamestnanosťou , pre marginalizované skupiny občanov a pre sociálne vylúčených občanov, alebo občanov ohrozených sociálnym vylúčením, pre občanov v hmotnej núdzi, sociálnej núdzi ako aj pre občanov v kombinácii hmotnej i sociálnej núdzi.“ Inými slovami v žiadnom prípade nie je určený na podporu regionálnych zamestnávateľov a ani národných zamestnávateľov.

 

Projekt zvýšenia dostupnosti opatrovateľskej služby: ktorý v podstate znamená iba komplikáciu pre starších ľudí pri platení za poskytnutú opatrovateľskú službu je prakticky iba náhradou kšeftu keďže nevyšiel obchod s I-Pay kartami.

 

Projekt „Terénna sociálna práca“: je iba pravidelne opakovaný projekt, keďže obce nevytvárajú pracovné miesta na dobu neurčitú pre vyškolených terénnych sociálnych pracovníkov ale iba obnovujú vždy v rámci projektu terénnej sociálnej práce vykonávané aktivity. Komentovať tento projekt, v súvislosti s vytváraním asistenta terénneho sociálneho pracovníka považujem už za zbytočné.

 

Nečerpanie prostriedkov ESF, ale ani ďalších fondov, tak ako to prezentuje súčasné vládne zoskupenie – obrovskú úsporu – je veľmi krátkozraké a Slovák by povedal, že kvôli íveru nevidí brvno. To znamená, že kvôli miliónom eur, nečerpáme miliardy eur, čo je síce pre EÚ výhodné ale pre nás je to obrovská strata možnosti riešiť napr. nezamestnanosť, ktorá v rámci EÚ patrí medzi najvyššiu, ale aj regionálny rozvoj, vyrovnávať regionálne rozdiely, podporovať vedu a výskum ako základné atribúty naštartovania hospodárskeho rastu, znižovať mieru chudoby a pod.

 

Pán Mihál, odporúčam Vám prijať odborníkov, ktorí vedia pracovať s fondami EÚ, majú skúsenosti s prípravou výziev, tvorbou manuálov, usmernení, ovládajú všeobecne záväzné právne predpisy súvisiace s agendou eurofondov a dokážu účelne čerpať ESF, v záujme pomoci zamestnať sa evidovaným nezamestnaným uchádzačom o zamestnanie. Potom nebudete musieť hľadať pokútne spôsoby v rámci verejného obstarávania pre Vami vybranú právnickú spoločnosť, ktoré by Vás mala vysekať zo súdnych sporov za opakované porušovanie zmluvných podmienok u zazmluvnených projektov.

Ďalej zastávam názor, že je zbytočné a neefektívne obstarávať právnickú spoločnosť na hájenie Vašich rozhodnutí, ktoré by mali hájiť predovšetkým Vami prijatí zamestnanci, ktorí Vám takéto zlé riešenie odporúčali.

Tento príspevok je v Európsky sociálny fond, Pracovnoprávne vzťahy, Sociálne služby, Trh práce, Zamestnanosť s tagmi , , , , . Urobte záložku z permalink-u.

34 Odpovede k Nekompetentnosť, alebo hlúposť ministra Mihála a jeho štátnej tajomníčky?

 1. nocnazemi hovorí:

  MIhál,Nicholsonová aj celé súčasné vedenie MPSVaR sú už druhý rok úplne zbytočne platené neschopné figuríny.Z daní obyvateľov.
  Doteraz neurobili nič pozitívne.Jediným ich cieľom je vykonávanie hĺbkových kontrol prizvanými vysoko platenými expertmi.Napokon, ešte nič závažné sa im nepodarilo objaviť.
  Iba nepodložené osočovanie bývalého vedenia ministerstva /verím,že diskreditáciu a znevažovanie svojich mien nenechajú bez potrestania Nicholsonovej a tých,ktorí sa podieľali na ohováračskej kampani/.
  Mihál povyhadzoval všetkých odborníkov, ktorí nemali s vládnucimi stranami absolutne nič spoločné-ich jediným previnením bolo, že boli aj počas vlády Fica zamestnaní na ministerstve ako odborní pracovníci.
  A tak podosadzovali neschopné nevzdelané indivíduá a la Nicholsonová a tak po celú dobu ministerstvo nepracuje,ako by malo.
  Nedivím sa, každého vedúceho pracovníka hnevá,ak má okolo seba vzdelanejších ,mudrejších a šikovnejších podriadených,ako je on sám.Zákonite sa ich zbavuje,aby nezistili,že ich nadriadený je hlupák.Však, pani Nicholsonová,ktorá ste obsadila post, na ktorý zďaleka nedosahujete ani vedomosťami, ani vzdelaním,ani osobnosťou…

