Moje vystúpenie k novele zákona o službách zamestnanosti

Vystúpenie poslankyne NR SR Viery Tomanovej k novele zákona o službách zamestnanosti.

(výbor NR SR pre sociálne veci)

Tlač 209

Marec 2011

 

Vážený pán predseda, vážené kolegyne a kolegovia, pán minister,

     Návrh zákona má viacero závažných vecných a legislatívnych nedostatkov a zdá sa, že navrhovateľom ide len o populistický zámer   pôsobiť pred verejnosťou, že chcú riešiť nezamestnanosť. Konkrétne ide o nasledovné závažné nedostatky:

  1. 1.        K § 52 ods. 1 a 2:

Do ustanovení sa zavádza nový pojem „verejnoprospešné služby“, bez jeho právneho vymedzenia na účely zákona o službách zamestnanosti a tiež bez jeho právneho odlíšenia od existujúcej formy aktivačnej činnosti, ktorou sú  „menšie obecné služby“ ktorú navrhovateľ ak naďalej v návrhu ponecháva.

Stanovisko:

  • Z legislatívneho hľadiska nie je prípustné zavádzať do zákona nový pojem bez jeho presného obsahového vymedzenia.
  • Z legislatívneho hľadiska nie je prípustné  zavádzať na ten istý druh aktivačnej činnosti dva rôzne pojmy (aktivačná činnosť formou menších obecných služieb alebo (formou) verejnoprospešných služieb.
  • V dôsledku toho z vecného hľadiska vznikne v zákone o službách zamestnanosti  a najmä v jeho aplikačnej praxi, chaos, pretože bude problém rozlíšiť, čo bude aktivačná činnosť vykonávaná formou menších obecných služieb, a čo bude aktivačná činnosť vykonávaná formou verejnoprospešných služieb. Treba povedať,  že poznáme iba pojem všeobecne prospešné služby vykonávané v súlade so zákonom  č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov tak, že nezisková organizácia je právnická osoba založená podľa zákona, ktorá poskytuje všeobecne prospešné služby za vopred určených a pre všetkých používateľov rovnakých podmienok a ktorej zisk sa nesmie použiť v prospech zakladateľov, členov orgánov ani jej zamestnancov, ale sa musí použiť v celom rozsahu na zabezpečenie všeobecne prospešných služieb.

 

  1. 1.        K § 52 ods. 3:

 

  • Doplnenie aktivačnej činnosti o formu verejnoprospešných služieb pre Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Slovenskú správu ciest a právnickú osobu založenú štátom, ktorá je správcom odvodňovacích systémov vo vlastníctve štátu (Hydromeliorácie, š.p.) je v rozporečl. 4 ods. 1 a čl. 5 ods. 1 Dohovoru MOP č. 29 o nútenej alebo povinnej práci, ktorý nútenú alebo povinnú prácu v prospech právnických osôb, ktoré s výsledkami tejto práce obchodujú, výslovne zakazuje.  V okruhu týchto subjektov sú aj štátne podniky.

 

  1. K § 52 ods. 3:

 

Pre prípad mimoriadnych situácií sa navršuje rozsah vykonávania „služby“ z doterajších 20 hodín týždenne na 40 hodín týždenne, čo predstavuje maximálny rozsah zákonom ustanoveného pracovného času.

Doterajší limit opakovaného vykonávania verejnoprospešných prác (6 mesiacov) sa predlžuje na 12 mesiacov.

Stanovisko:

  • Vzhľadom na to, že organizátor neprijme dlhodobo evidovaného UoZ do pracovného pomeru, nie je vhodné ani pri mimoriadnych udalostiach rozsah vykonávania služby navršovať na 40 hodín, čo predstavuje týždenný pracovný čas. Vykonávateľ služby je stále len uchádzačom o zamestnanie – nemá status zamestnanca ani práva zamestnanca, či už ide o právo na spravodlivú odmenu za prácu, dovolenku na zotavenie, príspevok zo sociálneho fondu, príspevok na stravu atď. Takéto rozšírenie rozsahu prác by predstavovalo skrytú formu nedovoleného novodobého otroctva!

Okrem toho povinnosti fyzických osôb zúčastniť sa na plnení úloh civilnej ochrany osobnými úkonmi v prípadoch mimoriadnych situácií je riešená zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

  • Predĺžením obdobia, počas ktorého bude môcť dlhodobo nezamestnaný UoZ poberajúci dávku v hmotnej núdzi vykonávať aktivačnú činnosť o ďalších 6 mesiacov bude dochádzať k zvyšovaniu dlhodobej nezamestnanosti .

 

  1. 3.        Návrh zákona zakladá aj potrebu na novelizáciu zákona o hmotnej núdzi, pretože „verejnoprospešné služby“ nie sú v ňom zahrnuté medzi činnosťami, ktoré podmieňujú poberanie aktivačného príspevku tak, ako to je u menších obecných služieb pre obec. V dôsledku absencie takejto právnej úpravy by osoby zúčastňujúce sa na verejnoprospešných službách boli vylúčené pri poberaní aktivačného príspevku podľa zákona o pomoci v hmotnej núdzi.

 

Z týchto dôvodov nemôžem návrh zákona podporiť.

Tento príspevok je v Moje aktivity poslankyne NR SR, Vystúpenia v NR SR s tagmi . Urobte záložku z permalink-u.

Komentáre podliehajú schvaľovaniu. Urážlivé a vulgárne komentáre schvaľované nebudú

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

*

Môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>