  • Dadko hovorí:

   Vyhodená kobyla zagágala. Si myslíte, že VŠ vás oprávňuje robiť súdy, ale VŠ s inteligenciou má málo spoločné. I keď môže napomôcť, to však asi nie je tento prípad.

   • Janci hovorí:

    Dadko, absolutne suhlasim. Na ziadnej vysokej ta inteligencii nenaucia. No a to je prave ten problem. Ak nemas inteligenciu, mas aspon to vzdelanie. Ak nemas vzdelanie, mas aspon prax. Pani ci slecna Nicholsonova nema ani vzdelanie, ani prax a ani inteligenciu, ktora by ju privilegovala stat sa vo vyberovom konani na post statneho tajomnika vitazom.
    Velmi dobre som sledoval jej vyjadrenia ku konkretnym problematikam. Vyjadrenia neposkytla ziadne! Pouzila par odbornych vyrazov, ktore pochytila od draho platenych poradcov, no pouzila ich bez kontextu a nekonzistentne, cim u laikov mozno vyvolala dojem odbornicky, no u odbornikov vyvolala usmev na perach:-)))
    Pocas doby svojho posobenia sa venovala iba medialnym vystupom. Nepostehol som ziadne odborne konstruktivne vyjadrenie resp. diskusiu na odbornu temu v oblasti prace, soc.veci a rodiny. Teda okrem slov, ako napr. “mali by sme zefektivnit”,,,,,”mali by sme zlepsit”,,,,,,”mali by sme”…..
    Nemyslis si, ze jej posobenie na tak vysokom poste za take peiaze je urazkou skutocnych odbornikov a inteligentnych ludi, ktorych ma Slovensko dost?

   • nocnazemi hovorí:

    nikdy som v slovenskej štátnej správe nepracovala…Ale dobre poznám situáciu

 2. temiska hovorí:

  Ten materiál, o ktorom píšete veľmi dobre poznám. Procesná chyba, ktorej sa dopustili – ale veľmi dôležitá – tento materiál nebol na medzirezortnom pripomienkovom konaní – to musel byt dobrý pretlak na Úrade vlády, aby takýto materiál zaradili na rokovanie vlády. Zásadový premiér by nemal dopustiť ignorovanie vlastných predpisov a zaradiť na rokovanie vlády takýto materiál bez toho, aby ho posúdili aj iné ministerstva. Veď otázka zamestnanosti je medzirezortná záležitosť, nielen rezortu prace. Je to aj otázka financovania. Vidím to hlavne ako pokus upadajúcej politickej strany – s prepadajúcimi sa predvolebnými preferenciami – strany SaS vymyslieť čokoľvek, len aby sa mohli chváliť pred národom o ich opatreniach a krokoch na zvýšenie zamestnanosti. Iné argumenty ako prispeli k zvýšeniu zamestnanosti v rukách nemajú. Čo by potom pán Mihal hovoril podnikateľom na svojich predvolebných výjazdoch? Je to zhluk vzletlých nápadov, ktoré vo väčšej miere nemajú svoj zmyslel alebo je to odkopírovanie toho, co už existuje. Je to pravý obraz “odbornostnej” úrovne nominantov SaS a ich dosadených úradníkov. Súhlasím s Vašim postojom pani poslankyňa a dodávam ešte niečo. Rozoberme si napríklad projekt na zvýšenie dostupnosti opatrovateľskej služby. Projekt (tak ako cely materiál) je spracovaný povrchne a narýchlo. Vidím to skôr ako silný lobing majiteľov agentúr opatrovateľských služieb majúcich blízko k vládnucim stranám. Vynára sa tu množstvo otázok spochybňujúcich úmysly jeho autora. Budú ho môcť využívať iba opatrovateľské agentúry, keď ide o novovytvorené pracovné miesta alebo bude platiť aj pre živnostníkov? Kto bude rozhodovať o tom, ktorá opatrovateľská agentúra dostane príspevok a na koľko novovytvorených pracovných miest? Aký bude kľúč pre výber agentúr? Bude platiť iba pre novoprijaté opatrovateľky opatrovateľských agentúr? Ak áno, viete čo sa stane? Dôjde k umelému prepúšťaniu opatrovateliek a ich spätne prijatie do pracovného pomeru. Spochybniteľné je aj to, z akých zdrojov je vyskladaná cena poukážok, ktoré si bude klient kupovať. Na cene poukážky sa majú podieľať zdroje ESF+štátne zdroje+verejné zdroje obce/mesta+zdroje súkromne, zdroje klientov – takýto vzorec rozpočet programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia nepozná. Podľa projektu klient, ktorý žiada o opatrovateľskú službu si kúpi poukážku, ktorá stoji 6,9 eura. Klient prispeje 1,5 eurami, ostatne zaplatí Európsky sociálny fond, štát a obce/mesta. Takto nastavené financovanie naše pravidlá pre čerpanie štrukturálnych fondov – ESF nemajú. Ak to zoberieme z pohľadu súkromnej osoby, klienta – ak si platí za poskytnutú službu potom musíme hovoriť, že projekt, na ktorom sa uvažuje aj so spolufinanovaním Európskeho sociálneho fondu a je zameraný na tvorbu nových pracovných miest – má príjmy z projektu.
  Z materiálu nie je známy ani kalkulačný vzorec, teda čo tvorí cenu poukážky, ktorá je stanovená na 6,9 Eur. Aká je jednotka kalkulačného vzorca – je to hodinová sadzba?
  Alebo iné – verejne hovoriť o realizácii globálnych grantov necelé tri mesiace pred voľbami a v hlavne čase, keď sme sa prehupli do druhej polovice implementácie OP ZaSI je odraz neznalosti európskych pravidiel pre čerpanie štrukturálnych fondov. Príprava na globálny grant je dlhodobá záležitosť – a nemyslím tým mesiac či tri. Je to takmer ročná záležitosť pripraviť celý systém na implementáciu globálneho grantu. Na Slovensku totiž nie sú pripravené žiadne implementačné postupy pre jeho využívanie a nie sú pripravené ani inštitúcie, ktoré by globálny grant realizovali.

 3. Marek Pampeliska hovorí:

  Neverim, ze bezny diskuter napise do diskusie oslavnu esej. A bum tu rovno dvaja ;)

 4. jan hovorí:

  No za predchadzajucich vlad do na MPSVR fungovalo perfektne- predrazene a v podstate neuskutocnene skolenia kurzy na UP boli samozrejmost, pochybne socialne podniky,… preto tolka kritika, uz netecu eurka

 5. Igor hovorí:

  Marek, trefný postreh. :)
  Pani Tomanová, ďakujeme za veľmi zábavný článok. A ako sa má privilegium, už ste vrátili štátu naše peniaze?
  Na Vašom mieste by som už do konca života chodil po kanáloch.

  • nocnazemi hovorí:

   Verím,že sa dožiješ dňa, keď niekto z tvojich najbližších bude veľmi chorý-na tvrdom,nepohodlnom lôžku, ktoré sa nedá polohovať, bez antidekubitných madracov a iných pomôcok.
   Vtedy si možno spomenieš, aká by to bola skvelá vec, keby ministerstvo zmodernizovalo zariadenie, v ktorom sa tvoj rodinný príslušník nachádza.

   To,že dom sociálnych služieb dostal polohovacie postele, je užitočné.
   Horšie je rozkrádanie vlády vo vlastný prospech- a kto to nechápe, je tupý úbožiak.

  • w.mojko hovorí:

   Igor,
   prečítaj príspevok od Janci /10,1,o 22,06 hod/, zamysli sa nad tým, ak to dokážeš, a potom sa k problematike Privilegium vyjadruj

 6. markx hovorí:

  Pani, bez urazky, ale nemali ste sediet uz niekde inde, nez za Pc ?!

 7. gabo hovorí:

  Aj ja si vážení diskutujúci myslím, že autorka článku by mala sedieť už inde, nie za pc. Myslím si, že by mala sedieť v ministerskom kresle. Hovoria za ňu výsledky a je nespochybniteľné že ide o najlepšiu a najfundovanejšiu osobu, ktorá sedela v kresle ministra práce.
  Privilégium a postele? Pán Igor, nikdy by som neprial Vám, ani Vašim najbližším, aby ste také postele museli čo len jedenkrát použiť. Tie postele sú pre imobilných a ležiacich pacientov a boli pridelené v súlade s právnymi normami, ktoré schválila pani Radičová. Autorka článku vždy prideľovala keď čo i len trochu mohla. Toľko moja osobná skúsenosť.
  Vďaka pani ministerka Tomanová, ste pre nás obyčajných ľudí nezastupiteľný hlas v politike.

  • Mario hovorí:

   Boze Gabo….to bol snad vtip toto :D Bol si niekedy pod taktovkou pani Tomanovej? Ten amaterizmus na ministerstve sme este nezazili.

   • w.mojko hovorí:

    Mario,
    pani Tomanová je vynikajúca odborníčka na sociálnu prácu.
    Chceš tvrdiť, že poznáš lepšieho experta? Menuj, pokiaľ áno, zároveň argumentuj.

   • gabo hovorí:

    ano, bol som a preto viem o com hovorim. mimochodom, ked si uz tykame, tesi ma. chod sa pozriet na ministerstvo teraz. ta zufalost a zmatenost. to sa neda uz ani komentovat. vo vsetkych oblastiach. diletantstvo najhrubsieho zrna. a to nehovorim o spravovani eurofondov. katastrofa. neodbornost. nadutost. namyslenost. a sama zlodejina. mihal a jeho gymnazistka je to najhorsie co tento rezort postihlo

  • aragorn hovorí:

   z basy sa dost zle ministruje

  • Janci hovorí:

   Gabo, hovor za seba. Nie za tzv. obycajnych ludi. Asi si bol zvyknuty na provizky za SDKU, alebo od Nicholsonovej poradcu. Za Tomanovej system zneuzilo x ludi a mali by sediet. Tvrdit vsak, ze za to moze Tomanova je ako obvinit Radicovu, ze sa na hlavnej stanici kradlo. Preco? Ved je premierka statu, tak za stat zodpoveda, nie? Fakt dobra logika. Hodna SaS….

 8. Baláž Pavol hovorí:

  Pani,neviem Vám prísť ani na meno.Nezdá sa mi že Vaša odbornosť je taká aby ste sa mohli vyjadriť fundovane k čomukoľvek.A po tom čo ste prejavili Váš charakter mali by ste radšej mlčať. Ja osobne byť na Vašom mieste by som sa hanbil vyjsť na ulicu medzi ľudí.
  Baláž

  • w.mojko hovorí:

   ty osobne sa naozaj hanbi vyjsť na ulicu a otvoriť ústa.
   Pokiaľ chceš oprávnene kritizovať, pozisťuj si skutočnosti, nie zo zmanipulovaných médií, nie z ohováračiek, či podlého osočovania.Skutočnú prácu, odbornosť a vedomosti.Porovnaj ich napr. so súčasným ministrom, či súčasnou štátnou tajomníčkou.A takisto ich pracovné výsledky, a výsledky týmu pani Tomanovej.
   Budeš sa diviť a budeš chodiť kanálmi, pokiaľ máš v sebe čo len štipku slušnosti

 9. Mojito hovorí:

  Povazujem za urazku naroda, ak clovek ako byv. ministerka ide hovorit o šetreni prostriedkov – po blamazach so socialnymi podnikmi, Privilegiom ai. – a poucovat o cerpani eurofondov.
  Asi by sme mali vziat na min. prace naspat tych tzv. odbornikov, ktori vedeli spravne preSMERuvat eurofondy tak, aby ten hlavny odtok SMERoval na Sumracnu… resp. do vrecka niekomu, kto uz poznal cestu na Sumracnu…
  Odbornu stranku necham na odbornikov na socialne veci, ale z kusych informacii o odbornosti p. T. a z mojich poznatkov, ako to v SKUTOCNOSTI vyzeralo v zariadeniach jej rezortu za jej ministrovania sudim, ze mala ostat niekde na urovni Privilegia, pravdaze, bez pochybnych dotacii. (Ozaj, preco sa pojem mi nistrovat – t.j. vykobata funkciu ministra – tak podoba na pojem miništrovať – t.j. asistovat, skaredsie povedane: prisluhovat pocas omse fararovi?

  • julo hovorí:

   minister je z latinskeho slova ministrare, co znamena sluzit, byt sluzobnikom. z totho isteho zakladu pochadza aj slovo ministrant. inac, to je stredoskolske ucivo.. mimochodom. ci uz na ministerstve prace robia aj bez maturity? jasne, ved aby nepredbehli svoju sefku.
   co robite teraz z fondami na ministerstve? kolko amaterizmu! nadhodnocovanie svojich projektov zo sas. zavadzate veci, ktore nie su ani v operacnom programe. mimochodom, viete co je to operacny program? jasne ze to zasa bude vsetko platit stat, eu to nepreplati. a to nehovorim o hromadnych zalobach ktore sa chystaju zo strany prijimatelov.

 10. Peter hovorí:

  Vážená pani Tomanová,

  mohli by ste napísať blog aj na tému sociálne podniky a kauza privilégium. Myslím, že takýto príspevok by si istotne našiel svojich čitateľov….

  • Janci hovorí:

   Vazeny Peter,
   kauza Privilegium: vies vobec, o co islo? Vies vobec, ze dotacia bola pouzita ucelovo na nakup zdravotnickych pomocok-posteli? Vies vobec, ze ta statutarka porusila (vedome/nevedome) zakon tym, ze prehlasila, ze nema dlzoby voci statu len preto, aby chorym ziskala lepsi zivot? Tu neslo o ziadne provizky od privatizacnych poradcov, ktory za miliardu radil spomedzi až jedneho zaujemcu….
   Kauza socialne podniky: Peter, hoviadko Bozie, nepostrehol si, ze to bola prave Tomanova, ktora podala v tejto kauze trestne oznamenie? Nepostrehol si, ze ak by sa nenaslo par somarov, ktori chceli system zneuzit, program zaclenovania by mohol byt aj dnes uspesny? Cital si ho uz? A vobec ta nestve, ze vlada dala 24 aj tvojich milionov eur na nejake protipovodnove opatrenia-rozumej jamy lopadou v zemi+par prelozenych driev z lesa?
   Ja chapem, ze si plateny diskuter, ale ak chces kritizovat, a verim, ze aj na Tomanovej je co, tak si laskavo nastuduj fakty, aby si sa raz, ked budes stary, nemusel pred svojimi detmi hanbit….

  • gabo hovorí:

   Ak by ste si svedomite a poriadne prezreli celu tuto stranku a nepisali reakciu iba na tento clanok, t.j. na pokyn niekoho, tak by ste zistili ze o socialnych podnikoch su tu clanky. Iba tolko. Ak neviete, radsej mlcte.

 11. pestrec hovorí:

  Mihál sa ponáhľa. Ešte narýchlo chce šetriť na politike zamestnanosti, 9. januára 2012
  V čase, keď tisícom ľudí na Slovensku reálne hrozí strata práce, snaží sa šéf sociálneho rezortu Jozef Mihál ešte pred voľbami rýchlo skresať výdavky na aktívnu politiku zamestnanosti.
  Zákon kritizujú živnostníci aj zdravotne postihnutí
  “Dôvodom tohto šetrenia, ktoré situáciu ohrozených skupín obyvateľstva v čase krízy ešte viac zhorší, je fakt, že väčšina zdrojov, ktoré má na túto oblasť v rozpočte, sa rozpustí v schválených stimuloch pre veľké zahraničné firmy.
  “poklesli v rozpočte zdroje na politiku zamestnanosti z vlaňajších 19,8 milióna eur na dnešných 8,7 milióna eur, teda o takmer 70 percent”
  http://spravy.pravda.sk/mihal-sa-ponahla-este-narychlo-chce-setrit-na-politike-zamestnanosti-1jq-/sk_domace.asp?c=A120109_172536_sk_domace_p60#ixzz1j4yFOlxr

 12. Baláž Pavol hovorí:

  w.mojko.Na také komentáre ako je tanVáš škoda reagovať. To je ako púšťať sa do diskusie s pacientmi určitého zdravotného zariadenia.Ale nedá mi,lebo takí ako Vy nivočia životnú úroveň našich detí a neviem koľkým ďalším generáciam.A neoperujte mi nejakými menami.Prežil som socializmus,Mečiara,Dzurindu,Fica, takže mám čo porovnávať.Nechytá ma ešte starecká demencia,takže mi tu aspoň netárajte.

  • w.mojko hovorí:

   aha, takže žiadne konkrétne argumenty, pretože nie sú. Len chabé ohováranie,nič viac.
   Ľutujem takých ľudí, ktorí sa znížia pod úroveň čestného a inteligentného človeka ,ktorí bez pádnych argumentov,či vedomostí, osočujú druhých.
   Pani Tomanovú poznám osobne, veľa rokov /súkromne/-je to jedna z najčestnejších ľudí na Slovensku. Pokiaľ nepomohla,nikdy neublížila.A pomohla veľmi veľa ľuďom sociálne slabým.Pozná veľmi dobre problematiku a na prstoch jednej ruky by si nespočítal lepších odborníkov v sociálnej politike, ako je ona.
   Prosím, váž slová, nedrž sa klebiet ” jedna pani povedala”

   • Baláž Pavol hovorí:

    Máte pravdu. Osobne ju nepoznám. Ani mi to nechýba.Čo sa týka jej odbornosti a prečo sa dostala do ministerského kresla mám nejaké informácie ale nakoľko si to neviem overiť aj z iného prameňa,nespomínal som to,lebo to by bolo jedna pani povedala.Čo sa týka toho osočovania.Je to môj osobný názor na jej odbornosť ktorý som si utvoril na základe jej činnosti ktorú sama prezentovala.Stačilo ju poriadne počúvať a nemusel som sa spoliehať len na nejaké klebety ako to Vy nazývate.A to ,že ju poznáte dlhé roky nie je zárukou jej odbornosti a čestnosti.Ak by to tak bolo ako hovoríte nebola by vo Ficovej vláde ale by radšej robila niečo prospešné.Trebárs charitu.

 13. Baláž Pavol hovorí:

  Janči.Vy w.mojkom ste sa našli.Akoby ste si z oka vypadli.Už si len zabudol povedať ako budeme odpovedať našim vnukom aké sme to mali charaktery.

 14. Baláž Pavol hovorí:

  p.Tomanová.Mám na Vás 2 otázky.
  Vy ste prečo nevzmenili personál za odborníkov? Nedostatok vhodných kádrov,schopných všetkého a dostatočne bezcharakterných?
  Ako sa podarilo v jednej strane a bývalej vláde toľko”CELEBRÍT”? Však to bolo horšie ako za komunistov a Mečiara.Horšie to môže byť len keď sa znovu dostane k moci Vaša tlupa alebo tento štát napadne horda lúpežníkov.S tými lúpežníkmi si nie som celkom istý.

  • w.mojko hovorí:

   ak dovolíš, tiež sa ťa spýtam: kto konkrétne pracoval za Tomanovej ako neodborný personál? Pokiaľ viem, a viem-všetky vedúce, ale aj nižšie funkcie zastávali odborníci s viacročnou praxou.

   • Baláž Pavol hovorí:

    Odpoveď máte v reakcii na váš predchádzajúci príspevok.Napokon ja som nespochybňoval odbornosť dlhoročného personálu ale som pochyboval a pochybujem o odbornosti p.Tomanovej.Ak by to bolo inak,ťažko by mohla sedieť vo Ficovej vláde.Tam sa totiž odbornosť nenosila.Platilo jedine to čo povedal Fico.Ďakujem za diskusiu ale končím s ňou.Nerobí mi dobre na psychické zdravie čo i len pomyslenie na Fica a jeho tlupu.

 15. Pingback: Stiahnutie novely alebo len šikovný predvolebný manéver? | Viera Tomanová

Komentáre podliehajú schvaľovaniu. Urážlivé a vulgárne komentáre schvaľované nebudú

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>